משנה נדרים ז ד

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת נדרים · פרק ז · משנה ד | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

הנודר מן הבית, מותר בעלייה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים: עלייה בכלל ח הבית.

הנודר מן העלייה, מותר בבית.

משנה מנוקדת

הַנּוֹדֵר מִן הַבַּיִת, מֻתָּר בָּעֲלִיָּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, עֲלִיָּה בִּכְלָל הַבָּיִת.
הַנּוֹדֵר מִן הָעֲלִיָּה, מֻתָּר בַּבָּיִת:

נוסח הרמב"ם

הנודר מן הבית מותר בעליה דברי רבי מאיר וחכמים אומרין עליה בכלל הבית הנודר מן העליה מותר בבית

פירוש הרמב"ם


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הנודר מן הבית - שלא יכנס לבית. מותר ליכנס לעליה, דלאו בכלל בית הוא:

פירוש תוספות יום טוב

וחכמים אומרים עלייה בכלל הבית. ונראה דחכמים מודים בחדר ויציע דלא הוו בכלל בית דהמוכר את הבית לא מכר חדר ויציע [כדתנן בריש פרק ד' דב"ב] אלמא בלשון בני אדם לא הוו בכלל בית. הרא"ש ועיין מ"ש שם בב"ב:

הנודר מן העלייה כו'. דברי הכל. רש"י:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ח) (על המשנה) בכלל כו'. ונראה דחכמים מודים בחדר ויציע דלא הוו בכלל בית דהמוכר את הבית לא מכר חדר ויציע, אלמא בלשון ב"א לא הוו בכלל בית. הרא"ש:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

מותר בעליה דברי ר"מ:    ירושלמי נראין דברי ר"מ בעירוני:

תפארת ישראל

יכין

הנודר מן הבית:    מלכנס בו:

מותר בעלייה:    לכנוס בה:

עלייה בכלל הבית:    אבל לחדר שבבית מותר לכ"ע [(שו"ע יו"ד ריז, כח)] שאינו בכלל בית [כ(שו"ע חו"מ, ריד)]:

בועז


הלכתא גבירתא

פירושים נוספים