שולחן ערוך אורח חיים רסד

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן רסד | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    תא שמע על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דיני הפתילה והשמן
ובו עשרה סעיפים:
אבגדהוזחטי

סעיף א עריכה

אין עושין פתילה לנר של שבת, בין נר שעל השולחן בין כל נר שמדליק בבית, מדבר שהאור אינו נאחז בו אלא נסרך סביביו והשלהבת קופצת, כגון צמר ושער וכיוצא בהם, אלא מדבר שהאור נתלה בו, כגון פשתן נפוצה ובגד שש וצמר גפן וקנבוס וכיוצא בהן:

הגה: ואם הדליק בדברים האסורים, אסור להשתמש לאורו (תשובת הרשב"א סי' קע"א). ויש אומרים, דאם יש נר אחד מדברים המותרים, מותר להשתמש לאור האחרים. וכן דבר שאפשר בלא נר, מותר לעשות אפילו אצל נרות האחרים. ולצורך שבת יש להקל בדיעבד: (הגהות מרדכי פ"ק ופ"ב דשבת):

סעיף ב עריכה

כרך דבר שמדליקין בו על דבר שאין מדליקין בו, אם נתכוין להעבות (פירוש, לעשותה עבה) הפתילה כדי להוסיף אורה, אסור; ואם נתכוון להקשות הפתילה כדי שתהא עומדת ולא תשלשל למטה, מותר. ומטעם זה מותר לכרוך דבר שמדליקין בו על גבי גמי או קש כדי ליתן הפתילה בעששית:

הגה: נותנין גרגיר של מלח וגריס של פול על פי הנר בערב שבת כדי שיהא דולק יפה בשבת (מיימוני פרק ה וטור):

סעיף ג עריכה

אין מדליקין נר לשבת אלא משמן הנמשך אחר הפתילה. ולפיכך אין מדליקין בזפת ולא בשעוה, ולא בשמן העשוי מצמר גפן, ולא באליה ולא בחלב, וכן אין מדליקין בעטרן, מפני שריחו רע ויניחנו ויצא, ולא בצרי, מפני שריחו נודף, שמא יסתפק ממנו ונמצא מתחייב משום מכבה:

סעיף ד עריכה

אפילו נתן מעט שמן זית בשמנים אלו שאינם נמשכים, ואז נמשכין, אין מדליקין בהם:

סעיף ה עריכה

חלב מהותך וקרבי דגים, אין מדליקין בהם, ואם נתן בהם מעט מאחת משמנים שמדליקין בהם, מותר להדליק בהם:

סעיף ו עריכה

שאר כל השמנים חוץ מאלו, מדליקים בהם, ומכל מקום שמן זית מצוה מן המובחר:

סעיף ז עריכה

כרך זפת או שעוה או חֵלב סביב הפתילה, מדליקין בהם:

סעיף ח עריכה

המדליק צריך שידליק רוב מה שיוצא מן הפתילה מהנר:

סעיף ט עריכה

אין צריך להבהב הפתילה (פירוש, ענין הבהוב יפול על דבר שאינו נשרף לגמרי וגם לא קיים לגמרי) ("אל תאכלו ממנו נא", תרגום יונתן "מהבהב"):

הגה: ומכל מקום נהגו להדליק הפתילה ולכבותה, כדי שתהיה מחורכת ויאחז בה האור יפה (טור):

סעיף י עריכה

אין מדליקין בסמרטוטין אפילו מחורכין: