שולחן ערוך אורח חיים תרעא ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

נר חנוכה מניחו על פתח הסמוך לרשות־הרבים כאמבחוץ. אם הבית פתוח לרשות־הרבים, מניחו על פתחו, כבואם יש חצר לפני הבית, מניחו על *פתח החצר. ואם היה דר בעליה, כגשאין לו פתח לרשות־הרבים, מניחו בחלון הסמוך לרשות־הרבים. ובשעת הסכנה שאינו רשאי לקים המצוה, מניחו על שולחנו ודיו. כד*וצריך נר אחר להשתמש לאורו. כהואם יש מדורה, אינו צריך נר אחר.

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ה) וצריך נר אחר:    פי' הר"ן אף על פי שמדליקו על השלחן וע"כ הוא משתמש לאור' אפ"ה צריך להדליק נר אחד משו' הכירא עכ"ל ומזה יצא המנהג שמדליקין שמש כמ"ש רמ"א סי' פ"א:

באר היטב

משנה ברורה

(כא) מבחוץ:    משום פרסומי ניסא וקמפרש ואזיל כיצד אם הבית וכו':

(כב) ואם יש חצר לפני הבית וכו':    וחצרותיהן היו פתוחות לר"ה:

(כג) שאין לו פתח פתוח לר"ה:    וגם אין לו פתח פתוח לחצר אלא פתוחה היא לבית:

(כד) וצריך נר אחר:    לעשות היכר לדבר:

(כה) ואם יש מדורה:    ויכול להשתמש לפניה ויש הכירה שהנר של מצוה היא:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש