ספר תגין/כ


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו

[כ]עריכה

כ"ה‏[1] באורייתא דג' זיינין

 1. ויכל (בראשית ב, ב),
 2. מלאכתו (בראשית ב, ג) בתרא‏[2],
 3. זכר ונקבה‏[3],
 4. ויזכר אלהים את נח (בראשית ח, א),
 5. ויזכר אלהים את אברהם (בראשית יט, כט),
 6. ויזכר (בראשית ל, כב) דרחל,
 7. ברכת אביך (בראשית מט, כו),
 8. וילכו גם אחיו (בראשית נ, יח),
 9. נתחכמה לו (שמות א, י),
 10. ויזכר אלהים את בריתו (שמות ב, כד),
 11. וזה זכרי (שמות ג, טו),
 12. והכיתי את מצרים (שמות ג, כ)[4],
 13. כבד לב פרעה (שמות ז, יד),
 14. ערב כבד (שמות ח, כ),
 15. ויכבד את לב פרעה‏[5] ,
 16. אני הכבדתי (שמות י, ט),
 17. יחרץ כלב (שמות יא, ז),
 18. מרכבתיו (שמות יד, כה),
 19. כמו נד (שמות טו, ח),
 20. כעפרת (שמות טו, י),
 21. כמכה (שמות טו, יא) בתרא,
 22. מכון (שמות טו, יז),
 23. כוננו (שם,),
 24. אזכיר (שמות כ, כ),
 25. תבנית המשכן (שמות כה, ט),
 26. ולבנה זכה (שמות ל, לד),
 27. כתובים באצבע אלהים קדמאה‏[6],
 28. והמכתב (שמות לב, טז),
 29. מתנותיכם (ויקרא כג, לח),
 30. נדריכם (שם,),
 31. נדבתיכם (שם,)[7],
 32. כפת תמרים (ויקרא כג, מ),
 33. בסכות תשבו (ויקרא כג, מב),
 34. וכלי הקדש (במדבר ג, לא),
 35. את הכפת‏[8],
 36. יברכך (במדבר ו, כד),
 37. ואני אברכם (במדבר ו, כז),
 38. לחנוכת (במדבר ז, יא),
 39. שני הכרובים (במדבר ז, פט),
 40. כמראה (במדבר ח, ד),
 41. לא כן (במדבר יב, ז),
 42. כמשפט קדמאה‏[9] ,
 43. וכבסתם (במדבר לא, כד),
 44. וכומז (במדבר לא, נ),
 45. יֹסף עליכם (דברים א, יא),
 46. אחיכם בני ישראל (דברים ג, יח),
 47. המלכים האלה (דברים ג, כא),
 48. חכמתכם (דברים ד, ו)[10],
 49. וזכרת את כל הדרך (דברים ח, ב)[11],
 50. וזכרת את יהו"ה אלהיך (דברים ח, יח),
 51. וזכרת כי עבד היית (דברים טו, טו) (דברים ה, י)[12][13] קדמאה,
 52. זכור (דברים כד, ט) דמרים,
 53. זכור (דברים כה, יז) דעמלק,
 54. מברכת (דברים לג, יג),
 55. ויכחשו (דברים לג, כט).


 1. ^ צ"ל נ"ה. כן נראה לי - ויקיעורך
 2. ^ נ"ל שהכוונה היא אל האחרון שבפרשה כאן, ולא אחרונה שבספר (שהינו (בראשית לט, יא) - ויקיעורך
 3. ^ קיים מספר אפשרויות: (בראשית ה, ב) (בראשית ו, יט) (בראשית ז, ג) (בראשית ז, ט) (בראשית ז, טז) - ויקיעורך
 4. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "והכתי" - ויקיעורך
 5. ^ ליתא. וג' מקרים של "ויכבד" בספר. והכי קרוב הוא "ויכבד לב פרעה" (שמות ט, ז), וכן נראה להגיה - ויקיעורך
 6. ^ הפסוק "כתובים באצבע אלהים" נמצא (שמות לא, יח). אולם לפי זה לא מובן מילת "קדמאה", היות ואין כפילות פסוק כזה בספר. ובכן יש לומר שנפל כאן טעות דפוס וצ"ל "כתובים קדמאה" והכוונה אל (שמות לב, טו); שמה כתוב מילת "כתבים" פעמיים. - ויקיעורך
 7. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "ונדבותיכם". - ויקיעורך
 8. ^ אולי צ"ל "ואת הכפת" והכוונה אל (במדבר ד, ז) - ויקיעורך
 9. ^ מסתבר שהכוונה אל הראשון בספר ב(במדבר טו, כד). אולם אולי יתכן שהכוונה אל הראשון בסדרה הארוכה של ביטוי בפרשת מוספי החג ואם כן הכוונה אל(במדבר כט, יח) - ויקיעורך
 10. ^ צ"ע. יש כאן שני כפי"ן - ויקיעורך
 11. ^ צ"ע. יש כאן שני כפי"ן - ויקיעורך
 12. ^ צ"ע. יש כאן שני כפי"ן - ויקיעורך
 13. ^ סך הכל יש 5 מקרים של ביטוי זה בספר דברים. הסתפקתי אם כוונת המילה "קדמאה" הינה הראשונה מאז הפריט הקודם (פרק ח:ח) או הראשונה בספר. ולכן ציינתי שניהם בפנים. ומסתבר לי יותר כ(דברים טו, טו) - ויקיעורך