שולחן ערוך אורח חיים תרעא א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אצריך לזהר מאד בהדלקת נרות חנוכה, ב*ואפלו עני המתפרנס מן הצדקה גשואל או מוכר כסותו ולוקח שמן להדליק.

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

(א) עני:    אבל אינו חייב להשכיר עצמו כמו בד' כוסות.


משנה ברורה

(א) צריך ליזהר וכו':    ואמרינן בגמרא הרגיל בנר הויין לו בנים ת"ח שנאמר כי נר מצוה ותורה אור ופירש"י ע"ז נר מצוה דשבת וחנוכה:

(ב) ואפילו עני וכו':    משום פרסומי ניסא:

(ג) שואל:    על הפתחים או מוכר כסותו או משכיר עצמו אבל אינו מחוייב בכל זה רק בשביל נר אחד בכל לילה:

ביאור הלכה

(*) ואפילו עני וכו':    הרה"מ כתב דהרמב"ם למד כן מדין ד' כוסות דזה וזה הוי משום פרסומי ניסא ולפ"ז נראה דהגבאים מחוייבים ליתן לו נרות להדליק כמו בד' כוסות מיהו אם לא נתנו לו צריך לעשות כמו שכתוב בשו"ע וכן הדין בד' כוסות מיהו נראה דאין צריכין ליתן לו כ"א נר אחד בכל לילה דהיינו נר איש וביתו דיותר הוי מן המהדרין ואין חיוב ליתן לו [חמד משה].פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש