ספר תגין/ם


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו

[ם]עריכה

ק"ג‏[1] באורייתא דלא דבקין וג' תאגין אית להון

 1. אלהים (בראשית א, א) דבראשית,
 2. אלהים (בראשית א, ג) דיהי אור,
 3. אלהים (בראשית א, ו) דיהי רקיע,
 4. אלהים (בראשית א, ט) דיקוו המים,
 5. אלהים (בראשית א, יא) דתדשא הארץ,
 6. אלהים (בראשית א, יד) דמאורות,
 7. אלהים (בראשית א, כ) דישרצו,
 8. אלהים (בראשית א, כד) דתוצא,
 9. אלהים (בראשית ב, ב) דויכל,
 10. אלהים (בראשית ב, ג) דויברך,
 11. בהבראם (בראשית ב, ד),
 12. כי אמר אלהים (בראשית ג, א),
 13. את שמם (בראשית ה, ב),
 14. ביום הבראם (שם,),
 15. אלהים אל נח (בראשית ח, טו) (בראשית ט, ח)[2],
 16. היצאים מן התיבה (בראשית ט, יח),
 17. כחום היום (בראשית יח, א),
 18. עברתם (בראשית יח, ה),
 19. סאים (בראשית יח, ו),
 20. עמד עליהם (בראשית יח, ח),
 21. על אברהם‏[3],
 22. בעד כל רחם (בראשית כ, יח),
 23. ביום הגמל (בראשית כא, ח),
 24. הוא שם (בראשית כא, יז),
 25. לבני משם (בראשית כד, ז),
 26. וישם לפניו (בראשית כד, לג),
 27. וינחם (בראשית כד, סז),
 28. אשורים (בראשית כה, ג),
 29. ולטושים (שם,),
 30. ולאמים (שם,),
 31. מטעמים (בראשית כז, ד) קדמאה,
 32. ויפגע במקום (בראשית כח, יא),
 33. מה נורא המקום (בראשית כח, יז),
 34. בית אלהים (שם,),
 35. וקהל גוים (בראשית לה, יא),
 36. אלהים בית אל (בראשית לה, טו),
 37. התחת אלהים (בראשית ל, ב) (בראשית נ, יט)[4],
 38. גרשם‏[5] ,
 39. שלום לכם (בראשית מג, כג),
 40. אלהיכם (שם,),
 41. עלו לשלום (בראשית מד, יז),
 42. ואמרתם אליו (בראשית מה, ט),
 43. שמני אלהים (שם,),
 44. לכל מצרים (שם,),
 45. ושמתם שרי מקנה (בראשית מז, ו),
 46. וינהלם (בראשית מז, יז),
 47. שדים ורחם (בראשית מט, כה),
 48. וישם‏[6],
 49. וישם‏[7] ,
 50. עוד אלהים (שמות ג, טו),
 51. אהיה שלחני אליכם (שמות ג, יד)[8],
 52. ישלחם (שמות ו, א),
 53. יגרשם (שם,),
 54. ובשפטים (שמות ו, ו),
 55. בשפטים (שמות ז, ד),
 56. אין שם (שמות יב, ל),
 57. מימים (שמות יג, י),
 58. ינחם (שמות יג, יז),
 59. בראתם (שם,),
 60. אשר ראיתם (שמות יד, יג),
 61. לראותם עוד (שם,),
 62. ילחם (שמות יד, יד),
 63. ואתם (שם,),
 64. ויהם (שמות יד, כד)[9],
 65. נוזלים (שמות טו, ח),
 66. כסמו ים (שמות טו, י),
 67. אדירים (שם,),
 68. לעלם (שמות טו, יח),
 69. בתפים (שמות טו, כ),
 70. לא אשים (שמות טו, כו),
 71. עד ביום תרווייהו‏[10] ,
 72. למסעיהם (שמות יז, א),
 73. זדו עליהם (שמות יח, יא),
 74. אשר תשים (שמות כא, א),
 75. אחרי רבים (שמות כג, ב),
 76. יגש אליהם (שמות כד, יד),
 77. ויקם (שמות כד, יג)[11],
 78. האלהים (שם,),
 79. הזקנים (שמות כד, יד),
 80. ושכנתי בתוכם (שמות כה, ח),
 81. אמתים (שמות כה, י) קדמאה,
 82. טבעותיהם (שמות כו, כט) קדמאה‏[12],
 83. וקנמן בשם (שמות ל, כג),
 84. וקנה בשם (שם,),
 85. יהיה לכם (שמות ל, לב),
 86. סמים נטף (שמות ל, לג),
 87. תהיה לכם (שמות ל, לו),
 88. ברית עולם (שמות לא, טז),
 89. הוא לעולם (שמות לא, יז),
 90. וקראתי בשם (שמות לג, יט),
 91. רחום (שמות לד, ו),
 92. לאלפים (שמות לד, ז),
 93. שלשים (שם,),
 94. רבעים (שם,),
 95. והקטירם (ויקרא ג, טז) (ויקרא ד, י)[13],
 96. לדורותיכם (ויקרא י, ט) דיין,
 97. משבותיכם (ויקרא ג, יז)[14],
 98. לא אכלתם (ויקרא י, יז),
 99. חטאתם (ויקרא י, יט),
 100. עלתם (שם,),
 101. פרומים (ויקרא יג, מה),
 102. שפם (שם,),
 103. אדמדם (ויקרא יג, מב) (ויקרא יג, מט)[15],
 104. באכלם (ויקרא כב, טז),
 105. קדשיהם (שם,),
 106. וספרתם (ויקרא כג, טו),
 107. הביאכם (שם,),
 108. עד תם (ויקרא כה, כט),
 109. ימים תהיה (שם,),
 110. אחזתכם (ויקרא כה, כד),
 111. אחוזת עולם (ויקרא כה, לד),
 112. לעולם (ויקרא כה, מו),
 113. עבדי הם (ויקרא כה, נה)[16],
 114. אלהיכם (שם,)[17],
 115. אלילים (ויקרא כו, א),
 116. תתנו בארצכם (שם,),
 117. אם בחקתי (ויקרא כו, ג),
 118. מאסתים (ויקרא כו, מד),
 119. גאלתים (שם,),
 120. לכלתם (שם,),
 121. וזכרתי להם (ויקרא כו, מה).


 1. ^ לכאורה יש כאן טעות דפוס מובהקת - ויקיעורך
 2. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 3. ^ אין ביטוי כזה בין (יח:ח) לבין (כ:יח). והכי קרוב זה "אל אברהם" (בראשית יח, לג) (בראשית כ, י). וצע"ע - ויקיעורך
 4. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ומכל מקום צ"ע דהוי רשימה שלא כסדר - ויקיעורך
 5. ^ אין כזה. ואיני יודע איך לתקן מתוך רוב אפשריות - ויקיעורך
 6. ^ צ"ע דביטוי האחרונה של "וישם" הוי (בראשית מח, כ) והוי רשימה שלא כסדר. ולכן נ"ל הכוונה אל (בראשית נ, כו) וצ"ל "ויישם" - ויקיעורך
 7. ^ איני יודע אל מה לשייכו. בפרט אחרי ששייכתי את הפריט הקודם ל(בראשית נ, כו) - ויקיעורך
 8. ^ צ"ע דהוי רשימה שלא כסדר - ויקיעורך
 9. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "ויחם" - ויקיעורך
 10. ^ ברור שיש כאן איזה טעות. ואני מנחש שהכוונה, או על "לכם ביום" (שמות טז, כט) או על "העם ביום" (שמות טז, ל). וקאמר עליהם תרוויהו על שני המילים. וגם עיין באות ל' מספר 16, גם שמה היה כתוב ביטוי של "עד לחי" ולא היה מובן הכוונה. - ויקיעורך
 11. ^ צ"ע ששני הפריטים הבאים הינם שלא כסדר הפסוקים - ויקיעורך
 12. ^ צ"ע דאין כפל של מילה זו בכל ספר שמות ואין צורך לומר "קדמאה"... - ויקיעורך
 13. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 14. ^ צ"ע דהוי רשימה שלא כסדר. ושמא בפריט הקודם היה צ"ל "לדורותיכם" דעז והכוונה אל (ויקרא ג, יז) ואז שפיר הוי כסדר - ויקיעורך
 15. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 16. ^ בהנחה שהרשימה נצמד לסדר הפסוקים, הכוונה חייבת להיות אל (ויקרא כה, נה), ולא אל (ויקרא כה, מב) - ויקיעורך
 17. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "אליהכם" - ויקיעורך