פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

מזכירין "יעלה ויבא" בברכת המזון. ואם לא אמר אין מחזירין אותו. ואם נזכר קודם שהתחיל "הטוב והמטיב" אומר: "ברוך שנתן ראש חודש לעמו ישראל לזכרון".

הגה: ועיין לעיל סימן קפ"ח סעיף ז'.