זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת נדרים · פרק ז · משנה ב | >>

הנודר מן הדגן, אסור בפול המצרי יבש, דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים, אינו אסור אלא בחמשת המיניןג.

רבי מאיר אומר: הנודר מן התבואה, אינו אסור אלא בחמשת המינין. אבל הנודר מן הדגן, אסור בכל, ומותר בפירות האילן ובירק.

הַנּוֹדֵר מִן הַדָּגָן, אָסוּר בְּפוֹל הַמִּצְרִי יָבֵשׁ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא בַּחֲמֵשֶׁת הַמִּינִין.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, הַנּוֹדֵר מִן הַתְּבוּאָה, אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא בַּחֲמֵשֶׁת הַמִּינִין.
אֲבָל הַנּוֹדֵר מִן הַדָּגָן, אָסוּר בַּכֹּל, וּמֻתָּר בְּפֵרוֹת הָאִילָן וּבַיָּרָק:

הנודר מן הדגן -

אסור - בפול המצרי יבש,
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרין:
אינו אסור - אלא מחמשת המינים בלבד.
רבי מאיר אומר:
הנודר מן התבואה -
אינו אסור - אלא מחמשת המינים,
אבל הנודר מן הדגן -
אסור - בכל,
ומותר - בפירות האילן, והירק.

חמשת המינים הם: החיטין, והשעורים, והכוסמין, ושבולת שועל, ושיפון. כוסמין מין חיטים, ושיבולת שועל ושיפון מין שעורים.

ופול המצרי - מין ממיני הקטנית, אינו נמצא אלא בארץ מצרים, וכן קוראין אותו הרופאים הפול המצרי, ואינו הפול הידוע אצל ההמון.

והלכה כחכמים:


אסור בפול המצרי יבש - דדגן כל מידי דמדגן משמע, כל דבר שעושין ממנו כרי, והא נמי מדגן הוא:

הנודר מן הדגן אסור בכל - מיני קטניות שעושין מהן כרי. ואין הלכה כרבי מאיר:

בחמשת המינין. הם החטים. והשעורים. והכוסמין. ושבולת שועל. ושיפון. כוסמין מין חטין. ושבולת שועל ושיפון מין שעורים. הרמב"ם. ור"ל שאע"פ שבתורה לא נמצא דגן אלא חטים ושעורים הני נמי מינייהו נינהו. והא דאמר כוסמין מין חטים. לאו לכל מילי. ועיין בריש כלאים:

רבי מאיר אומר הנודר מן התבואה וכו'. בהא ודאי מודינא לך שהנודר מן התבואה אינו אסור אלא מחמשת המינין. אבל הנודר מן הדגן אסור בכל מין דמדגן וכו'. רש"י. והא דכתי' [ד"ה ב' ל"א] וכפרוץ הדבר הרבו בני ישראל (מעשר)[ראשית] דגן תירוש ויצהר [ודבש] וכל תבואת שדה [וגו'] לרוב אע"ג דדגן כל דמדגן משמע. מרבינן בכל תבואת השדה פירות [האילן] וירק. גמרא:

(ג) (על המשנה) רמ"א כו'. בהא ודאי מודינא לך שהנודר מן התבואה אינו אסור אלא מה' המינין אבל הנודר מן הדגן אסור בכל מין דמדגן. רש"י:

הנודר מן הדגן:    ס"פ מי שהפך ברייתא:

ר' מאיר אומר הנודר מן התבואה:    פי' בהא ודאי מודינא לך שהמודר מן התבואה אינו אסור אלא מחמשת המינין אבל וכו': ובגמ' א"ר יוחנן הכל מודים בנודר מן התבואה שאין אסור אלא מחמשת המינין ולא תימא לרבנן אע"ג דדגן לא משמע להו אלא חמשת המינין תבואה כל מילי משמע כדקאמר בגמרא בתר הכי ותהיה סברת רבנן ור' מאיר הפוכה בתבואה ודגן: ומפ' בגמ' דדוקא תבואה סתם אבל תבואת שדה משמע כל מידי הגדל בשדה אפי' פירות וירק. וביד פ"ט דהלכות נדרים סימן ט':

יכין

הנודר מן הדגן:    [געטריידע]:

וחכמים אומרים אינו אסור אלא בחמשת המינין:    חטין שעורין כוסמין שבולת שועל שיפון, ואף דבתורה לא נזכר רק חטין ושעורין. ה"ט משום דכוסמין מין חטין, ושבולת שועל ושיפון מין שעורין:

אסור בכל:    והא דנקט ברישא רק פול, לרבותא נקטיה, דאע"ג דבנדר מירק נמי נכלל פול לח על כל פנים כלעיל מ"א:

בועז

פירושים נוספים