זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת נדרים · פרק ז · משנה ד | >>

הנודר מן הבית, מותר בעלייה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים: עלייה בכלל ח הבית.

הנודר מן העלייה, מותר בבית.

הַנּוֹדֵר מִן הַבַּיִת, מֻתָּר בָּעֲלִיָּה,
דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים,
עֲלִיָּה בִּכְלַל הַבַּיִת.
הַנּוֹדֵר מִן הָעֲלִיָּה, מֻתָּר בַּבַּיִת:

הנודר מן הבית -

מותר - בעליה,
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרין:
עליה - בכלל הבית.
הנודר מן העליה -
מותר - בבית.

( ראו משנה ד )


הנודר מן הבית - שלא יכנס לבית. מותר ליכנס לעליה, דלאו בכלל בית הוא:

וחכמים אומרים עלייה בכלל הבית. ונראה דחכמים מודים בחדר ויציע דלא הוו בכלל בית דהמוכר את הבית לא מכר חדר ויציע [כדתנן בריש פרק ד' דב"ב] אלמא בלשון בני אדם לא הוו בכלל בית. הרא"ש ועיין מ"ש שם בב"ב:

הנודר מן העלייה כו'. דברי הכל. רש"י:

(ח) (על המשנה) בכלל כו'. ונראה דחכמים מודים בחדר ויציע דלא הוו בכלל בית דהמוכר את הבית לא מכר חדר ויציע, אלמא בלשון ב"א לא הוו בכלל בית. הרא"ש:

מותר בעליה דברי ר"מ:    ירושלמי נראין דברי ר"מ בעירוני:

יכין

הנודר מן הבית:    מלכנס בו:

מותר בעלייה:    לכנוס בה:

עלייה בכלל הבית:    אבל לחדר שבבית מותר לכ"ע [(שו"ע יו"ד ריז, כח)] שאינו בכלל בית [כ(שו"ע חו"מ, ריד)]:

בועז

פירושים נוספים