משנה נדרים י ז

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת נדרים · פרק י · משנה ז | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

האומר לאשתו, כל הנדרים שתדרי מכאן יח עד שאבוא ממקום פלוני, הרי הן קימין, לא אמר כלום.

הרי הן מופרין, רבי אליעזר אומר, מופר.

וחכמים אומרים, אינו מופר.

אמר רבי אליעזר, אם הפר נדרים שבאו לכלל אסור, לא יפר נדרים שלא באו לכלל אסור.

אמרו לו, הרי הוא יט אומר, (במדבר ל) אישה יקימנו ואישה יפרנו, את שבא לכלל הקם, בא לכלל הפר.

לא בא לכלל הקם, לא בא לכלל הפר.

נוסח הרמב"ם

האומר לאשתו כל נדרים שתידורי מיכן ועד שאבוא ממקום פלוני הרי הן קיימין לא אמר כלום הרי הן מופרין רבי אליעזר אומר מופר וחכמים אומרים אינו מופר אמר רבי אליעזר אם הפר נדרים שבאו לכלל איסור לא יפר נדרים שלא באו לכלל איסור אמרו לו אישה יקימנו ואישה יפרנו (במדבר ל יד) את שבא לכלל הקם בא לכלל הפר לא בא לכלל הקם לא בא לכלל הפר.

פירוש הרמב"ם

האומר לאשתו כל הנדרים שתדורי מכאן עד כו'. שבאו לכלל איסור — רוצה לומר, אחר שבועתה, שחייב אותה זאת השבועה בלא ספקא, אלא אם כן ביטלו והפר לה; והיאך (לא) יפר קודם חיוב? והלכה כחכמים:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הרי הן קיימין לא אמר כלום - דהוה ליה קיום בטעות, לפי שיש נדרים שלא יחפוץ בקיומן:

הרי הן מופרין רבי אליעזר אומר מופר - דמסתמא אין אדם רוצה בנדרי אשתו:

נדרים שבאו לכלל איסור - לאחר שנדרה אסורה בהם אם לא יפר לה הבעל:

שבאו לכלל הקם - נדרים שחלו כבר:

פירוש תוספות יום טוב

מכאן עד שאבא ממקום פלוני. מאותה שעה שאצא מכאן ועד שאבא ממקום פלוני והיינו דקתני מכאן ולא קתני מיום זה לפי שאין דעתו אלא מיום שיצא מכאן ומש"ה לא מפר לה מהשתא דחיישינן דילמא בעודה אצלו תדור נדרים שירצה בקיומן. הר"ן:

אמרו לו הרי הוא אומר כו'. דאע"ג דאיכא ק"ו בעל כרחך הקישן הכתוב. ר"ן:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יח) (על המשנה) מכאן כו'. מאותה שעה שאצא מכאן ועד כו' והיינו דלא קתני מיום זה לפי שאין דעתו אלא מיום שיצא מכאן. ומש"ה לא מפר לה מהשתא דחיישינן דלמא בעודו אצלה תדור נדרים שירצה בקיומן. הר"נ:

(יט) (על המשנה) הרי הוא כו'. דאע"ג דאיכא ק"ו בע"כ הקישן הכתוב. הר"נ:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

האומר לאשתו כל נדרים שתדורי וכו':    בפירקין דף ע"ב ובפ' שני דנזיר דף י"ב. וביד פ"ג דהלכות נדרים סימן ט'. וכתב הרא"ש ז"ל על הברייתא שאמרה כלשון משנתינו כל נדרים שתדורי לא אמר כלום דלא דקדק התנא יפה בהא דקאמר שתדורי אלא שנדרת הוא דבעי למיתני דקיימא לן דאי אפשר להפר קודם שנדרה כרבנן ע"כ. וכן כתב הר"ן ז"ל דהוא עתיד כמקום עבר ודכוותה אשכחן טובא:

שבאו לכלל איסור:    שכבר נדרה וקא חייל עלה ואפ"ה מיפר כ"ש דמיפר אותן נדרים שלא באו לכלל איסור כשיבואו דעדיין לית בהו מששא אבל לענין קיום אי אפשר שידון כך דנדרים שכבר באו לכלל איסור דין הוא שיקיים הלכך לא אמר כלום לדברי הכל רש"י ז"ל:

אמרו לו הרי הוא אומר אישה יקימנו ואישה יפרנו וכו':    כלומר אע"ג דאיכא קל וחומר על כרחך הקישן הכתוב. וה"ר יהוסף ז"ל מחק מלות הרי הוא אומר:

תפארת ישראל

יכין

האומר לאשתו:    ה"ה לבתו:

כל הנדרים שתדורי מכאן עד שאבא ממקום פלוני:    ר"ל משאצא מכאן עד שאבוא ממקום פלוני:

לא אמר כלום:    דקיום בטעות הוא, דלמא תדור נדר דלא ניחא לי' לפ"ז אם פירש דנדר דניחא לי' שתדור יהא קיים מהני קיום. מיהו זה רק לר"א, אבל לחכמים דס"ל היקש דסיפא, לפיכך אפילו פירש כן, אפ"ה גם נדר דניחא ליה אינו יכול לקיים מדלא בא לכלל הפר לא בא לכלל הקם:

רבי אליעזר אומר מופר:    דמסתמא לא ניחא ליה בשום נדר:

את שבא לכלל הקם:    שחלו כבר:

לא בא לכלל הפר:    ואין ק"ו שאדם דן מן עצמו עוקר היקש שהוא הללמ"ס:

בועז


הלכתא גבירתא

פירושים נוספים