ביאור:בבלי יומא דף פח

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זרעים: ברכות
מועד: שבת עירובין פסחים יומא סוכה ביצה ראש השנה תענית מגילה מועד קטן חגיגה
נשים: יבמות כתובות נדרים נזיר סוטה גיטין קידושין
נזיקין: בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין מכות שבועות ע"ז הוריות
קדשים: זבחים מנחות חולין בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה תמיד
טהרות: נידה


מסכת יומא: ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח | הדף במהדורה הרגילה


עמוד א (דלג לעמוד ב)

מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת' [1]?

תנאי היא [2], דתניא [3]: כל חייבי טבילות טובלין כדרכן ביום הכפורים; נדה ויולדת טובלות כדרכן בלילי יום הכפורים; בעל קרי [4] טובל והולך עד המנחה [5]; רבי יוסי אומר: כל היום כולו [6], ורמינהו: הזב והזבה המצורע והמצורעת ובועל נדה וטמא מת טובלין כדרכן ביום הכפורים; נדה ויולדת טובלות כדרכן בלילי יום הכפורים; בעל קרי טובל והולך כל היום כולו; רבי יוסי אומר: מן המנחה ולמעלה אין יכול לטבול [7]?

לא קשיא: הא [8] דצלי תפלת נעילה [9], הא [10] דלא צלי [11].

אי דצלי, מאי טעמייהו דרבנן [12]?

קא סברי רבנן טבילה בזמנה מצוה [13]. [14]

מכלל דרבי יוסי סבר לאו מצוה? והתניא: הרי שהיה שֵׁם כתוב על בשרו - הרי זה לא ירחץ ולא יסוך [15] ולא יעמוד במקום הטנופת; נזדמנה לו טבילת מצוה - כורך עליו גמי [16] ויורד וטובל; רבי יוסי אומר: יורד וטובל כדרכו ובלבד שלא ישפשף, וקיימא לן [17] דבטבילה בזמנה מצוה פליגי [18]?

ההיא [19] - רבי יוסי בר יהודה היא, דתניא: רבי יוסי בר יהודה אומר: דיה לטבילה שתהא באחרונה. [20]

תנו רבנן: 'הרואה קרי ביום הכפורים - יורד וטובל, ולערב ישפשף [21]';

לערב [22]? מאי דהוה הוה [23]?

אלא אימא 'מבערב ישפשף' [24].

תני תנא קמיה דרב נחמן: 'הרואה קרי ביום הכפורים - עונותיו מחולין לו [25]'.

והתניא עונותיו סדורין?

מאי סדורין? - סדורין לימחל.

תנא דבי רבי ישמעאל: 'הרואה קרי ביום הכפורים [26] - ידאג כל השנה כולה [27], ואם עלתה לו שנה [28] - מובטח לו שהוא בן העולם הבא [29]'.

אמר רב נחמן בר יצחק: תדע שכל העולם כולו רעב [30] והוא שבע [31].

כי אתא רב דימי אמר - מפיש חיי [32] סגי ומסגי [33].

הדרן עלך יום הכפורים וסליקא לה מסכת יומא


הערות עריכה

 1. ^ קתני נעילה וקתני ערבית!
 2. ^ אי פטרה נעילה את של ערבית אי לא
 3. ^ בתוספתא [יומא פ"ד ה"ה]
 4. ^ שאסור בדברי תורה, כדקיימא לן (בבא קמא דף פב.) עזרא תיקן טבילה לבעלי קריין
 5. ^ אם אירע לו קרי קודם לכן - טובל כדי שיוכל להתפלל תפלת המנחה; אבל ראה קרי מן המנחה ולמעלה - אין מותר לטבול, אלא ימתין עד שתחשך ויטבול, דסבירא להו לרבנן דתפלת נעילה בלילה, ולדידהו פוטרת את של ערבית, כדרב
 6. ^ והא דקתני 'אינה פוטרת' - רבי יוסי היא, דאמר כל היום מותר לטבול ואפילו ראה קרי לאחר תפלת המנחה - טובל ביום כדי להתפלל תפלת נעילה; אלמא קסבר תפלת נעילה אין זמנה בלילה, ולדידיה אינה פוטרת את של ערבית
 7. ^ קשיא דרבי יוסי אדרבי יוסי ורבנן אדרבנן
 8. ^ דאמר רבי יוסי הכא 'מן המנחה ולמעלה אין יכול לטבול'
 9. ^ ביום, קודם שראה קרי
 10. ^ דאמרינן לעיל כל היום
 11. ^ תפלת נעילה כשראה הקרי
 12. ^ דמתניתא בתרייתא דאמרי כל היום
 13. ^ וּזְמנה ביום הוא, דכתיב (דברים כג יב) וְהָיָה לִפְנוֹת עֶרֶב יִרְחַץ הלכך דחיא רחיצה דיום הכפורים
 14. ^ ולאו היינו הך רבנן דלעיל, ותרתי פלוגתא נינהו: במתניתא קמייתא פליגי בזמן תפלת נעילה: דלרבנן בלילה ולרבי יוסי ביום; ורבנן דהתם סבירא להו טבילה בזמנה לאו מצוה דתדחה יום הכפורים, ובמתניתא בתרייתא פליגי בטבילה בזמנה מצוה.
 15. ^ שלא ימחוק את השם
 16. ^ להגין עליו משטף המים
 17. ^ במסכת שבת
 18. ^ דלרבנן טבילה בזמנה לאו מצוה, ואם אין לו גמי - ימתין עד למחר ויבקשנו
 19. ^ דאמרינן לעיל רבי יוסי אומר: מן המנחה ולמעלה לא יטבול עד שתחשך דטבילה בזמנה לאו מצוה
 20. ^ ברייתא היא דמייתינן לה במסכת נדה בגמרא ד'המפלת' (דף כט,ב): האשה שיצתה מלאה ובאת ריקנית, והביאה לפנינו שלשה שבועים טהורים ועשרה שבועים אחד טמא ואחד טהור - משמשת אור לשלשים וחמש, ומטבילין אותה תשעים וחמש טבילות - דברי בית שמאי; ובית הלל אומרים: שלשים וחמש וכולהו מפרש להו התם, וטעמא משום טבילה בזמנה מצוה; רבי יוסי בר יהודה אומר דיה לטבילה שתהא באחרונה, דטבילה בזמנה לאו מצוה; ורבי יוסי דגמי הוא רבי יוסי בן חלפתא.
 21. ^ משום חציצה
 22. ^ סלקא דעתא
 23. ^ מכי טביל וסליק, מאי מהני ליה שפשוף? חציצה דהואי הואי
 24. ^ דאתמול ישפשף כל אדם עצמו בחמין שאם יראה קרי למחר יכול לטבול בלא חציצה
 25. ^ סימן טוב הוא זה, יִרְאֶה זֶרַע יַאֲרִיךְ יָמִים (ישעיהו נג י)
 26. ^ ולא במתכוין
 27. ^ שמא לא קיבלו תעניתו והשביעוהו במה שבידם להשביעו, כעבד המוֹזֵג כום לרבו ושפך לו קיתון על פניו
 28. ^ שלא מת
 29. ^ מובטח לו שמעשים טובים יש בידו שהגינו עליו, ובן עולם הבא הוא
 30. ^ מתשמיש
 31. ^ ולא נתענה בזאת, ושלא מדעתו השביעוהו, ואף על פי כן עלתה לו שנה - יש לדעת שצדיק גמור הוא
 32. ^ זה שראה קרי ביום הכפורים
 33. ^ בבנים ובני בנים, שכך הסימן: יִרְאֶה זֶרַע יַאֲרִיךְ יָמִים (ישעיהו נג י)