ספר תגין


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו


הברייתא של ספר תאגי חיבר עלי הכהן רבו של שמואל הנביא על פי הי"ב אבנים שהקים יהושע בגלגל וכתבו עליהם כל התורה בכל דקדוקיה כמו שכתבה משה רבינו ע"ה. ועוסק באותיות המשונות בצורתם מן הרגיל ובאותיות הפרטיות של ספר תורה שיש עליהם ריבוי תאגין. אין הספר סופר כל האותיות הפרטיות המרובות של ס"ת אלא קצתם כמה שמוכרח ממדרש הזיינין (שהיה חלק ממדרש אותיות) של רבי עקיבה בן יוסף ומספר שימושא רבה (של גאונים‚ מובא בראש סוף מסכת מנחות).

צילום הוצאת דפוס פריז
ספר תאגי או ספר תגין

כיום לא נוהגים על פיו, אמנם עד סוף תקופת הראשונים נכתבו רוב ספרי התורה כתיקוני סופרים שנערכו על פיו‚ ובאורך הזמן נשתבשו הנוסחאות‚ ונשתכחו הצורות ומניין התאגין המדוייק‚ ורבו המורים שפסלו הצורות שכתבו הסופרים וביטלו המנהג משום עת לעשות לה' הפרו תורתך.


ראו גםעריכה