פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר ו ו


מקרא לצבע סימון האותיות: חלקת מחוקק בית שמואל ט"ז באר היטב פתחי תשובה באר הגולה

שולחן ערוך

כהן שנשא אחת מהפסולות, היו מחרימין אותם וכל הנושא ונותן עמהן וכיוצא בחומרות אלו, עד שיגרשנה:

מפרשים

בית שמואל

(יג) כהן שנשא:    עיין ב"י מ"ש בשם א"ח מ"ש בשם הגאונים בשם הרמב"ם ועי' סי' קנ"ד ונראה אף לישראל שנשא אשה בעבירה נמי עבדינן ליה כל הני שמתות ונידוים וכפיות:


באר היטב

(יא) שיגרשנה:    עיין הראנ"ח ח"א סי' מ"ב. ונראה אף לישראל שנש' אשה בעבירה נמי עבדינן ליה כל הני שמתות ונידויים וכפיות ב"ש.▲ חזור לראש