פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה קעו ד


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

מותר לשכור פרה ולשומה בדמים כגון שיאמר הרי פרתך עשויה עלי בשלשים דינר אם תמות וכל זמן שהיא אצלי אעלה לך סלע בחדש בשכירות. (וי"א דאם תמות משערין כמה היתה שוה בשעת מיתה) (רמב"ן ורבינו ירוחם והטור):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ה) מותר כו'. ול"ד לצאן ברזל דלקמן ר"ס קע"ז דהתם אינו עושה בהן מלאכה שיכחישו מחמתן והוא מקבל עליו אחריות מעתה וכ"כ ה"ה פ"ח מה"מ דין י"ג:באר היטב

(ה) בדמים:    כ' הש"ך ול"ד לצאן ברזל לקמן ריש סימן קע"ז דהתם אינו עושה בהן מלאכה שיכחישו מחמתן והוא מקבל עליו אחריות מעתה.▲ חזור לראש