שולחן ערוך חושן משפט תכ לז


שולחן ערוך

המבייש את השוטה פטור את החרש או את הגר או את העבד או את הקטן שכשמכלימים אותו נכלם חייב ומ"מ אינו דומה המבייש את הקטן למבייש את הגדול ולא המבייש את העבד למבייש בן חורין ולא המבייש חרש למבייש פקח:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

השוטה פטור:    דלאו בר בשת הוא משא"כ בחרש ובגר ועבד דחייבים משום דבני מצות נינהו:

את הקטן:    שכשמכלימין אותו נכלם לשון הטור הוא זה וכאילו אמר אם כשמכלימין אותו הוא נכלם חייב ואם לאו הוא פטור וכ"כ בהדיא בטור ע"ש בסכ"ט:באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש