ספר תגין/ט


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו

[ט]עריכה

ס"ו באורייתא דד' זייוני,

 1. כי טוב (בראשית א, ד) קדמאה,
 2. ויטע (בראשית ב, ח),
 3. וטוב למאכל (בראשית ב, ט),
 4. טוב (בראשית ג, כב) דהן האדם,
 5. ויטע כרם (בראשית ט, כ),
 6. ויט (בראשית יב, ח) דויעתק,
 7. היטיב בעבורה (בראשית יב, טז),
 8. טובת מראה‏[1],
 9. רק טוב (בראשית כו, כט),
 10. וייטבו דבריהם (בראשית לד, יח),
 11. וייטב הדבר בעיני פרעה (בראשית מא, לז),
 12. במיטב הארץ (בראשית מז, ו) (בראשית מז, יא),
 13. חשבה לטובה (בראשית נ, כ),
 14. כי טוב הוא (שמות ב, ב),
 15. המטה הזה (שמות ד, יז),
 16. טוב לנו (שמות יד, יב),
 17. ויט (שמות יד, כא),
 18. ויט (שמות יד, כז),
 19. נטית (שמות טו, יב)[2],
 20. ממטיר לכם (שמות טז, ד),
 21. תלקטהו (שמות טז, כו),
 22. על כל הטובה (שמות יח, ט),
 23. ושפטתי (שמות יח, טז),
 24. ושפטו (שמות יח, כב) קדמא',
 25. ושפטו (שמות יח, כו) בתרא',
 26. תחטאו (שמות כ, טז),
 27. המשפטים (שמות כא, א),
 28. לא תטה (שמות כג, ו),
 29. טור אודם (שמות כח, יז),
 30. קטרת רקח (שמות ל, לה),
 31. ונטה לו (שמות לג, ז),
 32. כל טובי (שמות לג, יט),
 33. וחטאה (שמות לד, ז),
 34. ולחטאתינו (שמות לד, ט),
 35. וייטב הדבר ‏[3],
 36. דבר טוב (במדבר י, כט),
 37. הטוב ההוא (במדבר י, לב),
 38. יטב יהו"ה (שם,),
 39. והטבנו לך (שם,) בתרא',
 40. ויטוש על המחנה (במדבר יא, לא),
 41. וישטחו שטוח (במדבר יא, לב),
 42. יביט (במדבר יב, ח),
 43. שבט אביך (במדבר יח, ב),
 44. משפטן (במדבר כז, ה),
 45. לחקת משפט (במדבר כז, יא),
 46. במשפט האורים (במדבר כז, כא),
 47. כמשפט (במדבר כט, לז) בתרא',
 48. ולא תטמא (במדבר לה, לד)[4],
 49. כי המשפט (דברים א, יז),
 50. וייטב דשומרת את חקיו,
 51. ייטב (דברים ה, טו) דכבד,
 52. ייטב להם (דברים ה, כה),
 53. לטטפות (דברים ו, ח) (דברים יא, יח) קדמ' ובתר',
 54. אוצרו הטוב (דברים כח, יב),
 55. טנאך (דברים כח, ה) (דברים כח, יז)[5],
 56. עליך לטוב (דברים ל, ט),
 57. וטל‏[6],
 58. כטל (דברים לב, ב),
 59. דרכיו משפט (דברים לב, ד),
 60. ישראל בטח (דברים לג, כח),
 61. יערפו טל (שם,).


 1. ^ בהנחה שמילת "טובת" מדוייקת - הכוונה אל (בראשית כו, ז) שגם שמה כתוב "טובת" מלא. אחרת, יתכן שהכוונה אל (בראשית כד, טז), שמה כתוב גם כן "טבת מראה" אמנם בכתיב חסר - ויקיעורך
 2. ^ כאן הגהתי בסידור שלשה הפריטים האחרונים. ובדפוס פריז כתוב "ויט, ויט נטית" כאילו שהן שני פריטים. ולא יתכן. - ויקיעורך
 3. ^ לא ידעתי אל איזה פסוק לשייכו... - ויקיעורך
 4. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "לא תטמא" - ויקיעורך
 5. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "וטנאך" ולא נמצא כזאת בפסוקים כאן ובכן הגהתי. ובכ"ז יש להסתפק בין שני פסוקים כמו שציינתי למעלה - ויקיעורך
 6. ^ לא נמצא מילה "וטל" בכל אזור פסוקים אלו וברור שנפל כאן ט"ס. ואולי צ"ל "והטף" (דברים לא, יב) - ויקיעורך