שולחן ערוך חושן משפט רלא יא


שולחן ערוך

אסור להטמין המשקלות במלח:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

המשקולות במלח:    הטור כתב הטעם שהמלח מקילו וימכור בו כ"כ ר"ת ורשב"ם ורמב"ם כתבו שהמלח מכביד ויקנה בו בדבר כזה נאמר ויראת מאלקיך:באר היטב

(י) במלח:    הטור בשם ר"ת כת' הטעם שהמלח מקילו וימכור בו ורשב"ם ורמב"ם כתבו שהמלח מכביד ויקנה בו ובדבר כזה נאמר ויראת מאלהיך. שם.▲ חזור לראש