פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

לעולם שוחטין בין ביום ובין בלילה. במה דברים אמורים: כשאבוקה כנגדו, אבל אם אין אבוקה כנגדו, או ביום במקום אפל – לא ישחוט. ואם שחט : שחיטתו כשרה.

(ושני נרות חשובים אבוקה. מהרי"ל ואגודה).

סעיף בעריכה

השוחט בשבת וביום הכפורים: אע"פ שאילו היה מזיד בשבת מתחייב בנפשו, והיה לוקה ביום כפור – שחיטתו כשרה.


סעיף געריכה

אין שוחטין לתוך ימים ונהרות שלא יאמרו לשר של ים הוא שוחט. ולא לתוך הכלים שלא יאמרו מקבל הדם לזורקו לעבודה זרה. ואם יש בכלי מים שאז אין בדם ראוי לזריקה -- אם הם צלולים – לא ישחוט בו, שלא יאמרו לצורה הנראית במים שוחט.ואם הם עכורים –- מותר. וכן אם יש בכלי עפר – מותר לשחוט בתוכו.

סעיף דעריכה

היה בספינה ואין לו בה מקום פנוי לשחוט –- יכול לשחוט על גבי כלים, והדם שותת ויורד לתוך המים, או מוציא ידו חוץ לספינה, ושוחט על דפנותיה, והדם שותת ויורד לתוך המים ואינו חושש.

הגה: מקצת שוחטין נזהרין שלא לשחוט שום אווז בטבת ושבט אם לא שאוכלין מלבה, משום שקבלה היא שיש שעה אחת באותן חודשים: אם שוחט בה אווז – ימות השוחט אם לא אוכל ממנה. ונוהגין לאכול מן הלב (תשב"ץ בשם רבי יהודה חסיד).