שולחן ערוך אורח חיים תכה ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

ראש חודש שחל להיות בשבת ידכולל במוסף בברכה רביעית שבת וראש חודש וחותם טומקדש השבת וישראל וראשי חדשים.

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ג) ולא שמעו:    זהו משנה שא"צ דלעולם אין ר"ח אב בא' בשבת:

(ד) וי"א שאין להפסיק כו':    וכ"כ ב"ש ד' נ"ח שיש לבטל מנהגים הדולגי' עיין סי' תרע"ד סס"ב (עיין סי' קמ"ד):

(ה) וכן אם היה חתונה וכו':    אז אומרים מקצת שוש אשיש:

באר היטב

(ה) וראשי:    ואם חתם בשל שבת לבד יצא בתפילה ולא בקידוש בי"ט ע"ש דף קי"ז ועמ"א סימן תפ"ז ס"ק ב'.


משנה ברורה

(יד) כולל במוסף וכו' בסידורים כתוב בשבת ר"ח ובשאר ימים טובים אחר שמסיים קרבן שבת יסיים זה קרבן שבת וקרבן היום כאמור וכן כתב בסידור רב עמרם אכן כמה פוסקים כתבו דהוי יתור לשון וקמי שמים גליא והוי הפסק ולכן כתבו שאין לאומרו:

(טו) מקדש השבת וכו' ואם חתם בשל שבת לבד יצא בדיעבד:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש