פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר קכט ג

שולחן ערוך

שנה שמו או שמה, או שם עירו או שם עירה, אף על פי שכתב: כל שם שיש לו וכל שם שיש לה, אינו גט:

מפרשים

בית שמואל

(ה) אינו גט:    כ"כ הרמב"ם פ"ב והיינו מדאורייתא בטל וכ"כ בה"ת כשמשנה הוא פסול מדאוריי' מיהו בתוס' דף כ' ד"ה הא בעינן מוכח דס"ל לרבנן אפי' בשינה גמור אינו פסול אלא מדרבנן ועיין בחדושי מהרש"א גם נשמע מרמב"ם אפילו אם נמסר בע"מ מ"מ הגט בטל מדאורייתא מדלא מחלק בזה אף על גב דכתבתי אם לא כתב השמות ונמסר בע"מ יש מכשירי' מ"מ שינה גרע טפי, ואם יש לו ב' שמות שם א' במ"נ ושם א' במ"כ וכת' שם א' לכ"ע אינו פסול אלא מדרבנן כמ"ש בסמוך:


באר היטב

(ד) גט:    כ"כ הרמב"ם פ"ג והיינו מדאורייתא בטל. מיהו בתוספת גיטין דף כ' ע"א בד"ה הא בעינן מוכח דס"ל לרבנן אפי' בשינה גמור אינו פסול אלא מדרבנן ע"ש. גם נשמע מהרמב"ם אפילו אם נמסר בעידי מסירה מ"מ הגט בטל מדאורייתא אע"ג דאם לא כתב השמות כלל ונמסר בעידי מסירה יש מכשירים מ"מ אם שינה גרע טפי. ואם יש לו ב' שמות. שם אחד במקום נתינה ושם אחד במקום כתיבה וכתב שם אחד לכ"ע אינו פסול אלא מדרבנן ב"ש.▲ חזור לראש