עין משפט ונר מצוה/בבא מציעא/פרק ה

דף ס עמוד בעריכה

א ה מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קסא סעיף א:

ב ו מיי' פ"י מהל' מלוה ולוה הלכה ו , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קסג סעיף ב:

ג ז מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קס סעיף א:

דף סא עמוד אעריכה

ד א מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה א והלכה ב:

ה ב מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ב , סמג לאוין קפא , טור ושו"ע חו"מ סי' שלט סעיף ב:

דף סא עמוד בעריכה

ו א ב מיי' פ"א מהל' גניבה הלכה ב , סמג לאוין קנה , טור ושו"ע חו"מ סי' שמח סעיף א:

ז ג מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה ג , סמג לאוין קנב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף יח:

ח ד מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף יא:

ט ה מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף ו:

י ו מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ה , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קס סעיף ג:

יא ז מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ג , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קסא סעיף ו:

יב ח מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קסא סעיף א בהג"ה:

יג ט מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ה , ומיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קסא סעיף ה:

יד י מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ו , ומיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' קסא סעיף ב:

דף סב עמוד אעריכה

טו א ב ג ד מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קסא סעיף ו:

טז ה מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ג , סמ"ג לאוין קצג:

יז ו מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ב , וסמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קס סעיף א:

דף סב עמוד בעריכה

יח א ב מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה טו , סמ"ג לאוין קצו , טור ושו"ע יו"ד סי' קסג סעיף ג:

דף סג עמוד אעריכה

יט א מיי' פ"י מהל' מלוה ולוה הלכה ו , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קסג סעיף א וסעי' ב:

כ ב טור ושו"ע יו"ד סי' קעה סעיף ו:

כא ג מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קסד סעיף ד וע"ש , ובטור ושו"ע יו"ד סי' קעב סעיף א:

כב ד טור ושו"ע יו"ד סי' קעד סעיף ה וכר"י:

דף סג עמוד בעריכה

כג א מיי' פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה א , ומיי' פ"י מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג לאוין קצו , טור ושו"ע יו"ד סי' קעה סעיף א:

כד ב מיי' פ"י מהל' מלוה ולוה הלכה ו:

כה ג (מיי' פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה א) , סמ"ג לאוין קצו , טור ושו"ע יו"ד סי' קעה סעיף ה:

כו ד ה ו מיי' פ"כב מהל' מכירה הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ח"מ סי' רט:

כז ז מיי' פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג לאוין קצו , טור ושו"ע יו"ד סי' קעג סעיף א:

כח ח ט מיי' פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קעג סעיף ז:

כט י מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רלב סעיף ב:

דף סד עמוד אעריכה

ל א מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה י , סמ"ג לאוין קצו , טור ושו"ע חו"מ סי' רלב סעיף ב:

לא ב מיי' פ"ד מהל' גניבה הלכה י , ומיי' פ"א מהל' גזילה ואבידה הלכה ח , סמ"ג עשין עא , טור ושו"ע חו"מ סי' שנה סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' שסו סעיף ב בהג"ה:

לב ג מיי' פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה ג , סמ"ג לאוין קצו , טור ושו"ע יו"ד סי' קעג סעיף ט:

לג ד מיי' פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קעה סעיף ח:

לד ה מיי' פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה י , סמ"ג לאוין קצו , טור ושו"ע יו"ד סי' קעג סעיף יג:

דף סד עמוד בעריכה

לה א מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ב , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קסו סעיף א:

לו ב מיי' פ"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ט , סמ"ג עשין עו , טור ושו"ע חו"מ סי' שסג סעיף ו:

לז ג מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ב , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קסו סעיף א:

לח ד מיי' פ"ג מהל' גזילה ואבידה הלכה ז , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שסג סעיף ד:

דף סה עמוד אעריכה

לט א מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ב , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קסו סעיף א:

מ ב מיי' פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה טו , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קסא סעיף ח:

מא ג מיי' פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה טו , טור ושו"ע יו"ד סי' קסא סעיף ט:

מב ד מיי' פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה טו , טור ושו"ע יו"ד סי' קסא סעיף י:

מג ה מיי' פ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ח , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קעו סעיף ו:

מד ו מיי' פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קעג סעיף א:

מה ז ח טור ושו"ע יו"ד סי' קעג סעיף א:

(ט) [ מיי' פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה ג ועיין במגיד משנה ]:

דף סה עמוד בעריכה

מו א מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ו וע"ש , טור ושו"ע יו"ד סי' קעד סעיף ד:

מז ב מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ד , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קסד סעיף ד:

מח ג מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ו , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קעד סעיף ד:

מט ד מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' קעד סעיף ה:

נ ה מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' קעד סעיף ו:

נא ו מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קעד סעיף א בהג"ה:

נב ז מיי' פ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ז , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קעב סעיף ד:

נג ח מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ה , ומיי' פ"יא מהל' מכירה הלכה יא , סמ"ג לאוין קצג וסימו פב , טור ושו"ע יו"ד סי' קעד סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' רז סעיף ו:

נד ט מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ה , ומיי' פ"יא מהל' מכירה הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קעד סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' רז סעיף ז:

דף סו עמוד אעריכה

נה א ב ג מיי' פ"יא מהל' מכירה הלכה ג , ובכסף משנה שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קעד סעיף א וצ"ע בטוש"ע ח"מ סי' רז סעי' א וסעי' ז וע"ש:

נו ד מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ד , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קסד סעיף ד , וטור ושו"ע חו"מ סי' רז סעיף ט:

נז ה מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ד , ומיי' פ"יא מהל' מכירה הלכה ג , ועי' בכסף משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רז סעיף ט:

דף סו עמוד בעריכה

נח א מיי' פ"יא מהל' מכירה הלכה ז , ומיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ד , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע יו"ד סי' קסד סעיף ד , וטור ושו"ע חו"מ סי' רז סעיף ט וסעי' יד:

נט ב ג טור ושו"ע חו"מ סי' רז סעיף ט בהג"ה:

ס ד מיי' פ"יא מהל' מכירה הלכה ו , סמ"ג עשין עב , טור ושו"ע חו"מ סי' רז סעיף יג:

סא ה מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ד , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קסד סעיף ד , וטור ושו"ע חו"מ סי' רז סעיף יג:

סב ו טור ושו"ע חו"מ סי' רמא סעיף ב בהג"ה:

סג ז ח מיי' פ"כב מהל' מכירה הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רט סעיף ד:

דף סז עמוד אעריכה

סד א מיי' פ"כד מהל' אישות הלכה ה , סמג עשין מא , טור ושו"ע אה"ע סי' קטז סעיף ה:

סה ב מיי' פ"כד מהל' אישות הלכה ב ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע אה"ע סי' קטז סעיף ד:

סו ג מיי' פ"כד מהל' אישות הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' קטז סעיף ג:

סז ד ה מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ד , עיין מ"מ , ומיי' פ"יא מהל' מכירה הלכה יב , סמ"ג עשין פב ולאוין קצג , טור ושו"ע חו"מ סי' קפב סעיף יב , וטור ושו"ע חו"מ סי' רז סעיף ח , וטור ושו"ע יו"ד סי' קעד סעיף ג:

סח ו ז מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה א , ועיין שם הל' ז , ובהשגות ובמגיד משנה , סמג לאוין שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קעד סעיף ג וע"ש:

סט ח ט מיי' פ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמג שם , טור י"ד סי' קעב כל הסוגיא , וע"ש שיש בה פירושי' שונים:

דף סז עמוד בעריכה

ע א מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ז , ומיי' פ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קעב סעיף א בהג"ה:

עא ב מיי' פ"ו מהל' מלוה ולוה הלכה ח , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קעב סעיף א:

עב ג ד מיי' פ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמ"ג לאוין קצג , טור י"ד סי' קעב , וטור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' רעח סעיף ז:

עג ה ו מיי' פ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמג שם , טור י"ד סי' קעב:

עד ז ח מיי' פ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ג , סמג שם , טור י"ד סי' קעב:

עה ט י טור י"ד סי' קעב:

דף סח עמוד אעריכה

עו א מיי' פ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ב , סמ"ג לאוין קצג , טור י"ד סי' קעב:

עז ב מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף נז , טור י"ד סי' קעב:

עח ג ד מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה י , סמ"ג לאוין קצו , טור ושו"ע יו"ד סי' קעז סעיף כד:

עט ה ו מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה טו ועיין במגיד משנה , סמ"ג לאוין קצו , טור ושו"ע יו"ד סי' קסד סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' קעב סעיף ב:

פ ז מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ט , סמ"ג לאוין קצו , טור ושו"ע יו"ד סי' קעז סעיף ב:

פא ח מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ט , ומיי' פ"ח מהל' שותפין הלכה א , סמ"ג לאוין קצו וסי' פב , טור ושו"ע יו"ד סי' קעז סעיף ב:

דף סח עמוד בעריכה

פב א מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ט , ומיי' פ"ו מהל' שותפין הלכה ב , ומיי' פ"ח מהל' שותפין הלכה א , סמ"ג לאוין קצו , טור ושו"ע יו"ד סי' קעז סעיף ב:

פג ב מיי' פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה יד:

פד ג מיי' פ"ח מהל' שותפין הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע יו"ד סי' קעז סעיף כא:

פה ד מיי' פ"ח מהל' שותפין הלכה ג דלא כרשב"ג, ע"ש בכסף משנה:

פו ה ו מיי' פ"ו מהל' שותפין הלכה ג , ועיין בהשגות ובכסף משנה , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קעז סעיף ד וסעיף כה:

דף סט עמוד אעריכה

פז א מיי' פ"ו מהל' שותפין הלכה ב , ומיי' פ"ח מהל' שותפין הלכה א , ועי' בהשגות ובכסף משנה , סמג עשין פה ולאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קעז סעיף ב:

פח ב מיי' פ"ח מהל' שותפין הלכה א , סמג שם:

פט ג ד ה מיי' פ"ח מהל' שותפין הלכה א , ומיי' פ"ו מהל' שותפין הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קעז סעיף ב:

צ ו ז ח ט מיי' פ"ח מהל' שותפין הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קעז סעיף כג:

צא י כ מיי' פ"ה מהל' שותפין הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קעו סעיף יז:

דף סט עמוד בעריכה

צב א מיי' פ"ה מהל' שלוחין ושותפין הלכה ט , סמג עשין פה ולאוין קצג , טור ושו"ע חו"מ סי' קעו סעיף יז:

צג ב מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה טז , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קעו סעיף א:

צד ג מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קס סעיף יג:

צה ד ה מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה טז , טור ושו"ע יו"ד סי' קס סעיף טז:

צו ו מיי' פ"ח מהל' שותפין הלכה ג , סמ"ג עשין פב:

צז ז מיי' פ"ח מהל' שותפין הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קעז סעיף כג:

צח ח ט י מיי' פ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ט , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קעו סעיף ה:

צט כ מיי' פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה יג , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קעו סעיף ד:

ק ל מיי' פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' קעו סעיף ג:

דף ע עמוד אעריכה

קא א ב מיי' פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה יא , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קעו סעיף ג:

קב ג מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה יד , ומיי' פ"יא מהל' נחלות הלכה א , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קס סעיף יח , וטור ושו"ע חו"מ סי' רצ סעיף ח:

קג ד מיי' פ"ה מהל' מלוה הלכה ח , סמ"ג לאוין קצג:

קד ה מיי' פ"ד מהל' מלוה הלכה יד , ומיי' פ"יא מהל' נחלות הלכה א , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ סעיף ח:

דף ע עמוד בעריכה

קה א מיי' פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה יב , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קעז סעיף א:

קו ב מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה א , ועיין שם בהשגות ובמגיד משנה ובכסף משנה , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קנט סעיף א:

קז ג ד מיי' פ"ד מהל' בכורות הלכה ד , סמג עשין ריא , טור ושו"ע יו"ד סי' שכ סעיף ז:

קח ה מיי' פ"ד מהל' בכורות הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שכ סעיף ג:

קט ו ז מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ב , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קנט סעיף א:

דף עא עמוד אעריכה

קי א מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ב , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קנט סעיף א:

קיא ב מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ז , סמג לאוין קצב , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף א:

קיב ג מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קס סעיף ב:

קיג ד טור ושו"ע יו"ד סי' קס סעיף ב:

קיד ה ו מיי' פ"א מהל' עבדים הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף יט:

קטו ז מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ז , סמג עשין פג:

קטז ח מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה יב , סמג שם:

קיז ט מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה טז , סמג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף יח:

קיח י מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה טז ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע אה"ע סי' כב סעיף יז:

דף עא עמוד בעריכה

קיט א ב מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ה , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קע סעיף א:

קכ ג מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קסח סעיף א:

קכא ד מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' קסח סעיף ו:

קכב ה ו מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' קסח סעיף א:

קכג ז מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה א:

קכד ח ט מיי' פ"ב מהל' שלוחין ושותפין הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קפח סעיף א:

קכה י מיי' פ"ב מהל' שלוחין ושותפין הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' קפח סעיף ב:

דף עב עמוד אעריכה

קכו א מיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רמג סעיף יח:

קכז ב ג ד מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ו , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קעא:

קכח ה מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ו , ועי' במשנה למלך , סמ"ג לאוין קצו , טור ושו"ע חו"מ סי' נב סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' קסא סעיף יא:

קכט ו ז מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מג סעיף ז:

קל ח ט מיי' פ"י מהל' מכירה הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רה סעיף ז:

קלא י מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה ח , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף ו , וטור ושו"ע חו"מ סי' קנ סעיף א וסעי' ב:

דף עב עמוד בעריכה

קלב א מיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה ח , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף ו , וטור ושו"ע חו"מ סי' קנ סעיף א וסעי' ב::

קלג ב מיי' פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קעה סעיף א:

קלד ג מיי' פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קעה סעיף ד:

קלה ד מיי' פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה א:

קלו ה מיי' פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה ה , וסמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קעה סעיף ז:

קלז ו מיי' פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' קעה סעיף א:

קלח ז מיי' פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' קעה סעיף ב:

קלט ח ט מיי' פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' קעה סעיף ג:

קמ י מיי' פ"י מהל' מלוה ולוה הלכה א , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קסב סעיף ג:

דף עג עמוד אעריכה

קמא א מיי' פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה ט , סמ"ג לאוין קצג וסימן קצו , טור ושו"ע יו"ד סי' קעג סעיף טו:

קמב ב מיי' פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' קעג סעיף יז:

קמג ג ד ה ו מיי' פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה ז והלכה ח , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע יו"ד סי' קעג סעיף טז ועיין בב"י:

קמד ז מיי' פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה ה , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קעג סעיף י:

קמה ח מיי' וסמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קעג סעיף י וכפי' התוס' וע"ש:

קמו ט מיי' פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' קעג סעיף יא:

קמז י מיי' פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' קעג סעיף יב:

קמח כ מיי' פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה ח , סמג שם:

דף עג עמוד בעריכה

קמט א מיי' פ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ו , סמ"ג לאוין קצד , טור ושו"ע יו"ד סי' קעב סעיף ה:

קנ ב מיי' פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קעג סעיף יג:

קנא ג מיי' פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קס סעיף ד וע"ש:

קנב ד מיי' פ"ה מהל' גזילה הלכה טו , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שסט סעיף י:

קנג ה מיי' פ"ה מהל' גזילה הלכה טז , ומיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה יז , ומיי' פ"א מהל' עבדים הלכה ח , ועיין בהשגות ובכסף משנה , סמג שם ולאוין קצג , טור ושו"ע חו"מ סי' שסט סעיף יא , וטור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף טז:

קנד ו מיי' פ"א מהל' עבדים הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף טו וסעי' טז:

קנה ז מיי' פ"א מהל' עבדים הלכה ז , סמג לאוין קעז:

קנו ח מיי' פ"ז מהל' שלוחין ושותפין הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע יו"ד סי' קעז סעיף מ , וטור ושו"ע חו"מ סי' קפג סעיף א:

דף עד עמוד אעריכה

קנז א ב מיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה יג והלכה יד , סמ"ג עשין פב ולאוין קעא , טור ושו"ע חו"מ סי' קפד סעיף א:

קנח ג ד ה מיי' פ"ז מהל' מכירה הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רא סעיף א:

קנט ו מיי' פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה ב , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קעה סעיף ד:

קס ז ח ט מיי' פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה ב:

קסא י מיי' פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה א:

דף עד עמוד בעריכה

קסב א ב ג מיי' פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה ה , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קעה סעיף ז:

קסג ד ה מיי' פ"י מהל' מלוה ולוה הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קסב סעיף ד:

דף עה עמוד אעריכה

קסד א ב ג מיי' פ"י מהל' מלוה ולוה הלכה ג והלכה ד , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קסב סעיף א:

קסה ד מיי' פ"י מהל' מלוה ולוה הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' קסב סעיף ב:

קסו ה מיי' פ"י מהל' מלוה ולוה הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' קסב סעיף א בהג"ה ודלא כהלל:

קסז ו מיי' פ"י מהל' מלוה ולוה הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' קסב סעיף ב:

קסח ז מיי' פ"י מהל' מלוה ולוה הלכה ב ועיין במגיד משנה , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קסב סעיף א וסעיף ב וע"ש בב"י:

קסט ח מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה י , סמ"ג לאוין עה [אבל הפוסקים השמיטוהו מטעם שכתב הב"י בא"ח סוף סימן תקיז ]:

קע ט מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ט , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קס סעיף יז:

קעא י מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' קס סעיף ח:

קעב כ מיי' פ"ז מהל' מלוה ולוה הלכה יא , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קס סעיף ט:

דף עה עמוד בעריכה

קעג א מיי' פ"ה מהל' מלוה הל' יא יב יג , סמג לאוין קפה , טור ושו"ע יו"ד סי' קס סעיף ו:

קעד ב מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' קס סעיף יב:

קעה ג מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ב , סמ"ג לאוין קצג , טור ושו"ע יו"ד סי' קס סעיף א:

קעו ד מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה א:

קעז ה מיי' פ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קס סעיף יא:

קעח ו מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ב:

קעט ז מיי' פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה ג , סמג לאוין קפה , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף ב:

קפ ח ט י מיי' פ"ב מהל' מלוה ולוה הלכה ז , סמג עשין צג , טור ושו"ע חו"מ סי' ע סעיף א: