ספר תגין/נ


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו

[נ]עריכה

דעקים בזנביה לבתריהון. נ' באורייתא

 1. נעשה אדם (בראשית א, כו),
 2. בצלמנו (שם,),
 3. כדמותנו (שם,),
 4. ביני וביניכם (בראשית ט, יב) (בראשית ט, טו) תרווייהו‏[1],
 5. וענו אותם (בראשית טו, יג),
 6. ברית ביני וביניך‏[2] תרווייהו,
 7. על פניו ויצחק (בראשית יז, יז),
 8. הלבן מאה שנה (שם,),
 9. לבני (בראשית כד, ג) (בראשית כד, ד) דואשה‏[3],
 10. לבני משם (בראשית כד, ז),
 11. אדני מאד (בראשית כד, לה),
 12. נקרא (בראשית כד, נז),
 13. מניקתה (בראשית כד, נט),
 14. הוא אדוני (בראשית כד, סה),
 15. וינחם (בראשית כד, סז),
 16. נתן אברהם (בראשית כה, ו),
 17. בעדנו חי (שם,)[4],
 18. לעבדך לאבינו (בראשית מג, כח),
 19. עודני חי (שם,),
 20. אתי הנה (בראשית מה, ח),
 21. וישימני (שם,),
 22. גם אנחנו (בראשית מו, לד) (בראשית מז, ג) דאבותינו‏[5],
 23. שים ימינך (בראשית מח, יח),
 24. יגדל ממנו (בראשית מח, יט),
 25. אל בניו (בראשית מט, א),
 26. נזיר אחיו (בראשית מט, כו),
 27. בנימין זאב (בראשית מט, כז),
 28. ואני ידעתי (שמות ג, יט),
 29. נפלאתי (שמות ג, כ),
 30. אני שמעתי (שמות ו, ה),
 31. אגרשנו (שמות כג, כט) (שמות כג, ל),
 32. יגרש‏[6],
 33. יסגירנו (ויקרא יג, יא),
 34. לנפש לא יטמא (ויקרא כא, א),
 35. המנקיות (במדבר ד, ז),
 36. פניו אליך (במדבר ו, כה) (במדבר ו, כו) תרווייהו,
 37. ואני אברכם (במדבר ו, כז),
 38. נשיא אחד (במדבר ז, יא) קדמאה,
 39. שני הכרובים (במדבר ז, פט),
 40. לבניך ולבני בניך (דברים ד, ט) תלתא,
 41. מענה (דברים לג, כז),
 42. נושע (דברים לג, כט),
 43. לעיני (דברים לד, יב) בתרא.


 1. ^ ביטוי זה נמצא בשני פסוקים כמו שציינתי. ולא ברור לי אם הכוונה אל סך ארבע נונין או רק אל שתים... - ויקיעורך
 2. ^ אין ביטוי מדויק כזה. ואפשר הכוונה אל "ברית ביני וביניכם" (בראשית יז, יא) או אל "בריתי ביני וביניכם" (בראשית יז, ב) (בראשית יז, ז). וצע"ע - ויקיעורך
 3. ^ לא ידעתי על איזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 4. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "בעדני חי" - ויקיעורך
 5. ^ לא ידעתי על איזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 6. ^ בהחלט טעות דפוס, היות ואין בו אות נ'. ולא ידעתי איך לתקנו - ויקיעורך