משנה נדרים ג ז

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת נדרים · פרק ג · משנה ז | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

הנודר מרואי החמה, אסור אף בסומין;
שלא נתכוון זה אלא למי שהחמה רואה אותו.

משנה מנוקדת

הַנּוֹדֵר מֵרוֹאֵי הַחַמָּה, אָסוּר אַף בְּסוּמִין;

שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּן זֶה אֶלָּא לְמִי שֶׁהַחַמָּה רוֹאָה אוֹתוֹ.

נוסח הרמב"ם

הנודר מרואי החמה אסור אף בסומין שלא נתכוון זה אלא ממי שחמה רואה אותו

פירוש הרמב"ם

(ראו פירוש רבינו למשנה ח)


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

מי שהחמה רואה אותו - מדלא קאמר מן הרואים כג:

פירוש תוספות יום טוב

למי שהחמה רואה אותו. כתב הר"ב מדלא קאמר מן הרואים. גמרא. ומסיים לאפוקי דגים ועוברין כלומר לאפוקי דגים שבים ועוברין שבמעי אמן שאין חמה רואה אותן שמותר בהן. וכתבו התוספות אבל שאר ב"ח אסורים. ומיהו מה שאין ב"ח דלא שייך בראיה ודאי דלא הוי בכלל רואי החמה אע"ג דהחמה רואה אותם דכיון דהזכיר רואי חמה משמע דוקא ב"ח שעשויים לראות החמה ע"כ. וכתב הרמב"ם בפירושו למתניתין דהכא ודלקמן דתנא מדבר לפי המלות המפורסמות המורות אצלם באותו הזמן. והעיקר בכל זה בנדרים הלך אחר לשון בני אדם. ועיין גם כן בפירש הר"ב במ"ב פ"ו:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(כג) (על הברטנורא) גמרא. ומסיים, לאפוקי דגים שבים ועוברין שבמעי אמן שאין חמה רואה אותן שמותר בהן כו'. והעיקר בכל זה בנדרים הלך אחר לשון בני אדם. הר"מ:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

אלא ממי שהחמה רואה אותו:    גרסי' פי' לא היתה כונתו כשנדר מרואי החמה אלא למעט דגים שבים ועוברים שבמעי אמן שאין חמה רואה אותן שמותר וכתוב בבית יוסף בטור י"ד סי' רי"ז שפירש הרא"ש ז"ל ואפילו אמר מן הרואין נתכוונתי לא צייתינן ליה דלא נדר איניש אדעתא דנפשיה היכא דאיכא שנוייא ע"כ:

תפארת ישראל

יכין

אלא למי שהחמה רואה אותו:    מדלא קאמר מן הרואין [ואין להקשות א"כ אסר עצמו מכל אדם, והו"ל שבועת שוא, דבכה"ג א"א לעמוד בו] [כר"ן דל"א א' ד"ה שאיני]. נ"ל דהכא מיירי באסרן ע"ע רק לזמן, או רק במקום, או רק באומה מיוחדת]:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים

ראו גם: