עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ב

דף כ עמוד בעריכה

א ד מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ה , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסד:

ב ה מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רסד סעיף ג:

ג ו מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' רסד סעיף א:

ד ז מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' רסד סעיף ז:

דף כא עמוד אעריכה

ה א מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה יט , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנה סעיף א:

ו ב מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רסד סעיף א וסעיף ג:

ז ג מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' רסד סעיף ד:

ח ד מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' רסד סעיף ב:

ט ה מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' רסד סעיף ה:

י ו מיי' פ"ג מהל' תמידין ומוספין הלכה טו:

יא ז ח מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ו:

דף כא עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ו , סמג לאוין ס וסמ"ג עשין מד"ס ה , טור ושו"ע או"ח סי' תרעג סעיף א:

יג ב מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תרעג סעיף ב:

יד ג מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תרעג סעיף א:

טו ד מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרעב סעיף א:

טז ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרעב סעיף ב:

יז ו ז מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרעא סעיף ב:

יח ח ט מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ז והלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תרעא סעיף ה:

יט י מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה א והלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרע סעיף א:

כ כ ל מיי' פ"יד מהל' נזקי ממון הלכה יג , טור ושו"ע חו"מ סי' תיח סעיף יב:

כא מ טור ושו"ע או"ח סי' תרעא סעיף ו:

דף כב עמוד אעריכה

כב א מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ז , סמ"ג עשין מד"ס ה , טור ושו"ע או"ח סי' תרעא סעיף ו:

כג ב ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרעא סעיף ז:

כד ד מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרעג סעיף א:

כה ה מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה טז , סמג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלח סעיף ב:

כו ו טור ושו"ע או"ח סי' תרעז סעיף ד:

כז ז מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ט , סמ"ג עשין מד"ס ה , טור ושו"ע או"ח סי' תרעד סעיף א:

כח ח מיי' פ"א מהל' ציצית הלכה יג , סמ"ג עשין כו , טור ושו"ע או"ח סי' טו סעיף א:

כט ט מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ה , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שלז סעיף א:

דף כב עמוד בעריכה

ל א ב מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה יט:

לא ג מיי' פ"ג מהל' תמידין ומוספין הלכה יד:

לב ד ה מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ט , סמ"ג עשין מד"ס ה , טור ושו"ע או"ח סי' תרעה סעיף א:

דף כג עמוד אעריכה

לג א ב מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ט , סמ"ג עשין מד"ס ה , טור ושו"ע או"ח סי' תרעה סעיף א:

לד ג ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרעה סעיף ג:

לה ה ו ז מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רסג סעיף ז , וטור ושו"ע או"ח סי' תרעז סעיף א:

לו ח מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה יא , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסד סעיף ו , וטור ושו"ע או"ח סי' תרעג סעיף א:

לז ט מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה ד , סמג עשין כה , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף ג:

לח י מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה ד , סמ"ג עשין מד"ס ה , טור ושו"ע או"ח סי' תרעו סעיף א וסעיף ב וסעיף ג:

לט כ מיי' פ"יא מהל' ברכות הלכה ג , סמ"ג עשין כו:

מ ל מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה ה ועי"ש במגיד משנה:

מא מ נ מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה י , סמ"ג עשין מד"ס ה , טור ושו"ע או"ח סי' תרעא סעיף א:

מב ס מיי' פ"ב מהל' מתנות עניים הלכה יב:

דף כג עמוד בעריכה

מג א מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ד , סמ"ג עשין מד"ס ה , טור ושו"ע או"ח סי' תרעא סעיף ג:

מד ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרעא סעיף ד:

מה ג ד מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' רסג סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' רצו סעיף ה , וטור ושו"ע או"ח סי' תרעח:

מו ה מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה א , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסג סעיף א וסעיף ב:

מז ו [ מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ה ] , טור ושו"ע או"ח סי' רסג סעיף ד:

מח ז מיי' פ"יא מהל' תרומות הלכה א:

דף כד עמוד אעריכה

מט א (מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה יג) , מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ו , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' תרפב סעיף א:

נ ב מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תכד:

נא ג מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה י , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' תכב סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תצ סעיף ב:

נב ד מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תקסה סעיף א וסעיף ג:

נג ה טור ושו"ע או"ח סי' תקסה סעיף ב:

נד ו מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה יג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרפב סעיף ב:

דף כד עמוד בעריכה

נה א מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' רפד סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' תכה סעיף ג:

נו ב מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תרכג סעיף ג:

נז ג מיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה יב , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' רסח סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' תריט סעיף ג:

נח ד מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה י , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסד סעיף ג:

נט ה מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' רסד סעיף ו:

ס ו מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ח:

דף כה עמוד אעריכה

סא א ב מיי' פ"ב מהל' תרומות הלכה יד , ומיי' פ"א מהל' תרומות הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף יט בהג"ה:

דף כה עמוד בעריכה

סב א מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה א , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסג סעיף ב:

סג ב מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ב , סמג עשין ל , טור ושו"ע או"ח סי' רס סעיף א:

סד ג מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ז , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' יח סעיף ב:

סה ד מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה י , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסד סעיף ג:

דף כו עמוד אעריכה

סו א מיי' פ"ו מהל' מעשר הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף קטז:

סז ב מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה י:

סח ג ד מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה יא , ומיי' פ"כב מהל' כלים הלכה א , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסד סעיף ו:

דף כו עמוד בעריכה

סט א מיי' פ"יב מהל' טומאת צרעת הלכה י , ומיי' פ"כב מהל' כלים הלכה יב:

ע ב מיי' פ"יג מהל' טומאת צרעת הלכה א , סמג עשין רלח:

דף כז עמוד אעריכה

עא א מיי' פ"כב מהל' כלים הלכה א , ומיי' פ"כג מהל' כלים הלכה ב:

עב ב מיי' פ"א מהל' כלים הלכה יא:

עג ג מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה א , סמג לאוין רפג , טור ושו"ע יו"ד סי' רצח סעיף א:

דף כז עמוד בעריכה

עד א מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה א , סמ"ג עשין כו , טור ושו"ע או"ח סי' ט סעיף א:

עה ב מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' ט סעיף ב:

עו ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' ט סעיף ג:

עז ד ה מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' יז סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' יח סעיף א:

עח ו מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ד , סמג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרכט סעיף ד:

עט ז מיי' פ"יג מהל' טומאת צרעת הלכה ח:

פ ח מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ה , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסד סעיף א:

פא ט מיי' פ"ה מהל' טומאת מת הלכה יב:

דף כח עמוד אעריכה

פב א ב ג מיי' פ"ה מהל' טומאת מת הלכה יב:

פג ד מיי' פ"ו מהל' טומאת צרעת הלכה ו:

פד ה מיי' פ"יב מהל' טומאת צרעת הלכה יב:

דף כח עמוד בעריכה

פה א מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה י , ומיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה א , סמ"ג עשין כב ועשה כה , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רעא סעיף א:

פו ב מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה טו , סמ"ג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף לז:

פז ג מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף מב:

פח ד מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף לט:

פט ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף מד:

צ ו מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' לב סעיף מט:

צא ז ח מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה יד והלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' לג סעיף ג:

צב ט מיי' פ"א מהל' מאכלות אסורות הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' פ סעיף ד:

צג י טור ושו"ע או"ח סי' רסד סעיף ט:

צד כ מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ה , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רסד סעיף ח:

דף כט עמוד אעריכה

צה א מיי' פ"כב מהל' כלים הלכה יא:

צו ב מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' תקא סעיף ו:

צז ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקא סעיף ז:

צח ד טור ושו"ע או"ח סי' תקא סעיף ו בהג"ה:

צט ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקז סעיף ב:

דף כט עמוד בעריכה

ק א מיי' פ"כב מהל' כלים הלכה כב:

קא ב מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' רסה סעיף א:

קב ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' רסה סעיף ב:

קג ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' רסה סעיף א:

קד ה מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה טז , סמג לאוין רפג , טור ושו"ע יו"ד סי' שא סעיף ו:

קה ו מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ה , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שלז סעיף א:

קו ז ח מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ז , ומיי' פ"יב מהל' שבת הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רעח:

דף ל עמוד אעריכה

קז א ב מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' רעח:

דף ל עמוד בעריכה

קח א מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יח , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכד סעיף ז:

קט ב מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה כא , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שיא סעיף א:

קי ג מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה טו:

קיא ד מיי' פ"ז מהל' יסודי התורה הלכה ד , [ ברא"ש פ"ה דברכות סימן ב ]:

קיב ה מיי' פ"ב מהל' דעות הלכה ג:

דף לא עמוד אעריכה

קיג א טור ושו"ע או"ח סי' קנו:

קיד ב מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' קנה סעיף א:

דף לא עמוד בעריכה

קטו א מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ז , ומיי' פ"יב מהל' שבת הלכה ב , סמ"ג לאוין סה , טור א"ח סימן רסח:

קטז ב מיי' פ"י מהל' שבת הלכה טו:

קיז ג מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' רסג סעיף ג:

דף לב עמוד אעריכה

קיח א מיי' פ"יב מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה ו , סמג עשין עט , טור ושו"ע יו"ד סי' קטז סעיף ה בהג"ה:

קיט ב מיי' פ"א מהל' תשובה הלכה א , סמג עשין יג , טור ושו"ע יו"ד סי' שלח סעיף א:

דף לב עמוד בעריכה

קכ א מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה יב , סמ"ג עשין כז , טור א"ח סימן כד:

דף לג עמוד בעריכה

קכא א מיי' פ"ז מהל' דעות הלכה ה:

דף לד עמוד אעריכה

קכב א מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ג , סמ"ג עשין יא , טור ושו"ע או"ח סי' רס סעיף ב:

קכג ב מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה ד , ומיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ג , ומיי' פ"כג מהל' שבת הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רסא סעיף א:

קכד ג טור ושו"ע או"ח סי' רס סעיף ב:

קכה ד מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה כא , סמג עשין דרבנן א , טור ושו"ע או"ח סי' רסא סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' שצג סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' תטו סעיף ב:

קכו ה מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שצג סעיף ג:

קכז ו מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה ג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנז סעיף א:

קכח ז טור ושו"ע או"ח סי' שיח סעיף ד:

דף לד עמוד בעריכה

קכט א מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה ב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנז סעיף א:

קל ב מיי' פ"ב מהל' מחוסרי כפרה הלכה יב והלכה יג והלכה יד:

קלא ג ד מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ד , סמג עשין לב , טור ושו"ע או"ח סי' רסא סעיף ב:

דף לה עמוד אעריכה

קלב א מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה ו [וע"ש במ"מ] , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף ב:

קלג ב מיי' פ"ג מהל' כלים הלכה ב:

דף לה עמוד בעריכה

קלד א ב מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ד , ומיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' רלה סעיף א:

קלה ג מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ד:

קלו ד טור ושו"ע או"ח סי' רסא סעיף ג:

קלז ה מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה יח והלכה יט , סמג עשין ל , טור ושו"ע או"ח סי' רנו:

דף לו עמוד אעריכה

קלח א מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה ג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף ג וסעיף ד: