פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר מ ו


מקרא לצבע סימון האותיות: חלקת מחוקק בית שמואל ט"ז באר היטב פתחי תשובה באר הגולה

שולחן ערוך

האומר ליבמה: הרי את מקודשת לי בפרוטה זו לאחר שיחלץ ליך יבמיך, הרי זו ספק מקודשת:

מפרשים

חלקת מחוקק

(יא) לאחר שיחלוץ ליך:    ה"ה אם קדשה מיד הוי ג"כ ספק קידושין דק"ל כשמואל לקמן סי' קנ"ט דיבמה שנתקדש' צריכ' גט מספק אלא קמ"ל אפילו לאחר שיחלוץ אינם רק קידושי ספק ולא ודאי:

בית שמואל

(י) ספק מקודשת:    אפילו אם מקדש מיד הוי ג"כ ספק דק"ל יבמה לשוק ספק מקודשת כמ"ש לקמן סי' קנ"ט לכן אם קידש אותה קודם שיחלוץ היא מקודשת מספק:


באר היטב

▲ חזור לראש