פתיחת התפריט הראשי

השולחן ערוך בויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחץ כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן בשולחן ערוך יחד עם נושאי כליו. וראה גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אבן העזר · סימן קטז | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אבן העזר · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    חלקת מחוקק · בית שמואל · באר היטב · פתחי תשובה · ט"ז
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org

דין כתובה ותנאיה, ודין הנושא אשה באיסור
ובו ששה סעיפים:
אבגדהו
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

  • סימן זה נכתב בכתיב חסר. יש להפוך כל המילים החסרות לכתיב מלא ולמחוק תבנית בעבודה והודעה זו

סעיף אעריכה

הנושא אחת מחיבי לאוין, אם הכיר בה יש לה עקר ותוספת וכל תנאיה; ומיהו, מזונות אין לה אלא לאחר מותו, אבל בחייו אין לה, אפלו לותה ואכלה אינו חיב כלום, ואם זן אותה, מעשה ידיה שלו (נמוקי יוסף פרק יש מתרות). ואם לא הכיר בה, אין לה מנה ומאתים אבל תוספות יש לה. ואין לה שום תנאי מתנאי כתבה, ואפלו מזונות, אחר מותו; ואינו חיב בפרקונה, ואפלו הכי אינו משלם פרות שאכל משלה, ואפלו הם בעין אצלו. ונכסים שהכניסה לו, אם הם בעין, בין נכסי מלוג בין נכסי צאן ברזל, תטלם; וכל מה שאבד או נגנב או כלה או נשחק מנכסי צאן ברזל, אינו חיב לשלם; וכל מה שאבד או נגנב מנכסי מלוג, חיב לשלם:

סעיף בעריכה

חיבי עשה, אפלו לא הכיר בה, דינה כחיבי לאוין שהכיר בה:

סעיף געריכה

אילונית, אם הכיר בה, הרי היא ככל הנשים ויש לה כתבה ותנאי כתבה, וכן זוכה הבעל במה שזוכה בשאר הנשים. ואם לא הכיר בה, דינה כדין חיבי לאוין שלא הכיר בה:

סעיף דעריכה

שניה, בין הכיר בה בין לא הכיר בה, דינה כדין חיבי לאוין שלא הכיר בה; חוץ מנכסי צאן ברזל ונכסי מלוג, שדינה בהם ככל הנשים:

סעיף העריכה

הממאנת, אין לה מנה ומאתים אבל יש לה תוספות; וחיב לזונה ולפדותה כל זמן שהיא תחתיו, ואוכל פרותיה, אבל אם הלך למדינת הים ולותה למזונותיה או לפדיונה ואחר כך מאנה, אינו חיב לשלם אף על פי שאכל פרותיה, ואפלו הם בעין:

סעיף ועריכה

קטנה היוצאת בגט, דינה כגדולה היוצאת בגט: