ספר תגין/ה


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו


ה - ארבעה קרניעריכה

ש"ס באורייתא דאית' דארבעה קרני ולא דבקין

 1. אלהים (בראשית א, א) דבראשית,
 2. אלהים (בראשית א, ג) דויהי אור,
 3. ודויהי רקיע (בראשית א, ו),
 4. ודיקוו (בראשית א, ט),
 5. אלהים (בראשית א, יא) דתדשא,
 6. אלהים (בראשית א, יד) דויהי‏[1] מאורות,
 7. אלהים דישרצו (בראשית א, כ),
 8. אלהים דויכולו‏[2] ,
 9. אלהים (בראשית א, כד) דתוציא,
 10. אלהים (בראשית ב, ג) דויברך,
 11. אלהים (בראשית ב, ד) דביום עשות אלהים,
 12. אלהים (בראשית ה, א) דזה ספר,
 13. הפרד לוט (בראשית יג, יד),
 14. וראה מן המקום (שם,) - תרווייהו,
 15. האהלה (בראשית יח, ו),
 16. הכו בסנוירים (בראשית יט, יא),
 17. ובקומה (בראשית יט, לה) בתרא,
 18. וימל אברהם (בראשית כא, ד),
 19. "אברהם" (בראשית כא, יב) דאל ירע,
 20. וישקל אברהם (בראשית כג, טז),
 21. ואברהם זקן בא (בראשית כד, א),
 22. ויוסף אברהם (בראשית כה, א),
 23. בת ישמעאל בן אברהם (בראשית כח, ט),
 24. כי בא השמש (בראשית כח, יא),
 25. והשיבותיך (בראשית כח, טו),
 26. ויהי כי זקן יצחק (בראשית כז, א)[3] ,
 27. ויהי כאשר ילדה רחל (בראשית ל, כה),
 28. תנה את נשי (בראשית ל, כו),
 29. ואלהי אביכם (בראשית לא, כט),
 30. הלך הלכת (בראשית לא, ל). חד,
 31. או לבניהן (בראשית לא, מג),
 32. אלהי אברהם (בראשית לא, נג),
 33. ואלהי נחור (שם,),
 34. וילונו בהר (בראשית לא, נד),
 35. מלאכי אלהים (בראשית לב, ב),
 36. מה שמך (בראשית לב, כח),
 37. ויחר להם (בראשית לד, ז),
 38. ויאמר לו אלהים פרה ורבה (בראשית לה, יא) תרווייהו‏[4],
 39. לאברהם וליצחק (בראשית לה, יב),
 40. רעה אל אביהם (בראשית לז, ב) - תרווייהו,
 41. הלזה בא (בראשית לז, יט) תרווייהו,
 42. ואשלחך אליהם (בראשית לז, יג),
 43. שר הטבחים (בראשית לז, לו) דוהמדנים,
 44. ויהי איש מצליח (בראשית לט, ב),
 45. באשר יהו"ה אתו (בראשית לט, כג) - ב' בו,
 46. נצה (בראשית מ, י),
 47. הענבים (בראשית מ, יא),
 48. הלדת (בראשית מ, כ),
 49. ויהי בבקר (בראשית מא, ח),
 50. לשר הטבחים (בראשית מא, יב),
 51. הנה שבע שנים (בראשית מא, כט) תרויהון,
 52. את האלוהים אני ירא (בראשית מב, יח),
 53. עלי היו כולנה (בראשית מב, לו),
 54. אלהיכם ואלוהי אביכם (בראשית מג, כג) תרויהון,
 55. היש לכם אב (בראשית מד, יט),
 56. קשורה (בראשית מד, ל),
 57. לכם הוא (בראשית מה, כ),
 58. וירא את העגלות (בראשית מה, כז),
 59. אמותה הפעם (בראשית מו, ל) תרויהון‏[5],
 60. ויהי ימי יעקב (בראשית מז, כח),
 61. על ראש המטה (בראשית מז, לא) תרויהון,
 62. את שניהם (בראשית מח, יג),
 63. כי זה (בראשית מח, יח),
 64. מלא הגוים (בראשית מח, יט),
 65. ישימך אלהים (בראשית מח, כ),
 66. בקהלם (בראשית מט, ו),
 67. קשתה (בראשית מט, ז),
 68. גור אריה (בראשית מט, ט),
 69. יקהת (בראשית מט, י),
 70. עירה (בראשית מט, יא),
 71. סותה (שם,),
 72. יהי דן (בראשית מט, יז),
 73. והוא יגוד (בראשית מט, יט),
 74. שמנה (בראשית מט, כ),
 75. הנתן (בראשית מט, כא),
 76. כל אלה (בראשית מט, כח),
 77. ואלהים פקד (בראשית נ, כד),
 78. ותחמרה (שמות ב, ג),
 79. אסורה (שמות ג, ג),
 80. מקום הכנעני (שמות ג, ח),
 81. והוריתיך (שמות ד, יב),
 82. והוריתי (שמות ד, טו),
 83. את האתת (שמות ד, יז),
 84. ויפגשהו (שמות ד, כד) (שמות ד, כז)[6],
 85. וכי ראה (שמות ד, לא),
 86. והצל (שמות ה, כג),
 87. חזקה דישלחם (שמות ו, א)[7],
 88. ושאלה (שמות ג, כב)[8],
 89. ושמי יהו"ה (שמות ו, ג) תרויהון,
 90. מגריהם (שמות ו, ד),
 91. נטויה דלכן (שמות ו, ו),
 92. ומשה (שמות ו, כו),
 93. הם המדברים (שמות ו, כז) קדמאה,
 94. אלהים (שמות ז, א) דראה נתתיך,
 95. אצבע אלהים (שמות ח, טו),
 96. מהיות קולות (שמות ט, כח),
 97. הנשארת לכם (שמות י, ה),
 98. כה דכחצות (שמות יא, ד),
 99. בהכתי (שמות יב, ג),
 100. וככה (שמות יב, יא)[9],
 101. בתינו הציל (שמות יב, כז),
 102. צוה דוילכו (שמות יב, כח),
 103. להוציאם (שמות יב, מב),
 104. הלילה (שמות יב, מב)[10],
 105. ומלתה (שמות יב, מד),
 106. חוצה (שמות יב, מו),
 107. ונתנה לך (שמות יג, יא),
 108. הזכרים (שמות יג, יב) ,
 109. הקשה (שמות יג, טו) תרווייהו,
 110. ויהרוג יהו"ה‏[11] (שמות יג, טו),
 111. ידיכה (שמות יג, טז) תרווייהו‏[12],
 112. ויהי בשלח (שמות יג, יז),
 113. אלהים (שמות יג, יח) דויסב,
 114. אלהים (שמות יג, יט) דויקח,
 115. להאיר (שמות יג, כא),
 116. הענן (שמות יג, כב),
 117. הגדולה (שמות יד, לא) ,
 118. רמה בים (שמות טו, א),
 119. תהלת (שמות טו, יא)[13],
 120. נבהלו (שמות טו, טו),
 121. אימתה (שמות טו, טז),
 122. התף (שמות טו, כ),
 123. רמה בים (שמות טו, כא),
 124. מלא העומר (שמות טז, לב) (שמות טז, לג){הערה|לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ולכן ציינתי שניהם }},
 125. והנח (שמות טז, לג),
 126. והכית בצור (שמות יז, ו),
 127. מסה (שמות יז, ז),
 128. אמונה (שמות יז, יב),
 129. כס יה (שמות יז, טז),
 130. והקל (שמות יח, כב),
 131. והגבלת (שמות יט, יב),
 132. הנגשים (שמות יט, כב),
 133. וידבר אלהים (שמות כ, א),
 134. הוצאתיך‏[14] (שמות כ, ב),
 135. לאוהבי (שמות כ, ה),
 136. ינקה (שמות כ, ו),
 137. ויקדשהו (שמות כ, י),
 138. הלפידים (שמות כ, יד),
 139. בא האלהים (שמות כ, טז) תרווייהו,
 140. שם האלהים (שמות כ, יז) תרווייהו,
 141. בכל המקום (שמות כ, כ),
 142. לא תגלה (שמות כ, כב),
 143. האלהים (שמות כא, ו) דוהגישו. חד,
 144. והיה (שמות כב, כו)
 145. כי תראה (שמות כג, ה),
 146. טריפה לא תאכלו (שמות כב, ל),
 147. להיות (שמות כג, א),
 148. להטות (שמות כג, ב),
 149. תהדר (שמות כג, ג),
 150. והמותי (שמות כג, כז),
 151. הצרעה (שמות כג, כח) קדמאה,
 152. יהו"ה (שמות כד, ז) דנעשה ונשמע תרוייהו,
 153. אל הר האלהים (שמות כד, יג),
 154. שבו לנו‏[15] בזה (שמות כד, יד),
 155. יהו"ה (שמות כד, יז) דמראה תרוויהו,
 156. ויבא משה (שמות כד, יח),
 157. בהר (שם,),
 158. ואת המשכן (שמות כו, א),
 159. והיה המשכן (שמות כו, ו) תרוויהו‏[16],
 160. עד חצי המזבח (שמות כז, ה),
 161. הראה אותך (שמות כז, ח) קדמאה,
 162. יתדות החצר (שמות כז, יט),
 163. להעלות נר (שמות כז, כ),
 164. לכהנו לי (שמות כח, א) (שמות כח, ג) (שמות כח, ד),
 165. עון הקדשים (שמות כח, לח),
 166. ועד יריכים יהיו (שמות כח, מב),
 167. כהנה (שמות כט, ט),
 168. וקדש הוא (שמות כט, כא),
 169. אהל,
 170. השבעת ,
 171. קדשיהם (שמות כח, לח)[17],
 172. הנגע במזבח (שמות כט, לז),
 173. הוא יהו"ה‏[18] תלתהון,
 174. וקנה בשם (שמות ל, כג),
 175. זכה (שמות ל, לד),
 176. באצבע אלהים (שמות לא, יח),
 177. תחת ההר (שמות לב, יט) תרוויהו,
 178. מי ליהו"ה תרווייהו (שמות לב, כו),
 179. מן העם (שמות לב, כח) דויעשו,
 180. ברכה (שמות לב, כט),
 181. ופקדתי עליהם (שמות לב, לד),
 182. עשה (שמות לב, לה) דויגף,
 183. הלוא בלכתך (שמות לג, טז),
 184. הנה מקום (שמות לג, כא) קדמא,
 185. והניחתי לך (שמות לג, יד)[19],
 186. והסירתי (שמות לג, כג),
 187. הר סיני (שמות לד, ד) דויפסול,
 188. ויעבר יהו"ה (שמות לד, ו) תרוויי'
 189. ויקוד ארצה (שמות לד, ח),
 190. קשה ערף (שמות לד, ט),
 191. הנה אנכי כרת (שמות לד, י) תרווייהו,
 192. אלהיך (שמות לד, כד) דכי אוריש
 193. האד"נ אלהי'‏[20] תרווייהו,
 194. אהרן דהנשיאים (שמות לד, לא),
 195. אתו בהר סיני (שמות לד, לב),
 196. אשר יצוה (שמות לד, לד) ,
 197. המסוה (שמות לד, לה) דוראו תרווייהו,
 198. לקרבה (שמות לו, ב),
 199. המשכן קדמא'‏[21],
 200. ויעש את המזבח ,
 201. ויעש את מזבח הקטורת (שמות לז, כה)
 202. וחשקיהם (שמות לח, יט) בתרא,
 203. צוה דבצלאל (שמות לח, כב),
 204. לכהנת עולם (שמות מ, טו),
 205. המשכן (שמות מ, לה) דולא יכול,
 206. מסעיהם (שמות מ, לו) (שמות מ, לח) תרווייהו,
 207. מאהל מועד (ויקרא א, א),
 208. עולה קרבנו (ויקרא א, ג),
 209. ונרצה לו (ויקרא א, ד),
 210. אהל מועד (ויקרא א, ה) דושחט,
 211. המזבח דוערכו (ויקרא א, ח),
 212. והקטיר (ויקרא א, ט)
 213. אשה (ויקרא א, ט) דוקרבו וכרעיו,
 214. אשה דוהקריב‏[22],
 215. אשה דושמע קול‏[23],
 216. אשה (ויקרא ב, ב) דוהביאה,
 217. יהו"ה (ויקרא ב, ג) דוהנותרת קדמא' תרווייהו,
 218. היא (ויקרא ב, ו) דפתות,
 219. תעשה (ויקרא ב, ז)
 220. המזבח (ויקרא ב, ח) דוהבאת,
 221. אלהיך (ויקרא ב, יג) דוכל קרבן,
 222. הוא (ויקרא ב, טו) דונתת,
 223. אשה (ויקרא ב, טז) דוהקטיר,
 224. אשה (ויקרא ג, ה) דוהקטירו,
 225. אשה (ויקרא ג, טז) דוהקטירם,
 226. הפר (ויקרא ד, ד) קדמאה,
 227. המשיח (ויקרא ד, ג) קדמא‏[24],
 228. פרכת הקדש (ויקרא ד, ו),
 229. המזבח (ויקרא ו, ב) דצו,
 230. המנח' קדש,
 231. החטאת,
 232. האשם,
 233. המילואים,
 234. ויניפהו (ויקרא ח, כט),
 235. המזבח (ויקרא ט, כד) דותצא אש,
 236. הטהור (ויקרא י, י) דולהבדיל,
 237. פנימה (ויקרא י, יח),
 238. הילדת (ויקרא יב, ז),
 239. לטהר (ויקרא כ, כה) דוהבדלתם,
 240. להיות לי (ויקרא כ, כו),
 241. הם (ויקרא כא, ו) דקדשים,
 242. להיות לך‏[25],
 243. והמוציא‏[26] (ויקרא כב, לג),
 244. השם (ויקרא כד, יא) דויקלל‏[27],
 245. צוה (ויקרא כד, כג) דויוציאו,
 246. לפיהן (ויקרא כה, נא),
 247. והקימותי (ויקרא כו, ט),
 248. מהיות (ויקרא כו, יג),
 249. בהר סיני דאלה המצות‏[28],
 250. הקהילו (במדבר א, יח),
 251. התפקדו (במדבר א, מז) (במדבר ב, לג),
 252. נשיאי הלוי (במדבר ג, לב),
 253. כל המשכן (במדבר ד, טז),
 254. הפנים (במדבר ד, ז)[29]
 255. הקדש דומתו‏[30],
 256. האדם למעל (במדבר ה, ו),
 257. הכפורים (במדבר ה, ח),
 258. אל המים (במדבר ה, יז)
 259. אזכרתה (במדבר ה, כו),
 260. ירכה (במדבר ה, כז),
 261. ונזרעה (במדבר ה, כח),
 262. ועשה לה (במדבר ה, ל),
 263. ונקה (במדבר ה, לא),
 264. להזיר (במדבר ו, ב),
 265. אלהיו (במדבר ו, ז),
 266. כן יעשה (במדבר ו, כא),
 267. להקים (במדבר ז, א),
 268. המזבח (במדבר ז, יא) דויאמר,
 269. המזבח (במדבר ז, פד) דזאת חנוכת,
 270. הקהל‏[31],
 271. הכרבים (במדבר ז, פט),
 272. לטהרם (במדבר ח, ז),
 273. בגדיהם (במדבר ח, ז) (במדבר ח, כא),
 274. רחקה (במדבר ט, י),
 275. ילידתיהו (במדבר יא, יב),
 276. האמן (שם,),
 277. ואל אראה (במדבר יא, טו),
 278. אספה (במדבר יא, טז),
 279. זקני העם (שם,),
 280. התקדשו (במדבר יא, יח),
 281. ומצא להם (במדבר יא, כב) - תרווייהו,
 282. היד (במדבר יא, כג),
 283. היקרך (שם,),
 284. השלו (במדבר יא, לב),
 285. דבה (במדבר יד, לו)[32],
 286. המתאוים (במדבר יא, לד),
 287. נאמן הוא (במדבר יב, ז),
 288. ומראה (במדבר יב, ח),
 289. ויהס (במדבר יג, ל),
 290. למה זה אתם (במדבר יד, מא),
 291. חלה (במדבר טו, כ),
 292. אלהיכם דאני (במדבר טו, מא)[33],
 293. האם תמנו (במדבר יז, כח),
 294. ברית כהנת (במדבר כה, יג),
 295. זה האשה (במדבר כח, ג) תרווייהו,
 296. יעשה ונסכו (במדבר כח, טז) (במדבר כח, כד),
 297. נסכיהם (במדבר כח, לא) דביום הבכורים,
 298. ונסכיהם (במדבר כט, יח) (במדבר כט, יט) דביום שני,
 299. ונסכיה (במדבר כט, לא),
 300. אלה תעשו (במדבר כט, לט),
 301. אלה החקים (במדבר ל, יז),
 302. לעריה (במדבר לב, לג),
 303. וילכדה (במדבר לב, לט),
 304. הראובני (במדבר לד, יד),
 305. הגדי (שם,),
 306. המטות (במדבר לד, טו),
 307. יפנה (במדבר לד, יט),
 308. עמיהוד (במדבר לד, כ) (במדבר לד, כח),
 309. אלף אמה (במדבר לה, ד),
 310. להם (במדבר לה, ה) דומדתם,
 311. והערים (במדבר לה, יג) בתרא,
 312. ותהיינה (במדבר לו, יא) בתרא‏[34],
 313. והצילו (במדבר לה, כה),
 314. והשיבו (במדבר לה, כה),
 315. הגדול (במדבר לה, כה) (במדבר לה, כח),
 316. לא יענה (במדבר לה, ל),
 317. בתוכה (במדבר לה, לד),
 318. האבות (במדבר לו, א),
 319. הנשיאים (שם,),
 320. ביהו"ה (במדבר לו, ב) תרווייהו,
 321. ותהיינה (במדבר לו, יא) קדמא,
 322. המצות (במדבר לו, יג)
 323. והמשפטים (שם,),

חלין ה' דארבע קרני ולא דבקין. 1. ^ צ"ל אלהים ד"יהי מאורות" ולא ויהי מאורות. ובכ"ז היות וככה כתוב בדפוס פריז - עד שנמצא גירסא אחרת - לא שלחתי ידי להגיהה בגוף הטקסט - ויקיטקסט
 2. ^ לא מובן כי אין מלת "אלהים" בפסוק "ויכֻלו" (בראשית ב, א). ועוד, למה שנדלג לפרק ב' פסוק א ואז לחזור אחר כך לפרק א כד. יותר הגיוני שנפל כאן טעות סופר והכוונה אל (בראשית א, כב) דהיינו אלהים דויברך. כנלע"ד
 3. ^ חשוד בעיני כטעות ספר היות ופסוק זה כתוב בתורה לפני פסוק של "והשבתיך"...
 4. ^ לא מובן. יש ג' אותיות של ה' כאן...
 5. ^ לא מובן. יש ג' אותיות של ה' כאן...
 6. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה, ובכן סימנתי שניהם
 7. ^ מלת "חזקה" מופיע פעמיים בפסוק ובכן יש ביניהם 4 ההי"ן. האם הכוונה לספור את כולם?
 8. ^ חשוד כטעות סופר. היות ופסוק זה אינו נמצא כסדר הפסוקים ברשימה
 9. ^ כאן הגהתי. בדפוס כתוב "ובכה" (שמות ז, כט) ולא נראה דהוי רשימה שלא כסדר
 10. ^ כאן הגהתי. ובדפוס כתוב " בליל' " , ואין מילה כזאת בין פסוק מב' ופסוק מד'. יש להסתפק אבל אם הכוונה לשני אותיות הה' או רק אל אחת מהם
 11. ^ כאן הגהתי. ובדפוס כתוב "ויהרג אלהים"
 12. ^ צ"ע. אין כאן רק ה' אחת.ואם כוונת "תרוויהו" אל פסוק ט' שכתוב גם כן "ידך" -- לפי מסורתנו היא נכתבת כרגיל ללא ה"א. וצע"ע בכתבי יד
 13. ^ בדפוס כתוב "תהלת" אבל יש לעיין אם לא נפל ט"ס וצ"ל "תהמת" (של פסוק ה' או ח'). ואולי דווקא היות ויש שתי פסוקים של מלת "תהמת" זה מוכיח שהגירסא הנכונה היא אכן "תהלת", אחרת היה צריך לציין על איזה פסוק הכוונה
 14. ^ כאן הגהתי. ובדפוס כתוב "הוציאך". ולא נמצא בין פסוק א' לפסוק ה' והוי רשימה שלא כסדר
 15. ^ כאן הגהתי. ובדפוס כתוב "שבו לכם בזה"
 16. ^ לא יודע כוונת מלת "תרוייהו" שהרי יש כאן ג' אותיות של ה"י
 17. ^ ביטוי זה מופיע פעם אחת בכל ספר שמות. וקשה דהוי רשימה שלא כסדר. וצע"ע
 18. ^ אולי צ"ל "הוא ליהו-ה" והכוונה ל(שמות ל, י)
 19. ^ צ"ע. דהוי פסוק שלא כסדר
 20. ^ ???
 21. ^ לא יודע אם הכוונה למלת "המשכן" הראשונה בספר --(שמות כה, ט)-- או למקרה הראשון אחרי פריט הרשימה הקודמת דהיינו (שמות לה, יא)
 22. ^ צ"ל אשה דוהקרב והכוונה אל (ויקרא א, יג)
 23. ^ נ"ל דצ"ל אשה ושסע אותו והכוונה אל (ויקרא א, יז)
 24. ^ צ"ע דהוי רשימה שלא כסדר
 25. ^ נ"ל דצ"ל להיות לכם והכוונה אל (ויקרא כב, לג)
 26. ^ צ"ל המוציא
 27. ^ הגהתי. ובדפוס כתוב השם דויקהל
 28. ^ אולי הכוונה אל (ויקרא כו, מו) וצ"ל בהר סיני דאלה החקים
 29. ^ צ"ע דהוי רשימה שלא כסדר
 30. ^ צ"ע. יש שני פסוקים של "ומתו" בספר במדבר (במדבר ד, טו) (במדבר ד, כ) ובשניהם כתוב "הקדש"
 31. ^ בוטה כטעות סופר כי אין מלת "הקהל" בין פסוק פד' לפסוק פט'. והכי סביר שצריך להיות "הקול" והכוונה אל (במדבר ז, פט)
 32. ^ לענ"ד הוי ט"ס דהוי רשימה שלא כסדר. וצ"ל "רבה" והכוונה אל (במדבר יא, לב)
 33. ^ צ"ע דמלת "אלהיכם" מופיע פעמים בפסוק
 34. ^ צ"ע דהוי רשימה שלא כסדרה - חד קרניעריכה

תוב חד קרני ודבקין י"ח באורייתא

 1. ותהינו (דברים א, מא),
 2. הארץ‏[1] ,
 3. והעוים (דברים ב, כג),
 4. "הלא היא" דכי רק עוג תרווייהו (דברים ג, יא),
 5. הארגֹב דויתר (דברים ג, יג),
 6. הממלכות (דברים ג, כא),
 7. עלה ראש הפסגה (דברים ג, כז),
 8. תראה (דברים ג, כח)[2],
 9. והשחתם (דברים ד, כה),
 10. להכעיסו (דברים ד, כה)[3],
 11. העידתי (דברים ד, כו)[4],
 12. השמה‏[5],
 13. והפיץ (דברים ד, כז),
 14. מעשה ידי אדם (דברים ד, כח),
 15. והתמכרתם (דברים כח, סח),
 16. קנה (דברים כח, סח)


 1. ^ חשוד בעיני כטעות הדפוס היות ולא מופיע ביטוי זה בין (א' מא') לבין (ב' כג'). ואולי צ"ל "ארץ" (דברים ב, כ) או "לארץ" (דברים ב, יב) או "מארץ" (דברים ב, יט)
 2. ^ ניחוש שלי
 3. ^ ניחוש שלי. גם קיים (דברים ט, יח) (דברים לא, כט)
 4. ^ ניחוש שלי. גם קיים (דברים ח, יט) (דברים ל, יט) אולם שמה חסר
 5. ^ אין מלה כזאת בפרשה זו. אולי צ"ל מלת "שמה" (דברים ד, כו)


ה - ושארא דתלתא קרניעריכה