ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו


[פ] עריכה

פ"ג באורייתא דג' זיאוני

 1. מרחפת (בראשית א, ב),
 2. פישון (בראשית ב, יא),
 3. המתהפכת (בראשית ג, כד),
 4. לפצעי (בראשית ד, כג),
 5. השפט (בראשית יח, כה),
 6. תספה (בראשית יח, כג) (בראשית יח, כד) (בראשית יט, טו) (בראשית יט, יז)[1],
 7. על נפשך (בראשית יט, יז),
 8. נא לפני (בראשית כד, יב),
 9. העטופים (בראשית ל, מב),
 10. ויפרוץ (בראשית ל, ל) (בראשית ל, מג),
 11. אכפרה (בראשית לב, כא),
 12. ישא פני (שם,),
 13. כתנת פסים (בראשית לז, ג),
 14. מה פרצת (בראשית לב, כט)[2],
 15. ויפקוד שר הטבחים (בראשית מ, ד),
 16. צפנת (בראשית מא, מה),
 17. ותפתח ותראהו (שמות ב, ו),
 18. בשפטים (שמות ו, ו) קדמאה[3] ,
 19. והפליתי (שמות ח, יח),
 20. פדֻת (שמות ח, יט),
 21. ויאספו[4],
 22. לא תסיפו (שמות יד, יג),
 23. פעלת (שמות טו, יז),
 24. מחספס (שמות טז, יד),
 25. כפי אכלו (שמות טז, כא)[5],
 26. לגלגלת מספר (שמות טז, טז),
 27. כנפי נשרים (שמות יט, ד),
 28. יצא לחפשי (שמות כא, ב),
 29. והוא יצא בגפו (שמות כא, ד),
 30. מספר ימיך (שמות כג, כו),
 31. עד אשר תפרה (שמות כג, ל),
 32. ויפן וירד (שמות לב, טו),
 33. לראות את פני (שמות לג, כ),
 34. על פניך (שמות לג, יט)[6],
 35. ופני לא יראו (שמות לג, כג),
 36. גוים מפניך (שמות לד, כד),
 37. ופניתי (ויקרא כו, ט),
 38. על פי ג' בתורה[7],
 39. פעל אל (במדבר כג, כג),
 40. פאתי מואב (במדבר כד, יז),
 41. תכירו פנים (דברים א, יז),
 42. כי המשפט (שם,),
 43. ונפן ונעבר (דברים ב, ח),
 44. אלהינו לפנינו (דברים ב, לג) (דברים ב, לו)[8],
 45. פן תשחיתון (דברים ד, טז),
 46. ואתה פה (דברים ה, כז),
 47. לטטפת (דברים ו, ח),
 48. פן תשכח (דברים ו, יב),
 49. אל פניו (דברים ז, י),
 50. ושמרת את המצות ואת המשפטים[9],
 51. פן תאכל (דברים ח, יב),
 52. פן יאמרו (דברים ט, כח),
 53. לא ישא פנים (דברים י, יז),
 54. וערפכם (דברים י, טז)[10],
 55. ואספת (דברים יא, יד),
 56. לטוטפות (דברים יא, יח),
 57. ולא יראה את פני (דברים טז, טז),
 58. השופטים[11] ,
 59. דבר למשפט (דברים יז, ח),
 60. ויספת לך (דברים יט, ט),
 61. והמשפטים[12],
 62. ודרשו השופטים (דברים יט, יח),
 63. ולא יספו (דברים יט, כ),
 64. יפל הנפל (דברים כב, ח),
 65. כי נפש (דברים כד, ו),
 66. והפילו השופט (דברים כה, ב),
 67. איפה ואיפה (דברים כה, יד)[13],
 68. ושמחת לפני (דברים כז, ז),
 69. יפתח (דברים כח, יב),
 70. פן יש (דברים כט, יז)[14],
 71. נפשך מען[15],
 72. רדפוך (דברים ל, ז),
 73. ערפך (דברים לא, כז),
 74. תמים פעלו (דברים לב, ד),
 75. דרכיו משפט (שם,),
 76. מתיו מספר (דברים לג, ו),
 77. יורו משפטיך (דברים לג, י),
 78. מפניך (דברים לג, כז),
 79. יערפו טל (דברים לג, כח).


 1. ^ לא ידעתי על איזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי כולם - ויקיעורך
 2. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "מה פרצתה" - ויקיעורך
 3. ^ קשה לי כי בספר שמות נמצא פעם אחד "ובשפטים" (שמות ו, ו) ופעם אחד "בשפטים" (שמות ז, ד) ולכן אין צורך לכתוב מלת "קדמאה". וצ"ע. - ויקיעורך
 4. ^ ישנם שני מקרים של ביטוי זה -- (שמות ד, כט) (שמות לב, כו) -- ובין כך ובין כך הוי רשימה שלא כסדר. וצע"ע. - ויקיעורך
 5. ^ צ"ע דהוי רשימה שלא כסדר. ואולי צ"ל "לפי אכלו" והכוונה אל (שמות טז, טז) - ויקיעורך
 6. ^ צ"ע דהוי רשימה שלא כסדר - ויקיעורך
 7. ^ לא הבנתי הכוונה כאן - ויקיעורך
 8. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 9. ^ נ"ל הכוונה אל (דברים ז, יא) ולכן צריך להגיה "ושמרת את המצוה ואת החקים ואת המשפטים" - ויקיעורך
 10. ^ צ"ע דהוי רשימה שלא כסדר - ויקיעורך
 11. ^ לכאורה הכוונה אל(דברים יט, יח). וקשה דהוי רשימה שלא כסדר. בנוסף, כתבתי בהערה הבאה להגיה שמה אל הפסוק הנ"ל ולכן אי אפשר שהכוונה כאן תהיה אל "השופטים" שנמצא ביט' יח'. וצריך לומר שנפל כאן טעות דפוס וצריך לומר "שפטים" של (דברים טז, יח) ללא ה"א - ויקיעורך
 12. ^ קשה דביטוי של "והמשפטים" הכי מאוחר בספר דברים הוא ב(דברים יב, א) והוי רשימה שלא כסדר. ולכן נראה שנפל כאן טעות דפוס וצ"ל "והשפטים" והכוונה אל (דברים יט, יז). כנ"ל - ויקיעורך
 13. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "אפה ואפה" חסר - ויקיעורך
 14. ^ צע"ע דביטוי זה מופיע בפסוק פעמיים - ויקיעורך
 15. ^ נ"ל צריך לומר "נפשך למען" והכוונה אל (דברים ל, ו) - ויקיעורך

[פ] עריכה

תוב קצ"א באורייתא דלא מזיינין ופומיהון לגאיו

 1. קין מלפני יהו"ה (בראשית ד, טז),
 2. לרב על פני האדמה (בראשית ו, א),
 3. הנפילים (בראשית ו, ד),
 4. מעל פני האדמה (בראשית ו, ז) (בראשית ז, ד)[1],
 5. נפתחו (בראשית ז, יא),
 6. חיים באפיו (בראשית ז, כב),
 7. פרעה (בראשית יב, יז) דוינגע,
 8. וירדפם (בראשית יד, טו),
 9. פני (בראשית יט, יג) דמשחיתים,
 10. נשאתי פניך (בראשית יט, כא),
 11. מפני בנות חת (בראשית כז, מו),
 12. ויפצר בו ויקח (בראשית לג, יא),
 13. ויוספו עוד (בראשית לז, ה) קדמאה,
 14. הפסים אשר עליו (בראשית לז, כג),
 15. פענח (בראשית מא, מה),
 16. פוטיפרע (בראשית מו, כ) בתרא,
 17. לפניך קדמאה[2],
 18. לפניו (בראשית מו, כח) דואת יהודה[3],
 19. פשע אחיך (בראשית נ, יז),
 20. שא נא לפשע (שם,),
 21. פן ירבה (שמות א, י),
 22. יפרוץ (שמות א, יב),
 23. ושפכת (שמות ד, ט),
 24. וישפט (שמות ה, כא),
 25. בשפטים (שמות ז, ד) בתרא[4],
 26. ויהפך יהו"ה (שמות י, יט),
 27. ראתך פני (שמות י, כח),
 28. לפנות בקר (שמות יד, כז),
 29. הפרשים (שמות יד, כח),
 30. פרעה (שם,) דוישבו,
 31. מרכבת פרעה (שמות טו, ד),
 32. וברוח אפיך (שמות טו, ח),
 33. קפאו תהומות (שם,),
 34. נשפת (שמות טו, י),
 35. אלופי (שמות טו, טו),
 36. ופחד (שמות טו, טז),
 37. סוס פרעה (שמות טו, יט),
 38. על פניכם (שמות כ, טז),
 39. ונגפו (שמות כא, כב),
 40. כמשפט הבנות (שמות כא, ט)[5],
 41. ונפל שמה (שמות כא, לג),
 42. דבר פשע (שמות כב, ח),
 43. משפט אביונך (שמות כג, ו),
 44. כי תפגע (שמות כא, ד)[6],
 45. וינפש (שמות כג, יב),
 46. על פניו[7],
 47. את פני האדון[8] ,
 48. וכפר אהרון (שמות ל, י),
 49. איש כפי[9],
 50. כסף הכפורים (שמות ל, טז),
 51. לפני (שם,)[10],
 52. לכפר (שם,),
 53. נפשותיכם (שמות ל, טז) דולקחת,
 54. עור פניו (שמות לד, כט) (שמות לד, ל)[11],
 55. עור פני (שמות לד, לה),
 56. על פניו (שם,),
 57. תנופת זהב (שמות לה, כב),
 58. לכפר (ויקרא א, ד) דוסמך,
 59. פתח (ויקרא א, ה) דושחט,
 60. והפשיט (ויקרא א, ו),
 61. צפנה (ויקרא א, יא),
 62. את פני פרכת (ויקרא ד, ו),
 63. ישפך[12] (ויקרא ד, ז) קדמאה,
 64. הפרכת (ויקרא ד, יז),
 65. לכפר[13],
 66. ולכפר[14],
 67. וכפר עליו[15],
 68. אל פני המזבח (ויקרא ו, ז),
 69. לא תאפה (ויקרא ו, י),
 70. אשר יכפר בו (ויקרא ז, ז),
 71. אשר תאפה (ויקרא ז, ט),
 72. על כפו השמאלית (ויקרא יד, טז) קדמאה,
 73. לפרכת (ויקרא טז, ב),
 74. הכפרת (שם,),
 75. בפר בן בקר (ויקרא טז, ג),
 76. ובמצנפת (ויקרא טז, ד),
 77. משפטי תעשו (ויקרא יח, ד),
 78. משפטי אשר יעשה (ויקרא יח, ה),
 79. אשר לפניכם[16] (ויקרא יח, כז) (ויקרא יח, כח)[17],
