עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ב

דף כ עמוד ב עריכה

א ד מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ה', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ד:

ב ה מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ד סעיף ג':

ג ו מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' רס"ד סעיף א':

ד ז מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' רס"ד סעיף ז':

דף כא עמוד א עריכה

ה א מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה י"ט, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ה סעיף א':

ו ב מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ד סעיף א' וסעיף ג:

ז ג מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' רס"ד סעיף ד':

ח ד מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' רס"ד סעיף ב':

ט ה מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' רס"ד סעיף ה':

י ו מיי' פ"ג מהל' תמידין ומוספין הלכה ט"ו:

יא ז ח מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ו':

דף כא עמוד ב עריכה

יב א מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ו', סמג לאוין ס וסמ"ג עשין מד"ס ה, טור ושו"ע או"ח סי' תרע"ג סעיף א':

יג ב מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תרע"ג סעיף ב':

יד ג מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תרע"ג סעיף א':

טו ד מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרע"ב סעיף א':

טז ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרע"ב סעיף ב':

יז ו ז מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרע"א סעיף ב':

יח ח ט מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ז' והלכה ח, טור ושו"ע או"ח סי' תרע"א סעיף ה':

יט י מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה א' והלכה ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ע סעיף א':

כ כ ל מיי' פי"ד מהל' נזקי ממון הלכה י"ג, טור ושו"ע חו"מ סי' תי"ח סעיף י"ב:

כא מ טור ושו"ע או"ח סי' תרע"א סעיף ו':

דף כב עמוד א עריכה

כב א מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ז', סמ"ג עשין מד"ס ה, טור ושו"ע או"ח סי' תרע"א סעיף ו':

כג ב ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרע"א סעיף ז':

כד ד מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ו', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרע"ג סעיף א':

כה ה מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ט"ז, סמג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ח סעיף ב':

כו ו טור ושו"ע או"ח סי' תרע"ז סעיף ד':

כז ז מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ט', סמ"ג עשין מד"ס ה, טור ושו"ע או"ח סי' תרע"ד סעיף א':

כח ח מיי' פ"א מהל' ציצית הלכה י"ג, סמ"ג עשין כו, טור ושו"ע או"ח סי' ט"ו סעיף א':

כט ט מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ה', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' של"ז סעיף א':

דף כב עמוד ב עריכה

ל א ב מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה י"ט:

לא ג מיי' פ"ג מהל' תמידין ומוספין הלכה י"ד:

לב ד ה מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ט', סמ"ג עשין מד"ס ה, טור ושו"ע או"ח סי' תרע"ה סעיף א':

דף כג עמוד א עריכה

לג א ב מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ט', סמ"ג עשין מד"ס ה, טור ושו"ע או"ח סי' תרע"ה סעיף א':

לד ג ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרע"ה סעיף ג':

לה ה ו ז מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה י"א, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ג סעיף ז', וטור ושו"ע או"ח סי' תרע"ז סעיף א':

לו ח מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה י"א, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ד סעיף ו', וטור ושו"ע או"ח סי' תרע"ג סעיף א':

לז ט מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה ד', סמג עשין כה, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף ג':

לח י מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה ד', סמ"ג עשין מד"ס ה, טור ושו"ע או"ח סי' תרע"ו סעיף א' וסעיף ב וסעיף ג:

לט כ מיי' פי"א מהל' ברכות הלכה ג', סמ"ג עשין כו:

מ ל מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה ה' ועי"ש במגיד משנה:

מא מ נ מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה י', סמ"ג עשין מד"ס ה, טור ושו"ע או"ח סי' תרע"א סעיף א':

מב ס מיי' פ"ב מהל' מתנות עניים הלכה י"ב:

דף כג עמוד ב עריכה

מג א מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ד', סמ"ג עשין מד"ס ה, טור ושו"ע או"ח סי' תרע"א סעיף ג':

מד ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרע"א סעיף ד':

מה ג ד מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ג סעיף ג', וטור ושו"ע או"ח סי' רצ"ו סעיף ה', וטור ושו"ע או"ח סי' תרע"ח:

מו ה מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה א', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ג סעיף א' וסעיף ב:

מז ו [ מיי' פ"ד מהל' חנוכה הלכה ה' ], טור ושו"ע או"ח סי' רס"ג סעיף ד':

מח ז מיי' פי"א מהל' תרומות הלכה א':

דף כד עמוד א עריכה

מט א (מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה י"ג), מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ו', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ב סעיף א':

נ ב מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ד:

נא ג מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה י', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ב סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' ת"צ סעיף ב':

נב ד מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' תקס"ה סעיף א' וסעיף ג:

נג ה טור ושו"ע או"ח סי' תקס"ה סעיף ב':

נד ו מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה י"ג, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ב סעיף ב':

דף כד עמוד ב עריכה

נה א מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' רפ"ד סעיף ב', וטור ושו"ע או"ח סי' תכ"ה סעיף ג':

נו ב מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ג סעיף ג':

נז ג מיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה י"ב, סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ח סעיף ב', וטור ושו"ע או"ח סי' תרי"ט סעיף ג':

נח ד מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה י', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ד סעיף ג':

נט ה מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ד סעיף ו':

ס ו מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ח':

דף כה עמוד א עריכה

סא א ב מיי' פ"ב מהל' תרומות הלכה י"ד, ומיי' פ"א מהל' תרומות הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף י"ט בהג"ה:

דף כה עמוד ב עריכה

סב א מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה א', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ג סעיף ב':

סג ב מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ב', סמג עשין ל, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ס סעיף א':

סד ג מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ז', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' י"ח סעיף ב':

סה ד מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה י', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ד סעיף ג':

דף כו עמוד א עריכה

סו א מיי' פ"ו מהל' מעשר הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף קט"ז:

סז ב מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה י':

סח ג ד מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה י"א, ומיי' פכ"ב מהל' כלים הלכה א', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ד סעיף ו':

דף כו עמוד ב עריכה

סט א מיי' פי"ב מהל' טומאת צרעת הלכה י', ומיי' פכ"ב מהל' כלים הלכה י"ב:

ע ב מיי' פי"ג מהל' טומאת צרעת הלכה א', סמג עשין רלח:

דף כז עמוד א עריכה

עא א מיי' פכ"ב מהל' כלים הלכה א', ומיי' פכ"ג מהל' כלים הלכה ב':

עב ב מיי' פ"א מהל' כלים הלכה י"א:

עג ג מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה א', סמג לאוין רפג, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ח סעיף א':

דף כז עמוד ב עריכה

עד א מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה א', סמ"ג עשין כו, טור ושו"ע או"ח סי' ט' סעיף א':

עה ב מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' ט' סעיף ב':

עו ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ט' סעיף ג':

עז ד ה מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ז', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' י"ז סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' י"ח סעיף א':

עח ו מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ד', סמג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"ט סעיף ד':

עט ז מיי' פי"ג מהל' טומאת צרעת הלכה ח':

פ ח מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ה', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ד סעיף א':

פא ט מיי' פ"ה מהל' טומאת מת הלכה י"ב:

דף כח עמוד א עריכה

פב א ב ג מיי' פ"ה מהל' טומאת מת הלכה י"ב:

פג ד מיי' פ"ו מהל' טומאת צרעת הלכה ו':

פד ה מיי' פי"ב מהל' טומאת צרעת הלכה י"ב:

דף כח עמוד ב עריכה

פה א מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה י', ומיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה א', סמ"ג עשין כב ועשה כה, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' רע"א סעיף א':

פו ב מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה ט"ו, סמ"ג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף ל"ז:

פז ג מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף מ"ב:

פח ד מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף ל"ט:

פט ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף מ"ד:

צ ו מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף מ"ט:

צא ז ח מיי' פ"ג מהל' תפילין הלכה י"ד והלכה טו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ג סעיף ג':

צב ט מיי' פ"א מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' פ' סעיף ד':

צג י טור ושו"ע או"ח סי' רס"ד סעיף ט':

צד כ מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ה', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ד סעיף ח':

דף כט עמוד א עריכה

צה א מיי' פכ"ב מהל' כלים הלכה א':

צו ב מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה י"ב, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' תק"א סעיף ו':

צז ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תק"א סעיף ז':

צח ד טור ושו"ע או"ח סי' תק"א סעיף ו' בהג"ה:

צט ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה י"א, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ז סעיף ב':

דף כט עמוד ב עריכה

ק א מיי' פכ"ב מהל' כלים הלכה כ"ב:

קא ב מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ה סעיף א':

קב ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ה סעיף ב':

קג ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ה סעיף א':

קד ה מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה ט"ז, סמג לאוין רפג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"א סעיף ו':

קה ו מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ה', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' של"ז סעיף א':

קו ז ח מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ז', ומיי' פי"ב מהל' שבת הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רע"ח:

דף ל עמוד א עריכה

קז א ב מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' רע"ח:

דף ל עמוד ב עריכה

קח א מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה י"ח, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ד סעיף ז':

קט ב מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה כ"א, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שי"א סעיף א':

קי ג מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ט"ו:

קיא ד מיי' פ"ז מהל' יסודי התורה הלכה ד', [ ברא"ש פ"ה דברכות סימן ב ]:

קיב ה מיי' פ"ב מהל' דעות הלכה ג':

דף לא עמוד א עריכה

קיג א טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ו:

קיד ב מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ה סעיף א':

דף לא עמוד ב עריכה

קטו א מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ז', ומיי' פי"ב מהל' שבת הלכה ב', סמ"ג לאוין סה, טור א"ח סימן רסח:

קטז ב מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ט"ו:

קיז ג מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' רס"ג סעיף ג':

דף לב עמוד א עריכה

קיח א מיי' פי"ב מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה ו', סמג עשין עט, טור ושו"ע יו"ד סי' קט"ז סעיף ה' בהג"ה:

קיט ב מיי' פ"א מהל' תשובה הלכה א', סמג עשין יג, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ח סעיף א':

דף לב עמוד ב עריכה

קכ א מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה י"ב, סמ"ג עשין כז, טור א"ח סימן כד:

דף לג עמוד ב עריכה

קכא א מיי' פ"ז מהל' דעות הלכה ה':

דף לד עמוד א עריכה

קכב א מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ג', סמ"ג עשין יא, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ס סעיף ב':

קכג ב מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה ד', ומיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ג', ומיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה ט"ו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רס"א סעיף א':

קכד ג טור ושו"ע או"ח סי' ר"ס סעיף ב':

קכה ד מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה כ"א, סמג עשין דרבנן א, טור ושו"ע או"ח סי' רס"א סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' שצ"ג סעיף ב', וטור ושו"ע או"ח סי' תט"ו סעיף ב':

קכו ה מיי' פ"ו מהל' עירובין הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ג סעיף ג':

קכז ו מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה ג', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ז סעיף א':

קכח ז טור ושו"ע או"ח סי' שי"ח סעיף ד':

דף לד עמוד ב עריכה

קכט א מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה ב', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ז סעיף א':

קל ב מיי' פ"ב מהל' מחוסרי כפרה הלכה י"ב והלכה יג והלכה יד:

קלא ג ד מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ד', סמג עשין לב, טור ושו"ע או"ח סי' רס"א סעיף ב':

דף לה עמוד א עריכה

קלב א מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ו' [וע"ש במ"מ], סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ב':

קלג ב מיי' פ"ג מהל' כלים הלכה ב':

דף לה עמוד ב עריכה

קלד א ב מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ד', ומיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' רל"ה סעיף א':

קלה ג מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה ד':

קלו ד טור ושו"ע או"ח סי' רס"א סעיף ג':

קלז ה מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה י"ח והלכה יט, סמג עשין ל, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ו:

דף לו עמוד א עריכה

קלח א מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ג', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ג' וסעיף ד: