ספר תגין/ך


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו

[ך]עריכה

ג באורייתא דקאים כרעיהון לקדמיהון

 1. אך (בראשית ז, כג)
 2. שופך (בראשית ט, ו),
 3. ישפך (שם,),

[ך]עריכה

ע"ד[1] באורייתא דד' קרני

 1. ויברך (בראשית א, כב),
 2. ויברך (בראשית א, כח),
 3. ויברך (בראשית ב, ג),
 4. מתהלך (בראשית ג, ח),
 5. אך (בראשית ז, כג) (בראשית ט, ד)[2],
 6. שפך (בראשית ט, ו),
 7. ישפך (שם,),
 8. לך (בראשית יב, א),
 9. לך (שם,),
 10. אראך (שם,),
 11. מברכיך (בראשית יב, ג),
 12. וילך (בראשית יב, ד) (בראשית יג, ג)[3],
 13. זרעך‏[4] ,
 14. זרעך,
 15. הלך (בראשית יח, טז),
 16. דרך י"י (בראשית יח, ט),
 17. אלהים עמך (בראשית כא, כב),
 18. בזרעך (בראשית כב, יח),
 19. ברך אברכך (בראשית כב, יז)[5],
 20. זרעך (בראשית כב, יז) (בראשית כו, ד) (בראשית כד, ס)[6],
 21. בזרעך (בראשית כו, ד),
 22. זרעך (בראשית כח, יד) (בראשית כו, כד)[7],
 23. ובזרעך (בראשית כח, יד),
 24. ויברך אותו (בראשית כח, א)[8],
 25. מחלציך (בראשית לה, יא),
 26. המלאך (בראשית מח, טז),
 27. יברך (בראשית מח, טז) (בראשית מח, כ)[9],
 28. ישמך (בראשית מח, כ),
 29. ויעזרך (בראשית מט, כה),
 30. ויברכך (שם,),
 31. וילך (שמות ב, א),
 32. לך ואספת (שמות ג, טז),
 33. לך לשלום (שמות ד, יח),
 34. לך לקראת (שמות ד, כז),
 35. וילך משה (שמות ד, יח) (שמות ד, כט),
 36. לך אל פרעה (שמות ז, טו),
 37. לך מעלי (שמות י, כח),
 38. אך ביום הראשון (שמות יב, טו),
 39. מלאך (שמות ג, ב) (שמות יד, יט),
 40. האלך (שמות ב, ז)[10],
 41. וילך (שמות ד, כז) ,
 42. וילך (שמות יד, יט),
 43. ימינך‏[11],
 44. ימינך,
 45. נחלתך (שמות טו, יז),
 46. ימלוך (שמות טו, יח),
 47. אלהיך (שמות טו, כו) (שמות כ, ב)[12],
 48. הוצאתיך (שמות כ, ב),
 49. לך (שמות כ, ב),
 50. לך (שמות כ, ג),
 51. מלאכתך (שמות כ, ח),
 52. ימיך (שמות כ, יא),
 53. עולתיך (שמות כ, כ),
 54. שלמיך (שם,),
 55. אלך ‏[13],
 56. וברכתיך (שם,),
 57. לחמך (שמות כג, כה),
 58. ומימיך (שם,),
 59. מקרבך (שם,),
 60. בארצך (שמות כג, כו),
 61. ימיך (שם,),
 62. לפניך (שמות כג, כז) (שמות כג, כח)[14],
 63. עבדך,
 64. לפניך,
 65. מפניך (דברים ו, יט) דלהדוף,
 66. ואהבך (דברים ז, יג),
 67. וברכך (שם,)[15],
 68. והרבך (שם,),
 69. וברך (שם,),
 70. בטנך (שם,),
 71. אדמתך (שם,),
 72. אלפיך (שם,),
 73. צאנך (שם,),
 74. ותירשך‏[16] (דברים ז, יג) (דברים יא, יד) (דברים יב, יז),
 75. ויצהרך (דברים ז, יג) (דברים יא, יד) (דברים יב, יז) (דברים יד, כג) (דברים יח, ד),
 76. אלפיך (דברים כח, ד) (דברים כח, יח) (דברים כח, נא),
 77. צאנך (דברים כח, ד) (דברים כח, יח) (דברים כח, נא),
 78. ברך (דברים טו, ד) (דברים לג, א) (דברים לג, יא).


 1. ^ לכאורה צריך להגיה כאן משהו - ויקיעורך
 2. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי שתי האפשרויות שנמצאות בין ג:ח - ט:ו -- ויקעורך
 3. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי שתי האפשרויות שנמצאות בין יב:ג - יח:ט -- ויקעורך
 4. ^ מרוב אפשרויות איני יכול לזהות את שני המקרים הבאים של מילת "זרעך". והנה כל האפשריות בין יב:ד לבין יח:טז (בראשית יג, טז) (בראשית טו, ה) (בראשית טו, יג) (בראשית טז, י) (בראשית יז, ז) (בראשית יז, י). וכמו כן יש להסתפק אם מלת "זרעך" באמת מדויקת והכוונה אינה לצירוף אחר כמו "לזרעך" או "וזרעך"... - ויקיעורך
 5. ^ צ"ע. יש כאן שני ך'פין - ויקיעורך
 6. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה - ויקיעורך
 7. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה - ויקיעורך
 8. ^ צ"ע דהוי רשימה שלא כסדר - ויקיעורך
 9. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה - ויקיעורך
 10. ^ צ"ע דהוי רשימה שלא כסדר - ויקיעורך
 11. ^ סך הכל יש ג' מקרים של "ימינך". שנים ב(שמות טו, ו) ואחד ב(שמות טו, יב). ואיני יודע איך לשייכם לכאן - ויקיעורך
 12. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה - ויקיעורך
 13. ^ טעות דפוס לדעתי. וצ"ל "אליך" והכוונה גם כן על פסוק (שמות כ, כ) כמו הפריטים לפניו ולאחריו - ויקיעורך
 14. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה - ויקיעורך
 15. ^ הנה בעיון על שבע הפריטים הבאים. אחרי הרבה עיון, הכרעתי לענ"ד שהכוונה בכולם חייב להיות על (דברים ז, יג). למרות שגם נמצא רצף מילים כאלה בפרק כח'. זאת היות והפריט לקמן של "ותירשך" רק נמצא בשלשה מקומות בספר דברים -- (דברים ז, יג) (דברים יא, יד) (דברים יב, יז). ולכן, בהנחה שהרשימה כאן הולך כפי הסדר, חייב להיות שאלו הינם לפני (דברים יב' יז'). כנ"ל - ויקיעורך
 16. ^ מכאן ואילך לא ידעתי בכלל איך להכריע מתוך רוב האפשרויות. רק דבר אחד עשיתי שפסלתי את האפשרות של (דברים ז יג) על הביטויים הבאים של "אלפיך" ו"צאנך" שהרי כבר נמנו למעלה - ויקיעורך