ספר תגין/י


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו

[י]עריכה

דאוקים כי כף. פ"ג באורייתא.

 1. ביום ברא אלהים (בראשית ה, א),
 2. בימים ההם (בראשית ו, ד) תרווייהו,
 3. הרי אררט (בראשית ח, ד),
 4. חרבו המים (בראשית ח, יג),
 5. יבשה הארץ (בראשית ח, יד),
 6. אחדים (בראשית יא, א),
 7. יבצר מהם (בראשית יא, ו),
 8. יזמו (שם,),
 9. הפיצם (בראשית יא, ט),
 10. וינגע (בראשית יב, יז),
 11. ויחלק (בראשית יד, טו),
 12. ישפט (בראשית טז, ה),
 13. להמית (בראשית יח, כה),
 14. צדיק (שם,)[1],
 15. ונשאתי (בראשית יח, כו),
 16. אמרי (בראשית כ, יג),
 17. לי‏[2] ,
 18. וירע הדבר (בראשית כא, יא),
 19. ופיכל (בראשית כא, כב) (בראשית כא, לב),
 20. ויתרוצצו (בראשית כה, כב),
 21. נזיד (בראשית כה, כט),
 22. עיף (בראשית כה, כט) (בראשית כה, ל),
 23. ויחרד (בראשית כז, לג),
 24. יצחק ‏[3],
 25. וישטם (בראשית כז, מא),
 26. קצתי (בראשית כז, מו),
 27. נפתלתי (בראשית ל, ח),
 28. באשרי (בראשית ל, יג),
 29. אשרוני (שם,),
 30. דודאים (בראשית ל, יד),
 31. דודאי בני (בראשית ל, טו) תרווייהו,
 32. יזבלני (בראשית ל, כ)[4],
 33. נשי (בראשית ל, כו),
 34. ילדי (שם,)[5],
 35. בנותי (בראשית לא, מג),
 36. בני (שם,),
 37. צאני (שם,),
 38. מחנים (בראשית לב, ג),
 39. הצילני (בראשית לב, יב) קדמאה,
 40. קטנתי (בראשית לב, יא)[6],
 41. כאבים (בראשית לד, כה),
 42. חילם (בראשית לד, כט),
 43. ביֹשב הארץ (בראשית לד, ל),
 44. מתי מספר (שם,),
 45. את הַיֵּמִם (בראשית לו, כד)[7],
 46. מי זהב (בראשית לו, לט),
 47. מגורי (בראשית לז, א),
 48. אליה לשכב (בראשית לט, י),
 49. להיות עמה (שם,),
 50. שריגם (בראשית מ, י),
 51. השרגים (בראשית מ, יב),
 52. וישחכהו (בראשית מ, כג),
 53. ועינכם (בראשית מה, כ)[8] ,
 54. פי המדבר (בראשית מה, יב),
 55. ישבו בארץ (בראשית מז, ו),
 56. אשר נתן לי (בראשית מח, ט),
 57. ויגש אתם (בראשית מח, י),
 58. פן ירבה (שמות א, י),
 59. יענו אתו (שמות א, יב),
 60. העבריות (שמות א, טז) תנינא,
 61. משיתהו (שמות ב, י),
 62. אין בית (שמות יב, ל)[9],
 63. להיֹת עד (שמות כג, א),
 64. ואיבתי (שמות כג, כב),
 65. והסרתי (שמות כג, כה),
 66. מושבותיכם (ויקרא ז, כו) דוכל דם,
 67. בקרובי (ויקרא י, ג),
 68. פנימה (ויקרא י, יח),
 69. נזירך (ויקרא כה, ה),
 70. לצמיתת (ויקרא כה, ל) בתרא,
 71. ונפלה ירכה (במדבר ה, כז),
 72. כפי נדרו (במדבר ו, כא)[10],
 73. מצאתיהן‏[11],
 74. עמוד עמדי (דברים ה, כז),
 75. מיסרך (דברים ח, ה),
 76. ישא פנים (דברים י, יז)[12],
 77. ידבק (דברים יג, יח),
 78. בידך (דברים יג, יח) (דברים יד, כה),
 79. יחדל (דברים טו, יא),
 80. תשיג‏[13].


 1. ^ יש עוד מקרה של המילה בפסוק כג' אבל יש להניח שהספר תגין מונה כפי סדר הכתובים - ויקיעורך
 2. ^ נ"ל הכי סביר שהכוונה גם כאן אל (בראשית כ, יג). ומ"מ נמצא גם פעמיים ב(בראשית כא, ו) - ויקיעורך
 3. ^ בהנחה שמונים כאן כפי סדר הפסוקים יתכן שהכוונה אל אחד מתוך ג' אפשרויות: (בראשית כז, לג) (בראשית כז, לז) (בראשית כז, לט) - ויקיעורך
 4. ^ צ"ע על איזה יודין במילה - ויקיעורך
 5. ^ צ"ע על איזה יודין במילה - ויקיעורך
 6. ^ צ"ע דהוי רשימה שלא כסדר הפסוקים - ויקיעורך
 7. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "הימים" - ויקיעורך
 8. ^ חשוד בעיני כטעות סופר, היות ולפי זה הפסוק הבא ברשימה הינו שלא כסדר. וקשה לנחש איך לתקנו.. - ויקיעורך
 9. ^ צ"ע על איזה יודין הכוונה - ויקיעורך
 10. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "כפי נזרו", ולא קיים. ואולי יש מקום להגיה "כפי הנזיר" (במדבר ו, יט). וצע"ע. - ויקיעורך
 11. ^ טעות הדפוס. וצע"ע איך לתקנו - ויקיעורך
 12. ^ צ"ע על איזה יודין הכוונה - ויקיעורך
 13. ^ לא יכולתי למצוא - ויקיעורך