 80. נעשו לפניכם (ויקרא יח, ל),
 81. כמשפט[18],
 82. פני דל (ויקרא יט, טו),
 83. פני גדול (שם,),
 84. במשפט במדה (ויקרא יט, לה),
 85. איפת צדק (ויקרא יט, לו),
 86. משפטי ועשיתם (ויקרא יט, לז) (ויקרא כ, כב)[19],
 87. הארץ פריה (ויקרא כה, יט),
 88. לפיהן (ויקרא כה, נא),
 89. כפי שניו (ויקרא כה, נב),
 90. ופסל ומצבה (ויקרא כו, א),
 91. בפתע פתאום (במדבר ו, ט)[20],
 92. כפי נדרו (במדבר ו, כא),
 93. ויפל על פניו (במדבר טז, ד),
 94. אל פני הסלע (במדבר כ, י),
 95. וגפן ורימון (במדבר כ, ה)[21],
 96. בסופה (במדבר כא, יד),
 97. ונשקפה (במדבר כא, כ),
 98. ויפנו ויעלו (במדבר כא, לג),
 99. שלופה (במדבר כב, כג) (במדבר כב, לא)[22],
 100. וילך שפי (במדבר כג, ג),
 101. כתועפות ראם לו (במדבר כד, ח) בתרא,
 102. ותעצר המגפה (במדבר כה, ח),
 103. כפר (במדבר לה, לא) (במדבר לה, לב)[23],
 104. תחניפו (במדבר לה, לג),
 105. כפר,
 106. ישפך[24],
 107. שפכו (במדבר לה, לג),
 108. פנו וסעו (דברים א, ז),
 109. לפני אחיכם אשר[25],
 110. היו לפניו[26],
 111. ובמפתים (דברים ד, לד),
 112. פנים בפנים (דברים ה, ד),
 113. מפני האש (דברים ה, ה),
 114. על פני (דברים ה, ו),
 115. פסל (דברים ה, ז),
 116. פקד (דברים ה, ח),
 117. לאלפים (דברים ה, ט),
 118. החקים והמשפטים (דברים ו, א)[27],
 119. היינו לפרעה (דברים ו, כא),
 120. בפרעה ובכל (דברים ו, כב),
 121. לפני יהו"ה אלהינו (דברים ו, כה),
 122. אל פניו (דברים ז, י)[28],
 123. המשפטים (דברים ז, יא)[29],
 124. והיה עקב (דברים ז, יב),
 125. מפניך (דברים ז, כב) דמעט,
 126. הקצפת (דברים ט, ז),
 127. ואתנפל (דברים ט, יח),
 128. ואתפלל (דברים ט, כ),
 129. לעפר (דברים ט, כא),
 130. ואתנפל (דברים ט, כה),
 131. ואתפלל (דברים ט, כו),
 132. והפדך[30] (דברים יג, ו),
 133. מחרון אפו (דברים יג, יח),
 134. צפר טהורה (דברים יד, יא),
 135. לפני (דברים יד, כג) דואכלת,
 136. פתח תפתח (דברים טו, יא) בתרא[31],
 137. לפני יהו"ה אלהיך (דברים טו, כ),
 138. על פי שנים (דברים יז, ו),
 139. כי יפלא (דברים יז, ח),
 140. פן ירדוף (דברים יט, ו),
 141. משפט מות (דברים יט, ו) (דברים כא, כב)[32],
 142. המשפט (דברים כה, א),
 143. ושפטום (דברים כה, א),
 144. יחפוץ (דברים כה, ז),
 145. השקיפה (דברים כו, טו),
 146. ואת המשפט[33],
 147. ואם יפנה (דברים ל, יז),
 148. אסתירה פני (דברים לב, כ),
 149. אפאיהם (דברים לב, כו),
 150. מגפן סדום (דברים לב, לב),
 151. גפנם (שם,),
 152. פלילים (דברים לב, לא)[34],
 153. פרעות (דברים לב, מב),
 154. וכפר אדמתו (דברים לב, מג),
 155. הופיע (דברים לג, ב),
 156. פארן[35] (שם,),
 157. ספון (דברים לג, כא),
 158. ומשפטיו (שם,),


ושארא תרין זייוני.


 1. ^ בהנחה שהרשימה כאן הולך כפי הסדר, ניתן לשייך פריט זה לאחד משני פסוקים. ולא יודע לאיזו הכוונה ובכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 2. ^ לא ידעתי אל מה הכוונה - ויקיעורך
 3. ^ צ"ע דמילה זה נמצא פעמיים בפסוק - ויקיעורך
 4. ^ עיין בהערה שלי למעלה שלכאורה אין צורך לכתוב מלת "בתרא"... - ויקיעורך
 5. ^ צ"ע דהוי רשימה שלא כסדר - ויקיעורך
 6. ^ צ"ע דהוי רשימה שלא כסדר - ויקיעורך
 7. ^ נראה לי שצריך להגיה כאן "על פיך" (שמות כג, יג) ואז אתי שפיר - ויקיעורך
 8. ^ הטקסט כאשר הוא נמצא ב(שמות לד, כג). וקשה דהוי רשימה שלא כסדר. ולכן נראה להגיה "אל פני האדון" (שמות כג, יז) ואתי שפיר. כן נראה לי להגיה - ויקיעורך
 9. ^ נ"ל שנפל כאן טעות סופר וצריך לומר "איש כפר" (שמות ל, יב). אחרת הרשימה הוי שלא כסדר - ויקיעורך
 10. ^ בהנחה שהרשימה הולך כפי הסדר, הכרעתי ששני הפריטים האלה הינם (ל' טז') עקב הפריט הבא אחריהם (נפשתיכם דולקחת) שהינו בעליל על אותו פסוק - ויקיעורך
 11. ^ לא ידעתי על איזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 12. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "ישפוך" מלא - ויקיעורך
 13. ^ נמצא 13 פעם בספר ויקרא. אולם אין שום מקרה של ביטוי זה נמצא בין "הפרכת" (ד' יז') ובין "אל פני המזבח" (ו' ז') ולכן איני יודע איך לשייכו... - ויקיעורך
 14. ^ ליתא בכל הספר. וצריך עיון. - ויקיעורך
 15. ^ נמצא ביטוי 8 פעמים בין "הפרכת" (ד' יז') ובין "אל פני המזבח" (ו' ז') ולכן איני יודע איך לשייכו... - ויקיעורך
 16. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "לאשר לפניכם" ואין כזה בכל הספר. - ויקיעורך
 17. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ולכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 18. ^ ביטוי זה לא נמצא באזור של שאר הפסוקים כאן מסביב. והכי סביר שנפל כאן טעות דפוס וצ"ל "במשפט" והכוונה אל (ויקרא יט, טו) - ויקיעורך
 19. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ולכן ציינתי שניהם. ואני מצדד שהכוונה אל (יט' לז') - ויקיעורך
 20. ^ צ"ע אם פריט זה הולך על שני המילים יחד ונחשב כשתים או לא. ומסתבר לי שכן - ויקיעורך
 21. ^ צ"ע דהוי רשימה שלא כסדר - ויקיעורך
 22. ^ מרוב הטעויות שנמצאו בדפוס פריז קשה לסמוך על כתב מדויקת. ובכן הסתפקתי אם הכוונה על "שלופה" מלא (במדבר כב, כג) או על "שלפה" חסר (במדבר כב, לא). וצע"ע בכתבי יד - ויקיעורך
 23. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ולכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 24. ^ נלע"ד היות ועל כרחך שני פריטים האחרונים חייבים להיות תוך פסוק (לה' לג') (כיון שנמצאים בין "תחניפו" ובין "שפכו" ברשימה) ראוי להגיה כאן "יכפר" "שפך" ואז אתי שפיר שהכל נמצא באותו פסוק - ויקיעורך
 25. ^ ליתא בכל הספר. וצ"ע איך להגיהו. והכי קרוב זה "לפני אחיכם בני ישראל" (דברים ג, יח) - ויקיעורך
 26. ^ נ"ל שנפל כאן טעות דפוס וצריך לומר "היו לפניך" והכוונה אל (דברים ד, לב) - ויקיעורך
 27. ^ בהנחה שהביטוי מדויק זוהי הפסוק הנכון. אולם, יש לעיין בכתבי יד אמינים לוודא שלא נפל כאן טעות דפוס והכוונה אל ביטוי דומה לזה ("והחקים והמשפטים" למשל) - ויקיעורך
 28. ^ צ"ע דביטוי זה מופיע פעמיים בפסוק - ויקיעורך
 29. ^ צדדתי אל פסוק זה יותר מאשר (דברים ז, יב) היות ואז הוי רשימה שלא כסדר עם הפריט הבא "והיה עקב" שנמצא לפני מילת "המפשטים" - ויקיעורך
 30. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "הפדך" וליתא - ויקיעורך
 31. ^ צ"ע אם הכוונה על שתי האותיות או רק אחת - ויקיעורך
 32. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ולכן ציינתי שניהם - ויקיעורך
 33. ^ ליתא באזור פסוקים אלו. והכי קרוב הוא "ואת המשפטים" (דברים כו, טז) - ויקיעורך
 34. ^ צ"ע דהוי רשימה שלא כסדר. ואולי צ"ל "פתנים" (דברים לב, לג)... - ויקיעורך
 35. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "פרן" - ויקיעורך