שולחן ערוך אורח חיים רסה ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

לא ימלא קערה שמן ויתננה בצד הנר ויתן ראש הפתילה בתוכה בשביל שתהא שואבת, גזירה שמא יסתפק ממנו:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(ג) ראש הפתילה - ר"ל קצה השני מהפתילה שאינו דולק יתן בהקערה לשאוב השמן וסד"א כיון דהפתילה מונחת גם בקערה יהיה בדיל מניה קמ"ל דאפ"ה גזרינן:

(ד) ממנו - וגם בזה אם חברו בסיד או בחרסית מותר:

ביאור הלכה

כף החיים

ה) סעי' ב'. לא ימלא קערה שמן וכו' ואם חברו בסיד או בחרסית מותר כדלעיל וכ"מ ברמב"ם פ"ה. א"ר או' ד' תו"ש או' ד':

ו) שם. ויתן ראש הפתילה וכו' היינו ראש השני של פתילה. פרישה או' ב':

ז) שם. גזרה שמא יסתפק ממנו. ואפי' כבתה הנר ואפי' נטף מן הנר אסור להנות בשבת מן השמן ההוא מפני שהוא מוקצה מחמת איסור. הרמב"ם פ"ה מה"ש דין י"ב:


פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש