שולחן ערוך חושן משפט שצא ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

חיה שטרפה בהמה ואכלתה או שאכלה בשר חי אורחא היא ומשלם נזק שלם אבל כלב שהמית כבש וחתול שהמית תרנגולים גדולים ואכלם משונה הוא ואינו משלם אלא חצי נזק ודוקא בפחת שפחתה מיתה אבל דמי הנבילה משלם ברשות הניזק נזק שלם ובר"ה מה שנהנית שאכילה אינו שינוי שכן דרכן לאכול נבילות אפי' של בהמות גדולות:

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

חיה שטרפה בהמה ואכלתו כו':    ע"ל בסי' שפ"ט שכ' הטור ומור"ם בהג"ה בס"ס ח' דדוקא זאב וכיוצא בו דרכו לאכול בטריפ' משא"כ ארי שהטריפ' לאכילה הוא שינוי גביה לדעת ר"י והרא"ש כי דרכו לדרוס לאכול ועפ"ר:

אבל דמי הנביל':    פי' שאכל הנבילה אחר שהמית':

מה שנהנית:    פי' דאינו כ"כ כדמי שווי הנבילה כמ"ש בס"ד [בס"ח]:
 

באר היטב

(ג) שטרפה:    ע"ל סי' שפ"ט ס"ח בהג"ה ובסמ"ע שם.

(ד) דמי:    פירוש שאכל הנבילה אחר שהמיתה. שם.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש