ביאור:בבלי יומא דף טז

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זרעים: ברכות
מועד: שבת עירובין פסחים יומא סוכה ביצה ראש השנה תענית מגילה מועד קטן חגיגה
נשים: יבמות כתובות נדרים נזיר סוטה גיטין קידושין
נזיקין: בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין מכות שבועות ע"ז הוריות
קדשים: זבחים מנחות חולין בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה תמיד
טהרות: נידה


מסכת יומא: ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח | הדף במהדורה הרגילה


עמוד א (דלג לעמוד ב)

דרומית מזרחית היא לשכה שהיו עושין בה לחם הפנים, מזרחית צפונית בה גנזו בית חשמונאי אבני מזבח ששקצום מלכי יון [1], צפונית מערבית בה יורדין לבית הטבילה' [2]!?

אמר רב הונא: מאן תנא מדות [3]? - רבי אליעזר בן יעקב היא [4], דתנן [מדות פ"ב מ"ה]: 'עזרת נשים היתה אורך [5] מאה ושלשים וחמש על רוחב [6] מאה ושלשים וחמש, וארבע לשכות היו בארבע מקצועותיה; ומה היו משמשות? - דרומית מזרחית היא היתה לשכת הנזירים ששם נזירים מבשלים את שלמיהן ומגלחין שערן ומשלחין תחת הדוד [7]; מזרחית צפונית היא היתה לשכת דיר העצים ששם כהנים בעלי מומין עומדין ומתליעין בעצים, שכל עץ שיש בו תולעת פסול לגבי מזבח; צפונית מערבית היא היתה לשכת המצורעין [8]; מערבית דרומית - אמר רבי אליעזר בן יעקב: שכחתי מה היתה משמשת [9]! אבא שאול אומר: בה היו נותנין יין ושמן, והיא היתה נקראת לשכת בית שמניא.'

תוספות ד"ה דרומית מזרחית היא היתה לשכת לחם הפנים - (לקמן דף יז,א) פריך: דלעיל במתניתין דתמיד מוכח דהיא היתה בקרן מזרחית צפונית: דקא חשיב מלשכת טלאים שהיתה בקרן מערבית צפונית עד לשכת לחם הפנים ארבע לשכות, וכי מקפת דרך ימין נמצאת לשכת לחם הפנים בצפונית מזרחית! ומשני לה; וקשיא לן: ליפרוך נמי דלעיל קאמר דשאר שתי לשכותיה הוי לשכת החותמות ולשכת בית המוקד והכא קאמר שבאחת גנזו בית חשמונאי כו' ובאחת יורדין לבית הטבילה!? יש לומר: טובא איכא לשכות ומיני כלים שמשמשין שנים ושלשה דברים.

הכי נמי מסתברא דרבי אליעזר בן יעקב היא [10], דתנן [מדות פ"ב מ"ד]: 'כל הכתלים שהיו שם [11] היו גבוהין [12], חוץ מכותל מזרחי [13] שהכהן השורף את הפרה עומד בהר המשחה [14] ומכוון ורואה [15] כנגד פתחו של היכל בשעת הזאת הדם [16]' [17]; ותנן [מדות פ"ב מ"ג]: כל הפתחים שהיו שם גובהן עשרים אמה [18] ורוחבן עשר אמות, ותנן [מדות פ"ב מ"ג]: לפנים ממנו סורג [19]', ותנן [מדות פ"ב מ"ג]: לפנים ממנו [20] החיל עשר אמות [21], ושתים עשרה מעלות היו שם [22]; רום מעלה [23] חצי אמה [24] ושילחה [25] חצי אמה [26]; חמש עשרה מעלות עולות מתוכה [27] היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים; רום מעלה חצי אמה ושילחה חצי אמה' ותנן [מדות פ"ג מ"ו]: בין האולם ולמזבח עשרים ושתים אמה, ושתים עשרה מעלות היו שם; רום מעלה חצי אמה ושילחה חצי אמה [28]'; ותנן [מדות פ"ב מ"ו]: רבי אליעזר בן יעקב אומר: מעלה היתה שם [29] וגבוה אמה [30] ודוכן [31] נתון [32] עליה ובו שלש מעלות [33] של חצי חצי אמה [34]'; אי אמרת בשלמא [35] רבי אליעזר בן יעקב היא [36] - היינו דאיכסי ליה פיתחא [37]; אלא אי אמרת רבנן [38] - הא איכא [39] פלגא דאמתא דמתחזי ליה פיתחא [40] בגוויה [41]! אלא לאו שמע מינה רבי אליעזר בן יעקב היא!

רב אדא בר אהבה אמר: הא [42] מני? - רבי יהודה היא, דתניא [ספרא ויקרא דבורא דנדבה פרשתא ה פרק ז הלכה א]: 'רבי יהודה אומר: המזבח ממוצע, ועומד באמצע עזרה [43], ושלשים ושתים אמות היו לו [44]:

עמוד ב

עשר אמות כנגד פתחו של היכל [45], אחת עשרה אמה לצפון [46] ואחת עשרה אמה לדרום [47]; נמצא מזבח מכוון [48] כנגד היכל וכותליו'.

[49] [ו]אי סלקא דעתך מדות רבי יהודה היא [50] - מזבח באמצע עזרה [51] מי משכחת ליה?: והתנן [מדות פ"ה מ"א]: 'כל העזרה [52] היתה אורך מאה ושמונים ושבע על רוחב מאה ושלשים וחמש [53]; מן המזרח למערב - מאה ושמונים ושבע: מקום דריסת רגלי ישראל אחת עשרה אמה, מקום דריסת רגלי הכהנים אחת עשרה אמה, מזבח שלשים ושתים, בין האולם ולמזבח עשרים ושתים, וההיכל מאה אמה, ואחת עשרה אמה [54] אחורי בית הכפורת [55]; מן הדרום לצפון מאה ושלשים וחמש: הכבש והמזבח ששים ושתים [56], מן המזבח ולטבעות [57] - שמונה אמות, מקום הטבעות - עשרים וארבע, מן הטבעות לשלחנות [58] - ארבע, מן השלחנות לננסין [59] - ארבע, מן הננסין לכותל עזרה - שמונה אמות, והמותר [60] בין הכבש ולכותל, ומקום הננסין [61]' - ואי סלקא דעתיך 'מדות - רבי יהודה היא', מזבח באמצע עזרה מי משכחת ליה?: הא רובא דמזבח בדרום קאי!?

[62]

הערות

עריכה
 1. ^ שהקטירו עליה לעבודת כוכבים במקדש
 2. ^ קתני [במסכת מידות] בלשכת הטלאים שהוא במערבית דרומית [ולעיל במסכת תמיד שהיא צפונית מערבית]
 3. ^ הא מתניתין - דמסכת מדות היא
 4. ^ דסתמיה דמתניתין דמדות קיימי כוותיה
 5. ^ מן המזרח למערב
 6. ^ מן הצפון לדרום
 7. ^ דכתיב (במדבר ו יח) וְגִלַּח הַנָּזִיר פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד אֶת רֹאשׁ נִזְרוֹ וְלָקַח אֶת שְׂעַר רֹאשׁ נִזְרוֹ וְנָתַן עַל הָאֵשׁ אֲשֶׁר תַּחַת זֶבַח הַשְּׁלָמִים
 8. ^ מפרש בפירקין דלקמן ששם המצורעין טובלין בשמיני לטהרתן כשבאין להכניס ידיהן לבהונות - אף על פי שטבל מבערב
 9. ^ מכלל דרישא - רבי אליעזר בן יעקב קאמר לה
 10. ^ דסתמא דמדות - רבי אליעזר קאמר לה; כל הני 'תנן' 'ותנן' דקא מייתי הכא - לפרושי אתי דלא משכחת דאיכסי פיתחא תתאה במעלות הר הבית אלא לרבי אליעזר בן יעקב:
 11. ^ בכל בניני הר הבית
 12. ^ הרבה מאד, עד שהיו כל פתחים שבהן גבוהין עשרים אמה, לבד ממה שעל הפתחים הרבה מאד
 13. ^ הוא התחתון לרגלי הר הבית, שבו נכנסין לחיל שלפני עזרת נשים, ומן החיל נכנסין לעזרת נשים, ומעזרת נשים לעזרה הגדולה
 14. ^ הוא הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ופני הכהן למערב
 15. ^ מעל גובה ראש הכותל דרך השערים שלפנים הימנו
 16. ^ כדכתיב (במדבר יט ד) וְהִזָּה אֶל נֹכַח פְּנֵי אֹהֶל מוֹעֵד מִדָּמָהּ שֶׁבַע פְּעָמִים, ואם היתה הכותל גבוה - אף על פי שהשערים מכוונים זה כנגד זה: שער הר הבית כנגד שער עזרת נשים, ושער עזרת נשים כנגד שער העזרה הגדולה, ושער העזרה כנגד פתח ההיכל - לא היה יכול לראות את פתח ההיכל דרך פתחים לפי שההר הולך ומגביה ועולה עד שקרקע פתח ההיכל גבוה עשרים אמות יותר מקרקעי רגלי הר הבית, ונמצאת איסקופת ההיכל גבוהה ממשקוף פתח הר הבית, ולא יוכל לראות חלל פתח היכל דרך אותו פתח!
 17. ^ ולא מצית מוקמת לה אלא כרבי אליעזר בן יעקב [כלהלן]
 18. ^ כיון דגבוהין עשרים אמה - לא משכחת שנסתם במעלות ההר, לרבנן
 19. ^ היה שם לפנים מכותל מזרחי, והיא מחיצה העשויה נקבים נקבים כסירוגי מִטה של חבלים, ועושין אותה בדפי עץ ארוכים וקצרים [וצרים] שקורין לַטִ"שׂ [סוֹרֵג] ומרכיבין אותן זו על גב זו באלכסון, וקורין אותן בלעז פרודנ"י [סורג, רפפות]
 20. ^ מאותו סורג
 21. ^ היה מקום פנוי עשר אמות והוא נקרא חיל
 22. ^ באותן עשר אמות: שההר מגביה מן הסורג עד שער עזרת נשים
 23. ^ כל מעלה ומעלה
 24. ^ הרי שעלה קרקע עזרת נשים שש אמות
 25. ^ משך רוחב המעלה
 26. ^ ואורכה בכל רוחב ההר לצפון ולדרום
 27. ^ חמש עשרה מעלות גובה קרקע עזרת ישראל מעזרת נשים, הרי שעלה ההר שלש עשרה אמה וחצי
 28. ^ הרי שגבה קרקע היכל מקרקע הר הבית התחתון תשע עשרה אמה וחצי, עדיין נשאר מן הפתח התחתון חצי אמה עליונה לראות דרך שם חצי אמה התחתונה של חלל פתח ההיכל
 29. ^ עוד בעזרת ישראל
 30. ^ ואורכה ברוחב כל העזרה
 31. ^ של לוים
 32. ^ בנוי
 33. ^ שעולין בהן לדוכן
 34. ^ וגבוה אמה וחצי
 35. ^ סתמא, דקתני דכותל מזרחי נמוך כדי לראות ממעל לו דרך שערי עזרת נשים ועזרת ישראל את חלל פתח ההיכל
 36. ^ דאית ליה מעלה יתירה, וגבה קרקע ההיכל מקרקע התחתון עשרים אמה וחצי
 37. ^ פתח התחתון בגובה קרקע ההיכל
 38. ^ הרי לא עלו המעלות אלא תשע עשרה אמה וחצי
 39. ^ ופש ליה
 40. ^ פתח ההיכל
 41. ^ לכהן שבהר הזיתים
 42. ^ דקתני דכותל מזרחי הוצרך להיות נמוך
 43. ^ כנגד הפתחים
 44. ^ ונמצא גובהו סותם את הפתח התחתון, שהרי עלה קרקע עזרת ישראל מקרקע התחתון שלש עשרה אמה, וחצי אמה קודם שהגיע למזבח, והמזבח גובהו תשע - הרי עשרים ושתים וחצי
 45. ^ עשר אמצעית של רחבו
 46. ^ כנגד חמש אמות הנותרים לחלל ההיכל מן המזוזה ולצפון: שהרי חלל ההיכל עשרים אמה רחב, וכנגד שש של עובי כותל צפונית של היכל
 47. ^ וכן לדרום
 48. ^ נמצא רוחבו של מזבח מצומצם
 49. ^ פרכא היא דקא פריך התלמוד לרב אדא דאוקמיה כרבי יהודה:
 50. ^ ואי סתמי מדות רבי יהודה נינהו
 51. ^ אליבא דסתמא דמדות
 52. ^ כל היקף העזרה הגדולה
 53. ^ ובתוך אותו היקף נבנה הבית לצד מערבי, והחצר והמזבח במזרחו; היכל מאה אורך עם כותל אולם וחללו, וכותל היכל וחללו, ואמה טרקסין, וחלל בית קדשי הקדשים, ועובי כותל מערבי, וחלל התא אחריו, ועובי כותל חיצון - הכי מיפרשא במסכת מדות; ולקמן מייתי לה בפרק 'הוציאו לו' (יומא נב ב)
 54. ^ היה מקום פנוי
 55. ^ בין כותל התא לכותל עזרה
 56. ^ ולא פירש עכשיו מקום פנוי שבין כבש לכותל דרומי של עזרה, ובסיפא קתני לה; ועכשיו מונה והולך מן הדרום לצפון
 57. ^ טבעות קבועים בקרקע בבית המטבחים שבצפון המזבח, שנותנים בהן צוארי בהמות כששוחטין קדשי קדשים ששחיטתן בצפון
 58. ^ שעליהן מדיחים קרבי קדשים
 59. ^ עמודים נמוכין התקועין בקרקע, ואונקלאות של ברזל קבועין בהן שבהן תולין את הבהמה להפשיט
 60. ^ ממאה ושלשים וחמש שלא נמנה כאן, ומקום השלחנות שלא הוצרך לפרש, שרחבו מפורש בספר יחזקאל - אותו העודף חלקהו: חציו לדרום
 61. ^ וחציה למקום הננסין
 62. ^ רובא דמזבח בדרום קאי - לפי מנין זה: שהרי חצי רוחב העזרה ששים ושבע וחצי, וכשתתן מהם מכותל צפונית לננסין שמונה, ומן הננסין לשולחנות ארבע - הרי שתים עשרה, ומקום ארבעה שולחנות זו אצל זו אינו פחות מארבע, והן היו שמונה שלחנות, כדתנן בשקלים (ט,ב): נתונות ארבעה בראש ארבעה [לא מצאתי בטוי כזה במשנה בגירסתנו במסכת שקלים], נמצאו ארבעה זו אצל זו ברוחב הרי שש עשרה, ומשם לטבעות ארבע - הרי עשרים, ומקום הטבעות עשרים וארבע - הרי ארבעים וארבע, ומן הטבעות ולמזבח שמונה - הרי חמשים ושתים, ומקום הננסין עשר אמות ומחצה, שהוא חצי העודף הנשאר מהנותר שלא מנה במשנה: שהרי מאה ועשר אמות מנה מן הכבש לצפון - נשארו ממאה ושלשים וחמש של רוחב העזרה עשרים וחמש, ונתנו לשלחנות ארבע, ונשאר עשרים ואחת - אותן תחלוק: למקום הננסין חציין, וחציין השניה בין כבש לכותל - הרי מן המזבח לצפון ששים ושתים ומחצה; כשתתן חמש אמות הצפונית של מזבח עליהם - הרי חצי רוחב העזרה שהוא ששים ושבע ומחצה; נמצא עשרים ושבע אמות מן דרומית של מזבח כלין בחצי דרומי של העזרה, ונמצא צפונו של מזבח כלה לסוף צפוני של חלל הפתח אצל המזוזה; צא ממקום המזבח שתי אמות של כניסת היסוד והסובב - נמצא צפון חלל הפתח מגולה למעלה מכניסת הסובב שתי אמות, ויכול לראות כהן שבראש הר המשחה דרך אותן שתים אמות את פתח ההיכל דרך פתח התחתון; ואם תאמר: 'גובה שש אמות שגבה המזבח עד כניסת הסובב סותם את פתח התחתון' - אינו כן: שהרי קרקע העזרה לא עלה מקרקע הר הבית אלא שלש עשרה ומחצה, ושש של גובה הסובב - הרי תשע עשרה ומחצה, אכתי פש ליה פלגא דאמתא בגובה פתח התחתון!