פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר קנט ב

שולחן ערוך

נשאת לזר, אפלו בשוגג, מוציאה בגט, ואפלו היו לו בנים ממנה; ונאסרה עליו ועל יבמה, וי"ג דרכים שנתבארו בסימן י"ז בה, אלא שאין הולד ממזר. ויש אומרים שהוא ממזר מדרבנן. ויבמה חולץ לה, ואחר כך תהיה מתרת לאחרים. ועין לעיל סימן קנ"ז סעיף ד':

מפרשים

בית שמואל

(ז) נשאת לזר:    אפי' לא בא עליה ב"י וכ"מ וד"מ ודווקא בידוע שיש לה יבם אבל מחמת קול שיש לה יבם לא תצא תשובת ריב"ש ועיין קס"ט סעיף נ"ה שם איירי שחלץ לה אלא שהיא חלוצה פסולה וצריכה לכתחל' חליצה מכל אחים בזה מקילין אם נשאת קודם חליצה שניה לא תצא דרישה ואם ב' אומרים דיש לה יבם וב' אומרים דאין לה יבם כתבו הב"י וד"מ בשם רי"ו אם באו תרי והתירו ע"פ ואח"כ באו שנים והכחישו לראשוני' לא תצא דהוי תרי ותרי ולכאורה תמוה איך כתבו כן בפשיטות דהא בסימן י"ז ומ"ז וסימן קנ"ב מבואר תרי ותרי אין חילוק בין התירו אותה ואחר כך באו עדים או באו עדים קודם לזה לעולם אם נשא' לאחר תצא אא"כ באומר ברי ונישא' לא' מעידיה אז לעולם לא תצא אפילו לא התירוה עדיין דלית הלכתא כרבי מנחם דמחלק בין התירו' קודם שבאו עדים השני' כמ"ש בהרא"ש פרק האשה שנתארמלה אף אם יש לרי"ו בשם הרמ"ה שיטה אחרת בזה מ"מ לא קי"ל כוותיה:


באר היטב

(ה) לזר:    אפי' לא בא עליה ב"י וד"מ. ודוקא בידוע שיש לה יבם אבל מחמת קול שיש לה יבם לא תצא. ועיין ב"ש.▲ חזור לראש