זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת נדרים · פרק ז · משנה ח | >>

"שאת עושה איני אוכל עד הפסח", "שאת עושה איני מתכסה עד הפסח", עשתה לפני הפסח, מותר לאכול ולהתכסות אחר הפסח.

"שאת עושה עד הפסח איני אוכל", ו"שאת עושה עד הפסח איני מתכסה", עשתה לפני הפסח, אסור לאכול ולהתכסות אחר הפסח.

שֶׁאַתְּ עוֹשָׂה אֵינִי אוֹכֵל עַד הַפֶּסַח,
שֶׁאַתְּ עוֹשָׂה אֵינִי מִתְכַּסֶּה עַד הַפֶּסַח;
עָשְׂתָה לִפְנֵי הַפֶּסַח,
מֻתָּר לֶאֱכוֹל וּלְהִתְכַּסּוֹת אַחַר הַפֶּסַח.
שֶׁאַתְּ עוֹשָׂה עַד הַפֶּסַח אֵינִי אוֹכֵל,
וְשֶׁאַתְּ עוֹשָׂה עַד הַפֶּסַח אֵינִי מִתְכַּסֶּה;
עָשְׂתָה לִפְנֵי הַפֶּסַח,
אָסוּר לֶאֱכֹל וּלְהִתְכַּסּוֹת אַחַר הַפֶּסַח:

שאת עושה - איני אוכל עד הפסח,

שאת עושה - איני מתכסה עד הפסח,
עשתה לפני הפסח -
מותר לאכל, ולהתכסות - אחר הפסח.
שאת עושה עד הפסח - איני אוכל,
שאת עושה עד הפסח - איני מתכסה,
עשתה לפני הפסח -
אסור לאכל, ולהתכסות - אחר הפסח.

( ראו משנה ט )


שאת עושה איני אוכל עד הפסח - הכי משמע שאת עושה עכשיו טז איני אוכל עד הפסח, אבל לאחר הפסח אני אוכל. אבל כל מה שאת עושה עד הפסח איני אוכל, משמע, כל מה שאת עושה מהיום עד שיבא הפסח איני אוכל אותו לעולם אפילו לאחר הפסח:

מותר לאכול ולהתכסות אחר הפסח. ולא אמרינן עד פסח לא קאי כ"א על שאת עושה אבל איסור אכילה וכסוי הוא לעולם הרא"ש. ומשמע דעל שאת עושה נמי קאי. ולפיכך מ"ש הר"ב הכי משמע שאת עושה עכשיו. לאו דוקא עכשיו. אלא כלומר קודם הפסח ולאפוקי לעולם. וכל מכאן עד הפסח בכלל עכשיו הוא. דמנלן להקל ולומר דעד הפסח לא קאי נמי אאת עושה:

(טז) (על הברטנורא) לאו דוקא עכשיו, אלא כלומר קודם הפסח, ולאפוקי לעולם, וכל מכאן עד הפסח בכלל עכשיו דמנלן להקל ולומר דעד הפסח לא קאי נמי אאת עושה. וכן משמע בהרא"ש:

שאת עושה ואני אוכל עד הפסח שאת עושה ואני מתכסה עד הפסח:    כך הגיה הרב יהוסף ז"ל על פי רוב הספרים. וכתב פי' קונם כלומר קרבן יהא עלי מה שאת עושה ואני אוכל וכו' ע"כ:

אסור לאכול ולהתכסות אחר הפסח כך:    צ"ל. והוא סוף המשנה וסימן הטי"ת צריך למחוק אותו מקודם מלות אחר הפסח ולכותבו אחר מלות אחר הפסח. ובטור כולה מתני' עד סוף הפרק סוף סימן ר"ך:

יכין

שאת עושה איני אוכל עד הפסח:    הכי משמע מה שאת עושה קודם הפסח אינו אוכל עד הפסח:

עשתה לפני הפסח מותר לאכול ולהתכסות אחר הפסח:    ולא אמרינן דמה שאמר עד הפסח, אלפני פניו קאי, ר"נ על שאת עושה, דאין כן לשון בנ"א:

ולהתכסות אחר הפסח:    ולא אמרינן דעד הפסח אלאחריו קאי, ר"ל על איני אוכל:

בועז

פירושים נוספים