ספר תגין/ת


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו

[ת]עריכה

כ"ב באורייתא דמדלי רישיהון מכולהון

 1. מרחפת (בראשית א, ב),
 2. עשות (בראשית ב, ד),
 3. חרות על הלוחות (שמות לב, טז)[1],
 4. וסלחת (שמות לד, ט),
 5. ולחטאתינו (שם,),
 6. ונחלתנו (שם,),
 7. וחטאתם,
 8. תטהרו (ויקרא טז, ל),
 9. שבת (ויקרא כג, לב)[2],
 10. שבתון (שם,),
 11. ועניתם (שם,),
 12. נפשותיכם (שם,),
 13. חקה אחת (במדבר ט, יד) (במדבר טו, טו)[3],
 14. את שמי (שמות כ, כ) (במדבר ו, כז)[4],
 15. ואספת (דברים יא, יד) דוהיה אם שמוע,
 16. כברכת (דברים טז, יז) בתרא,
 17. שלמות (דברים כז, ו),
 18. תזל כטל (דברים לב, ב),
 19. אמרתי (שם,),
 20. רבבות (דברים לג, יז).


 1. ^ צ"ע דיש כאן שתי ת"וין - ויקיעורך
 2. ^ פריט זה והבא אחריו שויכו ל(ויקרא כג לב) מתוך ההנחה שדרך ספר תגין למנות פריטים מכונסים תוך פסוק אחד ולכן שויכו כאן על פי הפריטים הבאים של "ועניתם" "נפשותיכם" שגם כן נמצא בפסוק הנ"ל
 3. ^ לא ידוע לאיזה פסוק הכוונה, ולכן שני הפסוקים צוינו.
 4. ^ צוינו שני הפסוקים כאן מתוך ספק. וצ"ע כאן דשניהם מהוים כאן את הרשימה שלא כסדר