ספר תגין/ן


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו

[ן]עריכה

דאקים רישיהון ולא מזייני י"ו באורייתא,

 1. ידון (בראשית ו, ג),
 2. ויהי הענן‏[1] תרווייהו,
 3. בחרן (בראשית יא, לב) (בראשית יב, ה)[2],
 4. כגן (בראשית יג, י),
 5. ככר הירדן (בראשית יג, י) (בראשית יג, יא)[3],
 6. ובני דדן (בראשית כה, ג),
 7. לבניהן (בראשית לא, מג),
 8. ישמעון לקולך (שמות ד, ט),
 9. להן (במדבר כז, ז),
 10. ובן (במדבר כז, ח),
 11. אין לו (שם,),
 12. כצאן (במדבר כז, יז),
 13. נון דדודיהון‏[4],
 14. ירדן (במדבר לו, יג) בתרא‏[5].



 1. ^ צ"ל "ויהי כנען", והכוונה אל (בראשית ט, כו) (בראשית ט, כז) - ויקיעורך
 2. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה. ובכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 3. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה. ובכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 4. ^ צ"ע למה כאן צריך לפרט שהכוונה אל נון דדודיהון. והדבר נראה כטעות דפוס... - ויקיעורך
 5. ^ למיטב ידיעתי, אין ביטוי של "ירדן" בכל ספר דברים אלא "הירדן". ובכן ציינתי לפסוק לו' יג' בספר במדבר. - ויקיעורך