פתיחת התפריט הראשי

פרק ראשון (פרק "כל כינויי")עריכה

כל הפרק, מנוקד

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד :

משנה מוקראת:

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר ללא מנגינה ישראלית

פרק שני (פרק "ואלו מותרין")עריכה

כל הפרק, מנוקד

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :

משנה מוקראת:

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר ללא מנגינה ישראלית

פרק שלישי (פרק "ארבעה נדרים")עריכה

פרק רביעי (פרק "אין בין המודר")עריכה

פרק חמישי (פרק "השותפין")עריכה

פרק שישי (פרק "הנודר מן המבושל")עריכה

פרק שביעי (פרק "הנודר מן הירק")עריכה

פרק שמיני (פרק "קונם יין")עריכה

פרק תשיעי (פרק "רבי אליעזר")עריכה

פרק עשירי (פרק "נערה מאורסה")עריכה

פרק אחד עשר (פרק "ואלו נדרים")עריכה

ראו גם:עריכה