שולחן ערוך חושן משפט תכ ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הכהו מכה שאין בה שוה פרוטה לוקה כיון שאין בה חיוב ממון ואפי' הכה עבד כנעני לוקה הוא שהרי חייב במצות:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

כיון שאין בו חיוב ממון:    אבל אם יש בו חיוב ממון נותן ממון ואין לוקין אותו אע"ג דאתרו ביה ולמדינן לה בגמ' מדכתיב כאשר עשה כן יעשה לו כן ינתן בו תו ל"ל אלא דבר שיש בו נתינה ומאי נינהו ממון. וממון ומלקות כחדא פשיטא דלא מענשין אותו דכתיב כדי רשעתו כדי רשעה א' ולא ב' רשעות וע"ל ר"ס תכ"ד מ"ש עוד מזה:

עבד כנעני של חבירו:    והב"י תמה שם עליהן וכ' דאפי' עבד כנעני שלו נמי דינא הכי כיון דחייב במצות ומ"ה השמיטו ג"כ כאן בש"ע תיבת של חבירו ובדריש' כתבתי ליישב זה והוא דכיון דנתבאר דבמכ' שיש בה ש"פ משלמין ואין לוקין וחיוב תשלומין לא שייך במכה עבד שלו דמה שקנה עבד קנה רבו ומ"ה גם בהכא' דפחות מש"פ לא מצינו גבי אדונו שום חיוב דאם באנו לחייבו עליה מלקות יבא להכותו מתחל' מכה רבה שיהיה בו ש"פ כדי שיפטר בו מכל וכל ומ"ה סתם הטור והמחבר לקמן בסי' תכ"ד ס"ג וכ' דהחובל בעבדו הכנעני פטור וכ"כ הרמב"ם בפ"ב דהחובל דין י' ע"ש ודוחק לומר דאיירי דוקא בחבל' שיש בו ש"פ ומעלה ולא בפחות ממנו ועיין מ"ש בדריש' שם וכאן:

ש"ך - שפתי כהן

(א) עבד כנעני של חברו כו'. עיין בסמ"ע ס"ק ו' עד ומ"ה גם בהכא' כו' והב"ח השיג ע"ז ואין דבריו מוכרחים:


ט"ז

באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש