שולחן ערוך חושן משפט תט ג


שולחן ערוך

אסור לגדל כלב רע אא"כ הוא אסור בשלשלאות של ברזל וקשור בהם. ובעיר הסמוכה לספר מותר לגדלו. וקושרו ביום ומתירו בלילה.

הגה: וי"א דהשתא שאנו שרוין בין העכו"ם ואומות בכל ענין שרי. ופוק חזי מאי עמא דבר (הגהת אלפסי החדשים). מיהו נראה אם הוא כלב רע שיש לחוש שיזיק בני אדם דאסור לגדלו אא"כ קשור בשלשלאות של ברזל:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

אא"כ קשור בשלשלאות של ברזל:    דאז טעם שישוך וגם טעם שמנבח ומפילות הנשים מיראתו אין כאן כיון דיודעין שהוא קשור לא מתיראין ממנו ואינן מפילות:באר היטב

▲ חזור לראש