שולחן ערוך חושן משפט שמא ג


שולחן ערוך

הניח להם אביהם פרה שאולה משתמשים בה כל ימי שאלתה ואין חייבין באונסיה אפילו נשתמשו בה אבל חייבים עליה כשומר שכר (וע"ל סי' ע"ב ס"ו) אפילו לא נשתמשו בה ויש מי שאומר שאם אמר המשאיל ליתומים החזירו לי הפרה שהשאלתי את אביכם או קבלו עליכם חיוב אונסים שומעין לו:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

משתמשים בה כו':    ול"ד למקבל שמת שיכול הנותן לסלק לבנו אפי' בתוך הזמן ואפי' אם גם הבן בקי באותו עסק או המלאכה כמ"ש הטור והמחבר לעיל סי' שכ"ט דשאני שאילה דכל ימי השאלה היא כקנוי לו שהרי כל הנאה דידיה וחייב אפי' באונסין ומש"ה בניו יורשין אותו ממנו עד כלות הזמן:

כל ימי שאילתה:    וה"ה אם שאלה למלאכ' ידוע בלי זמן משתמשין בה זמן הראוי לאותו מלאכה וכך כתב הטור והמחבר בסמוך בס"ה:

ואין חייבין באונסים כו':    שהרי לא קבלו כלום על נפשם אבל בגניבה ואבידה חייבין כיון דנהנין ממנו ה"ל כשומר שכר או כשוכר אפי' לא נשתמשו בה עדיין כיון דהרשות בידם להשתמש בה באותו זמן:

שומעין לו:    דאדעתא דהכי בא בשאלה ליד אביהן ומ"ה גם הם לא ישתמשו בה להנאתן בע"כ אם לא שיקבלו עליהן אונסים כאביהן וע"ל ס"ס שמ"ו:

ש"ך - שפתי כהן

(ב) כש"ש כו' ובתשובת רשד"ם סי' ע"ו כ' שנראה דעת הרא"ש דוקא שנשתמשו בה ע"ש ואינו נלפע"ד ע"ש:


(ג) אפי' לא נשתמשו בה כו' ודוקא שואל אבל שוכר אפי' נגנב פטור פי' ר"י מהרי"ח הג"א פ' השואל:


(ד) שומעין לו. וכ"פ מהרש"ל פ"י דב"ק סי' ג':באר היטב

(ב) משתמשים:    ול"ד למ"ש הט"ו בסי' שכ"ט במקבל שמת שיכול הנותן לסלק לבנו אפילו בתוך הזמן ואפילו אם גם הבן בקי באותו עסק או המלאכ' דשאני שאילה דכל ימי השאלה הוי כקנוי לו שהרי כל הנאה דידיה וחייב אפי' באונסין ומש"ה בניו יורשין אותו ממנו עד כלות הזמן. סמ"ע.


(ג) ימי:    וה"ה אם שאלה למלאכה ידוע בלי זמן משתמשין בה זמן הראוי לאותה מלאכה כמ"ש בסמוך ס"ה. שם.


(ד) אפילו:    ודוקא שואל אבל שוכר אפילו נגנב פטור הג"א פרק השואל. ש"ך.


(ה) שומעין:    וכ"פ מהרש"ל פרק י' דב"ק סימן ג'. שם.קצות החושן

▲ חזור לראש