פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תריט

סעיף אעריכה

ליל יום הכיפורים נוהגים שאומר שליח צבור "בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירין להתפלל עם העבריינים"

ונוהגים שאומר כל נדרי וכו' ואחר כך אומר שהחיינו בלא כוס:

הגה: ואחר כך מתפללים ערבית ונוהגים לומר כל נדרי בעודו יום וממשיך בניגונים עד הלילה ואומרים אותו שלשה פעמים וכל פעם מגביה קולו יותר מבראשונה (מהרי"ל). וכן אומר השליח ציבור שלש פעמים ונסלח לכל עדת וגו' והקהל אומרים שלשה פעמים ויאמר ה' סלחתי כדבריך (מנהגים). ואל ישנה אדם ממנהג העיר אפילו בניגונים או בפיוטים שאומרים שם (מהרי"ל):

סעיף בעריכה

בליל יום הכיפורים ומחרתו אומרים "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" בקול רם:

סעיף געריכה

אם חל בשבת אומרים ויכולו וברכה אחת מעין שבע וחותם מקדש השבת ואינו מזכיר של יום הכיפורים.

(ואין אומרים אבינו מלכנו בשבת אבל שאר הסליחות והתחינות אומר כמו בחול) (ריב"ש סימן תקי"ב ומנהגים):

סעיף דעריכה

צריך להעמיד אחד לימין שליח ציבור ואחד לשמאלו:

סעיף העריכה

יש שעומדים על רגליהם כל היום וכל הלילה:

סעיף ועריכה

נוהגים ללון בבית הכנסת ולומר שירות ותשבחות כל הלילה:

הגה: וטוב לישן רחוק מן הארון (מרדכי) ומי שאינו רוצה לומר שירות ותשבחות לא ישן שם (מהרי"ו). והחזנים המתפללים כל היום היום לא יעורו כל הלילה כי מאבדין קולם כשאינם ישנים (מהרי"ל):