ספר תגין/צ


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו

[צ]עריכה

ע' באורייתא דה' זייוני

 1. ומלכי צדק (בראשית יד, יח),
 2. ממך יצאו (בראשית יז, ו),
 3. צדקה (בראשית יח, יט),
 4. הכצעקתה‏[1] (בראשית יח, כא),
 5. מקצה (בראשית יט, ד),
 6. ויפצר (בראשית יט, ג)[2],
 7. בהוציאם‏[3],
 8. כהוציאם (בראשית יט, יז),
 9. צערה (בראשית יט, כג),
 10. שר צבאו (בראשית כא, כב) קדמאה,
 11. ארצי (בראשית כד, ד),
 12. צאתי‏[4] ,
 13. יצא הדבר (בראשית כד, נ),
 14. ויתרצצו (בראשית כה, כב) תרווייהו,
 15. ויצק שמן (בראשית כח, יח),
 16. והמצפה (בראשית לא, מט),
 17. מחלציך (בראשית לה, יא),
 18. מרדה מצרים‏[5] (בראשית מו, ג),
 19. חצים (בראשית מט, כג),
 20. ותתצב (שמות ב, ד),
 21. צבאו‏[6],
 22. צבאותיכם (שמות יב, יז),
 23. צבאות (שמות יב, מא),
 24. התיצב‏[7],
 25. מה תצעק (שמות יד, טו),
 26. ישראל את מצרים (שמות יד, ל),
 27. צללו (שמות טו, י),
 28. ויצעק (שמות טו, כה),
 29. ויצא העם (שמות טז, ד),
 30. צנצנת (שמות טז, לג),
 31. והכית בצור (שמות יז, ו),
 32. וצא הלחם (שמות יז, ט),
 33. וצוך אלהים (שמות יח, כג),
 34. עשיתי למצרים (שמות יט, ד),
 35. בקצהו (שמות יט, יב),
 36. וצרתי את צרריך (שמות כג, כב),
 37. ושמת המצנפת (שמות כט, ו),
 38. ממחצית השקל (שמות ל, טו),
 39. ורחצו (שמות ל, יט),
 40. ורחצו (שמות ל, כא),
 41. ובצלאל (שמות לח, כב) בתרא‏[8],
 42. ויקם את החצר (שמות מ, לג),
 43. את אצבעו (ויקרא ד, ו),
 44. אצבעו (ויקרא ד, יז) דבתריה,
 45. ויטבל אצבעו (ויקרא ט, ט),
 46. אצבעו הימנית (ויקרא יד, טז),
 47. באצבעו הימנית (ויקרא יד, כז),
 48. ובארצכם (ויקרא כב, כד),
 49. לא תעבר בארצכם (ויקרא כו, ו),
 50. בארצכם (במדבר י, ט),
 51. הצר הצרר (שם,),
 52. בחצצרות (שם,),
 53. וחצצרות התרועה (במדבר לא, ו),
 54. ויצבאו (במדבר לא, ז),
 55. וחצי‏[9],
 56. וחצית (במדבר לא, כז),
 57. ממחציתם (במדבר לא, כט),
 58. אנשי הצבא (במדבר לא, נג),
 59. ולצנינים (במדבר לג, נה),
 60. בצדיכם (שם,),
 61. וצררו (שם,),
 62. שר צבאות‏[10].

[צ]עריכה

תוב ב' דלא מזייני

 1. מצרים באניות (דברים כח, סח),
 2. צרימו (דברים לב, כז)


והשאר בג' זיינין. 1. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז "כצעקתה" - ויקיעורך
 2. ^ ציינתי את הפסוק הכי סביר וקרוב לפסוקים אלו. אמנם עדיין קשה דהוי רשימה שלא כסדר - ויקיעורך
 3. ^ לא מצאתי - ויקיעורך
 4. ^ ליתא. ואולי צ"ל "צאת" (בראשית כד, יא) - ויקיעורך
 5. ^ לכאורה צריך להגיה כאן "מרדה מצרימה" - ויקיעורך
 6. ^ ליתא. והכי קרוב הינו "צבאתם" (שמות ו, כו) או "צבאתי" (שמות ז, ד) - ויקיעורך
 7. ^ לכאורה צריך להגיה כאן "התיצבו" והכוונה אל (שמות יד, יג) - ויקיעורך
 8. ^ קצה קשה למה הוצרך לומר מילת "בתרא" כאשר ביטוי זה יחידי בספר - ויקיעורך
 9. ^ צ"ע דאין כזה ביטוי נמצא באזור פסוקים אלו - ויקיעורך
 10. ^ לכאורה נפל כאן טעות הדפוס וצ"ל "שרי צבאות" (דברים כ, ט) - ויקיעורך