סמ"ג לאו קעז

<< · סמ"ג · לאו · קעז · >>


מצות לאו קעז - לא להניח לגוי לרדות בעבד עברי הנמכר לו

עבד עברי הנמכר לעכו"ם – אם רודהו העכו"ם בפרך הרי ישראל מצווין למונעו. ואם הניחוהו עוברין בלא תעשה, שנאמר "לא ירדנו בפרך לעיניך(ויקרא כה, נג). ואין אנו זקוקים ליכנס ברשותו של עכו"ם לראות ולבדוק אחריו שלא יעבדנו בפרך, שנאמר "לעיניך".