סמ"ג לאו קכג

<< · סמ"ג · לאו · קכג · >>


מצות לאו קכג - שלא ישא כוהן גרושה

הזהיר הכתוב בפרשת אמור "ואשה גרושה מאישה לא יקחו(ויקרא כא, ז). ואם אמר לה "הא גיטך ותהא מגורשת ממני ולא תהא מותרת לכל אדם", זהו ריח הגט שפוסל בכהונה אע"פ שאינו גט גמור, שהוא פסול כדדרשינן ביבמות (דף צד.). ובגיטין (דף פב:) "ואשה גרושה מאישה לא יקחו" אפילו לא נתגרשה אלא מאישה, פסולה מן הכהונה.

ובקידושין (דף עח.) נחלקו אביי ורבא בכהן גדול בגרושה. אביי אמר: קידש לוקה, בעל לוקה. ורבא אמר: בעל לוקה, לא בעל אינו לוקה. מה טעם "לא יקח"? משום "לא יחלל". וקיימא לן כרבא דאמר דצריך קידושין ובעילה ואז לוקה שתיים, משום "לא יקח" ומשום "לא יחלל".