<< · סמ"ג · עשה · סו · >>


מצות עשה סו - לדון בנזקי בהמה שהזיקה לאדם על-פי דין תורה (דין שור תם ושור נגח)

ת״ר [ב״ק דף ב׳] שלשה אבות נאמרו בשור נזקי קרן ונזקי שן ונזקי רגל. ושתי מ״ע יש בהם אחת לדון בנזקי קרן שנאמר כי יגח שור וגו׳ ואין נגיחה אלא בקרן שנאמר וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח. וכתיב וכי יגוף שור וגו׳ והוא בנגיחה כדתניא בסדר נזיקין [שם] פתח הכתוב בנגיפה וסיים בנגיחה או נודע כי שור נגח הוא לומר לך זו היא נגיפה זו היא נגיחה: