עין משפט ונר מצוה/כתובות/פרק ג

דף כט עמוד א עריכה

א א מיי' פ"א מהל' נערה הלכה י', סמ"ג עשין נד, טור אה"ע סי' קעז:

ב ב מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה א', סמ"ג עשין פה:

ג ג מיי' פ"א מהל' נערה הלכה ח', סמ"ג עשין נד, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ז סעיף א' בהג"ה:

דף כט עמוד ב עריכה

ד א מיי' פ"א מהל' נערה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין נד, טור אה"ע סי' קעז:

ה ב מיי' פ"א מהל' נערה הלכה א':

ו ג מיי' פ"א מהל' נערה הלכה ה':

דף ל עמוד א עריכה

ז א (מיי' פ"א מהל' נערה הלכה י"ג, ומיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' שנ"א):

דף ל עמוד ב עריכה

ח א מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ו', סמג לאוין רכו:

ט ב מיי' פ"ב מהל' גניבה הלכה ד', סמג עשין עא, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"נ:

דף לא עמוד א עריכה

י א מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה ב':

יא ב ג מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' שנ"א סעיף א':

יב ד ה מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה י"ב:

דף לא עמוד ב עריכה

יג א מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף י"ד:

יד ב מיי' פי"ג מהל' שבת הלכה ט"ו:

טו ג מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' שנ"א:

טז ד ה מיי' פ"ב מהל' גניבה הלכה ט"ז, סמג עשין עא, טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"ח סעיף ד':

יז ו מיי' פי"ט מהל' סנהדרין הלכה א':

דף לב עמוד א עריכה

יח א מיי' פ"ב מהל' נערה הלכה י"א, טור אה"ע סימן קעז:

יט ב מיי' פ"ג מהל' חובל ומזיק הלכה ד', ומיי' פ"ב מהל' נערה הלכה י"א, טור שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ת"כ סעיף ל"ז:

כ ג מיי' פ"א מהל' חובל ומזיק הלכה ב', סמג עשין ע, טור אה"ע סימן קעז:

כא ד מיי' פי"ח מהל' עדות הלכה ד', סמג עשין קי, טור ח"מ סי' לה:

דף לב עמוד ב עריכה

כב א מיי' פי"ט מהל' סנהדרין הלכה ד', סי' קלא??, טור ושו"ע חו"מ סי' ת"כ סעיף ב':

כג ב מיי' פ"ד מהל' חובל ומזיק הלכה א', סמג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ד סעיף ב':

כד ג מיי' פי"ח מהל' עדות הלכה א', סמג עשין קי, טור ח"מ סי' לח:

דף לג עמוד א עריכה

כה א מיי' פי"ח מהל' עדות הלכה ד', סמג עשין קי, טור ח"מ סי' לח:

כו ב ג מיי' פי"ב מהל' סנהדרין הלכה ב'. [דין דמותרה לדבר חמור לא מצאתי במיי' שם מבואר רק כשהתרו בו בסתם מיתה פסק דהוי התראה והיינו דהוי כמקבל עליו בין מיתה חמורה כגון סקילה ובין קלה אבל כשהתרו בו בחמורה לבד לא נתבאר שם ועי' בתוספות דהכא סד"ה אמאי וכו' דגזירת הכתוב הוא וכו']

דף לג עמוד ב עריכה

כז א מיי' פ"ד מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה ג':

כח (ב) ג מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה ו':

כט ד מיי' פ"ב מהל' גניבה הלכה י':

ל ה מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה ג':

דף לד עמוד א עריכה

לא א מיי' (פ' יב הל' ה), ומיי' פי"ד מהל' שחיטה הלכה י', ומיי' פ"ב מהל' גניבה הלכה ח', סמג עשין סד ועשה עא ולאוין קמט, טור ושו"ע יו"ד סי' ט"ז סעיף ט', וטור ושו"ע יו"ד סי' כ"ח סעיף י"ז, טור ח"מ סימן שז:

לב ב מיי' פ"א מהל' שחיטה הלכה כ"ט, סמג עשין סג, טור ושו"ע יו"ד סי' י"א סעיף ב':

לג ג ד מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה כ"ג, סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ח סעיף א':

לד ה מיי' פ"ז מהל' חובל ומזיק הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' שפ"ו סעיף ב':

דף לד עמוד ב עריכה

לה א מיי' פ"ז מהל' גניבה הלכה י"ג, סמג לאוין קס:

לו ב מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה ד', סמג שם:

לז ג ד מיי' פ"א מהל' שאלה הלכה ד', סמג עשין נב, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"מ סעיף ד':

לח ה מיי' פ"א מהל' שאלה הלכה ה', וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"א סעיף ג':

לט ו ז מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' שמ"א סעיף ד':

דף לה עמוד א עריכה

מ א ב מיי' פ"א מהל' נערה הלכה י"ג, ומיי' פ"ד מהל' חובל ומזיק הלכה ז', סמג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ג סעיף ד':

מא ג מיי' פ"א מהל' נערה הלכה י"א, ומיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה א', סמ"ג עשין נד:

מב ד מיי' פ"ד מהל' חובל ומזיק הלכה ט', ומיי' פ"ה מהל' חובל ומזיק הלכה ג', סמג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' ת"כ סעיף ב':

דף לה עמוד ב עריכה

מג א מיי' פ"א מהל' נערה הלכה ט', סמג עשין נד, טור אה"ע סי' קעז:

דף לו עמוד א עריכה

מד א מיי' פ"א מהל' נערה הלכה י"א והלכה יג, סמג עשין נד, טור אה"ע סי' קעז:

מה ב מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה ד', סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ה סעיף י"ב:

מו ג מיי' פי"א מהל' אישות הלכה ג' והלכה ד והלכה ח, סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ס"ז סעיף ה', [ וברב אלפס פ"א דמכילתין דף סו. ]:

מז ד מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ס"ז סעיף ו':

מח ה מיי' פ"ה מהל' איסורי ביאה הלכה י"ט, סמג לאוין קיא, [וברב אלפס שם]:

דף לו עמוד ב עריכה

מט א מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה כ"א, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ט"ז:

נ ב מיי' פ"א מהל' נערה הלכה ט', סמ"ג עשין נד, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ז סעיף ד' בהג"ה:

נא ג מיי' פכ"ב מהל' עדות הלכה ה', סמג עשין קי, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"א סעיף ד', וטור ושו"ע חו"מ סי' ס"ג סעיף א':

נב ד מיי' פ"א מהל' נערה הלכה י', סמ"ג עשין נד, טור אה"ע סי' קעז:

נג ה מיי' פ"א מהל' נערה הלכה י"ג והלכה יד:

נד ו מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה י"א, סמג לאוין רנו:

נה ז ח מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה כ', טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף ג':

דף לז עמוד א עריכה

נו א ב ג מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה כ"א והלכה כב, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף ה' וסעיף ו:

דף לז עמוד ב עריכה

נז א מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה ד', סמג לאוין קסא:

נח ב מיי' פ"ה מהל' רוצח הלכה א', סמג לאוין קסב:

נט ג מיי' פ"י מהל' רוצח הלכה ח', סמג עשין עה:

ס ד מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה ד', סמג עשין קנ:

סא ה מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ג', סמג עשין עה:

סב ו מיי' פ"א מהל' ערכין הלכה י"ג, סמג עשין קכח:

סג ז מיי' פ"י מהל' נזקי ממון הלכה ד', סמג עשין סז:

דף לח עמוד א עריכה

סד א מיי' פ"ו מהל' רוצח הלכה י"ב והלכה יג, סמג עשין עה:

סה ב מיי' פ"א מהל' חובל הלכה ב ג ד, סמג עשין ע:

סו ג מיי' פ"ב מהל' נערה הלכה ט"ז, סמ"ג עשין נד, טור אה"ע סי' קעז:

סז ד מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"א, סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף א':

דף לח עמוד ב עריכה

סח א מיי' פ"א מהל' נערה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין נד, טור אה"ע סי' קעז:

דף לט עמוד א עריכה

סט א מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף א' בהג"ה:

ע ב מיי' פ"ב מהל' נערה הלכה ט"ז, סמ"ג עשין נד, טור אה"ע סי' קעז:

עא ג מיי' פ"ב מהל' נערה הלכה ט"ו:

עב ד מיי' פי"א מהל' נדרים הלכה ט', סמג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ד סעיף ה':

עג ה מיי' פ"ב מהל' נערה הלכה ז', סמ"ג עשין נד, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ז סעיף א':

עד ו מיי' פ"א מהל' נערה הלכה ג', סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ז סעיף ג':

עה ז מיי' פ"א מהל' נערה הלכה ה', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ז סעיף ד':

דף לט עמוד ב עריכה

עו א מיי' פ"ב מהל' נערה הלכה ז', סמ"ג עשין נד, טור אה"ע סי' קעז:

עז ב מיי' פ"א מהל' נערה הלכה ג', סמג וטור שם:

עח ג ד מיי' פ"א מהל' נערה הלכה ד':

דף מ עמוד א עריכה

עט א מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ו':

פ ב מיי' פ"ב מהל' נערה הלכה י"ד, סמ"ג עשין נד, טור אה"ע סי' קעז:

פא ג מיי' פ"א מהל' נערה הלכה ט', סמג וטור שם:

פב ד מיי' פ"ב מהל' נערה הלכה ד', ומיי' פ"ג מהל' חובל ומזיק הלכה א', סמג שם ועשין ע, טור שם, וטור ושו"ע חו"מ סי' ת"כ סעיף כ"ד:

פג ה מיי' פ"ב מהל' נערה הלכה ג', סמ"ג עשין נד, טור אה"ע סי' קעז:

דף מ עמוד ב עריכה

פד א מיי' פ"ב מהל' נערה הלכה א', סמ"ג עשין נד, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ז סעיף א':

פה ב מיי' פ"ב מהל' נערה הלכה י"ד:

פו ג מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"א, סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף א':

פז ד ה מיי' פ"ב מהל' נערה הלכה ו', ומיי' פ"א מהל' חובל ומזיק הלכה ב', סמ"ג עשין נד, ועי' טור אה"ע סי' קעז, וטור ושו"ע חו"מ סי' ת"כ סעיף ט"ו:

פח ו מיי' פ"ג מהל' נערה הלכה ב', סמג לאוין פז ועשין נה, טור אה"ע סי' קעז:

דף מא עמוד א עריכה

פט א מיי' פ"ב מהל' נערה הלכה י"ב, ומיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה י"ד:

צ ב מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה ט', סמג עשין עא, טור ח"מ סי' שמח:

צא ג מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה י"ד, סמג עשין ע:

צב ד מיי' פ"ב מהל' נזקי ממון הלכה ח':

צג ה מיי' פ"ב מהל' נזקי ממון הלכה ז', ומיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ט', סמג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' א' סעיף א':

צד ו ז ח מיי' פ"א מהל' נזקי ממון הלכה ג', סמג עשין סז, טור וש"ע ח"מ סי' שפט סעיף ב ג ד ט:

צה ט מיי' פ"י מהל' נזקי ממון הלכה ב', סמג שם:

דף מא עמוד ב עריכה

צו א מיי' פ"ב מהל' נזקי ממון הלכה ב' והלכה ז, סמג עשין סז, טור ושו"ע חו"מ סי' א' סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' ש"צ סעיף ג':

צז ב מיי' פ"ג מהל' נזקי ממון הלכה ז', ומיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ט', סמג עשין נז, טור ושו"ע חו"מ סי' א' סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' שצ"א סעיף ו':

צח ג מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה י"ז, סמג עשין לז, טור ושו"ע חו"מ סי' א' סעיף ה':

צט ד מיי' פ"ה מהל' נזקי ממון הלכה ט', ומיי' פי"א מהל' רוצח הלכה ד', סמג עשין סו, טור ושו"ע חו"מ סי' ת"ט סעיף ג', וטור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ז סעיף ח':