ספר תגין/ר


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו

[ר]עריכה

ק"ן באורייתא דב' קרני

 1. יהי אור (בראשית א, ג),
 2. ברא אלהים (בראשית ב, ג),
 3. עפר (בראשית ב, ז),‏[1]
 4. ואפר‏[2],
 5. בעבורך (בראשית ג, יז),
 6. ודרדר (בראשית ג, יח),
 7. ארדה‏[3],
 8. דרכו (בראשית ו, יב),
 9. אררט (בראשית ח, ד),
 10. יבשה הארץ (בראשית ח, יד),
 11. פרו (בראשית ט, א) (בראשית ט, ז)[4],
 12. ורבו (בראשית ט, א) (בראשית ט, ז)[5],
 13. ושרצו‏[6],
 14. ורבו (בראשית ט, ז),
 15. זרעכם (בראשית ט, ט),
 16. אחריכם (שם,),
 17. ונראתה (בראשית ט, יד),
 18. וראיתה לזכר (בראשית ט, טז)[7],
 19. הפרד (בראשית יג, ט) (בראשית יג, יד)[8],
 20. ערירי (בראשית טו, ב),
 21. ירשנה ‏[9],
 22. יירשך (בראשית טו, ד),
 23. וספר (בראשית טו, ה),
 24. לספר (שם,),
 25. פרא (בראשית טז, יב),
 26. אל ראי (בראשית טז, יג),
 27. אחרי ראי (שם,),
 28. וארבה אותך (בראשית יז, ב),
 29. רחק‏[10],
 30. והפריתי אתך (בראשית יז, ו),
 31. ראוה יראה‏[11],
 32. והתברכו (בראשית כב, יח),
 33. ברך (בראשית כד, א),
 34. ויברך (בראשית כד, יא),
 35. הקרה נא (בראשית כד, יב),
 36. הקרה יהו"ה (בראשית כז, כ),
 37. מראשותיו (בראשית כח, יא) (בראשית כח, יח),
 38. הפריד יעקב (בראשית ל, מ),
 39. עדרים לבדו (בראשית ל, מ),
 40. עלות השחר (בראשית לב, כה),
 41. ולרגל (בראשית לג, יד),
 42. ארדה‏[12],
 43. במראות (בראשית מו, ב),
 44. אחרי (בראשית מו, ל),
 45. ראותי (שם,),
 46. ברכת (בראשית מט, כה)[13],
 47. ברכת (בראשית מט, כה)[14],
 48. ורחם (בראשית מט, כה),
 49. ברכת (בראשית מט, כו),
 50. ברכת (שם,),
 51. יטרף (בראשית מט, כז),
 52. נער בוכה (שמות ב, ו),
 53. העברים זה (שם,),
 54. מקצר רוח (שמות ו, ט),
 55. ראה נתתיך (שמות ז, א),
 56. תירא‏[15],
 57. בחרטומים (שמות ט, יא),
 58. רוח קדים (שמות י, יג),
 59. ורוח הקדים (שם,),
 60. כדבריכם (שמות יב, לא),
 61. משארתם (שמות יב, לד),
 62. ויאר (שמות יד, כ),
 63. ויסר (שמות יד, כה),
 64. עמר לגלגלת (שמות טז, טז),
 65. מספר (שם,),
 66. והעמר (שמות טז, לו),
 67. לשמרך (שמות כג, כ),
 68. השמר (שמות כג, כא),
 69. צררך (שמות כג, כב),
 70. נר תמיד (שמות כז, כ),
 71. ואתה הקרב (שמות כח, א),
 72. העשיר (שמות ל, טו),
 73. לכפר (שמות ל, טו) (שמות ל, טז)[16],
 74. כיור נחשת (שמות ל, יח),
 75. לרחצה (שם,),
 76. ורחצו (שמות ל, יט),
 77. להקטיר אשה (שמות ל, כ),
 78. והקטיר חמשה‏[17],
 79. לרדת (שמות לב, א),
 80. ויתפרקו (שמות לב, ג),
 81. וישבר (שמות לב, יט),
 82. פרע (שמות לב, כה),
 83. פרעה (שם,),
 84. ראה אתה (שמות לג, יב),
 85. בנקרת הצור (שמות לג, כב)[18],
 86. ולא יראו‏[19],
 87. וירד (שמות לד, ה),
 88. וימהר (שמות לד, ח),
 89. לראות (שמות לד, כד),
 90. קרן עור (שמות לד, כט) קדמאה,
 91. וראו (שמות לד, לה),
 92. תבערו (שמות לה, ג),
 93. וקרבו (ויקרא א, ט),
 94. והקרב (ויקרא א, יג),
 95. והסיר (ויקרא א, טז),
 96. והנתרת ממנה (ויקרא ו, ט),
 97. בחצר (שם,) קדמאה,
 98. קרב (ויקרא ט, ז),
 99. דרש דרש (ויקרא י, טז),
 100. ואת פר החטאת (ויקרא טז, כז)[20],
 101. לשעירים (ויקרא יז, ז),
 102. ואין מחריד (ויקרא כו, ו),
 103. לחרב (ויקרא כו, ז) (ויקרא כו, ח)[21],
 104. אשר‏[22],
 105. בהר סיני (ויקרא כו, מו) (ויקרא כז, לד)[23],
 106. והרעתם (במדבר י, ט),
 107. לזכרון (במדבר י, י),
 108. רבבות (במדבר י, לו),
 109. תקצר (במדבר יא, כג),
 110. היקרך (שם,),
 111. ורוח (במדבר יא, לא),
 112. מרחם (במדבר יב, יב),
 113. רפא נא (במדבר יב, יג),
 114. קותצר(?)‏[24],
 115. ויסר מעלינו (במדבר כא, ז),
 116. רבע (במדבר כג, י),
 117. וקרקע‏[25],
 118. צרור‏[26] (במדבר כה, יח),
 119. צוררים (במדבר כה, יח),
 120. ויקרבו אל משה (במדבר לא, מח),
 121. הרבה אתכם (דברים א, י),
 122. עיניכם הרואות (דברים ד, ג)[27],
 123. עבר‏[28] ,
 124. תראום (דברים ג, כב),
 125. להראות (דברים ג, כד),
 126. ראה למדתי (דברים ד, ה),
 127. בצר (דברים ד, ל),
 128. רחום (דברים ד, לא),
 129. ברית אבותיך (שם,),
 130. הראת (דברים ד, לה) (דברים יא, ז)[29],
 131. ולשמרו‏[30]

הלין כולהון דב' קרני


 1. לאל אחר (שמות לד, יד) -- אריך קרניה מכולהון

ושארא חד קרנא


 1. ^ כאן חילקתי מחדש. ובדפוס פריז כתוב "עפר ואפר" וקשה להולמו כיון דהוי רשימה שיוצא מן הסדר באופן דרמטית - ויקיעורך
 2. ^ עיין הערה הקודמת. ונראה לי להגיה כאן "ועפר" והכוונה אל (בראשית ג, יד). וצע"ע בכתבי יד אמינים - ויקיעורך
 3. ^ ליתא באזור פסוקים אלו. והכי סביר להגיה "אררה" (בראשית ה, כט) - ויקיעורך
 4. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ותכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 5. ^ כהערת עורכים הקודמת - ויקיעורך
 6. ^ ביטוי מדויק זה נמצא ב(בראשית ט, א). וקשה דאם כן הוה ליה להקדימו למילות "פרו" "ורבו" של מעלה שהינם כתובים אחריו בפסוק הנ"ל. ולכן נראה להגיה כאן "שרצו" והכוונה אל (בראשית ט, ז) - ויקיעורך
 7. ^ צ"ע אם פריט זה נחשב כשתים מפני שני רי"שין שבו - ויקיעורך
 8. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ותכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 9. ^ לא מצאתי. והייתי מגיהה "אירשנה" (בראשית טו, ח) אלא שעדיין יהיה קשה דהוי רשימה שלא כסדר. וצע"ע - ויקיעורך
 10. ^ ליתא.וצע"ע איך לתקנו - ויקיעורך
 11. ^ ליתא.וצע"ע איך לתקנו - ויקיעורך
 12. ^ כנראה שנפל כאן טעות דפוס. ואפשרויות שמצאתי הינם: "נרדה" (בראשית מג, ד), "רדה" (בראשית מה, ט), "מרדה" (בראשית מו, ג). וצע"ע בשאר הדפוסים וכתבי יד - ויקיעורך
 13. ^ צ"ע ד"ברכת" מופיע שלש פעמים בפסוק זה וברשימה כאן יש רק שתים.. - ויקיעורך
 14. ^ כהערה הקודמת
 15. ^ לא מצאתי. ואולי צ"ל "וירא" והכוונה אל (שמות ח, יא).. - ויקיעורך
 16. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ובן ציינתי שניהם. ומצדד אני לפסוק טו' - ויקיעורך
 17. ^ לא הבנתי הכונה. וצע"ע - ויקיעורך
 18. ^ צ"ע אם נחשב שתי הרי"שין בביטוי זה או רק אחת - ויקיעורך
 19. ^ ביטוי זה נמצא ב(שמות לד, כ). וקשה דהוי רשימה שלא כסדר. לכן נראה להגיה "לא יראו" שמופיע לפני כן ב(שמות לג, כג) ואז הכל מיושב. כנלע"ד - ויקיעורך
 20. ^ רק הייתי רוצה לבדוק פריט זה במקור אחר לוודא שאין כאן טעות הדפוס... - ויקיעורך
 21. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי את שניהם - ויקיעורך
 22. ^ צ"ע איך לשייכו מתוך כל כך הרבה אפשרויות... - ויקיעורך
 23. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי את שניהם - ויקיעורך
 24. ^ צע"ע - ויקיעורך
 25. ^ נראה להגיה כאן "וקרקר" (במדבר כד, יז) - ויקיעורך
 26. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז "צרר" חסר - ויקיעורך
 27. ^ צ"ע דהוי רשימה שלא כסדר - ויקיעורך
 28. ^ מתוך ריבוי אפשרויות קשה לתקנו. והינם לדעתי: (דברים ב, יח) (דברים ג, כא) (דברים ד, כב) (דברים ד, מט) - ויקיעורך
 29. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי את שניהם - ויקיעורך
 30. ^ אולי צ"ל "ולשמרי" והכוונה תהיה או על (דברים ה, ט) או על (דברים ז, ט) - ויקיעורך