שולחן ערוך אורח חיים תטו ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין מערבין עירובי תחומין בין השמשות ואם עירב עירובו עירוב:

מפרשים

מגן אברהם

(ג) עירובו עירוב:    ולהיש חולקין בס"ג ס"ל דפסול כיון שלא היה לו חזקת כשרות עיין סי' ת"ט ס"ו ובמ"מ:

באר היטב

משנה ברורה

(ח) עירובי תחומין - דעירובי חצרות מותר לכתחלה ביה"ש וכדלעיל בסימן רס"א ס"א ועירובי תחומין חמיר ממנו דיש סמך לע"ת מקרא:

(ט) ואם עירב וכו' - משום דאיסור תחומין הוא דרבנן וספיקא לקולא ומ"מ ספק הונח העירוב או לא גרע מזה וכמבואר לעיל בסימן ת"ט ס"ו עי"ש:

(י) עירובו עירוב - והיש חולקין דס"ג ס"ל גם בזה דפסול כיון שלא היה לעירוב חזקת כשרות:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש