עין משפט ונר מצוה/גיטין/פרק ט


דף פב עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה יז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלז סעיף א:

ב ב מיי' וסמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קלז סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' קמז סעיף ג:

ג ג מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה טז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלז סעיף א:

ד ד מיי' פ"יד מהל' טומאת צרעת הלכה יא:

ה ה מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה טז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלז סעיף א:


דף פב עמוד בעריכה

ו א מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה א , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף א , טור ושו"ע אה"ע סי' קנ סעיף ג:

ז ב מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה יג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף לט ועיי"ש:

ח ג מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה ז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלז סעיף ד:


דף פג עמוד אעריכה

ט א ב ג מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלז סעיף ד:


דף פג עמוד בעריכה

י א ב מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה א , ומיי' פ"ח מהל' נדרים הלכה ה , סמ"ג לאוין רלח , טור ושו"ע יו"ד סי' רכח סעיף א:

יא ג מיי' פ"יא מהל' נדרים הלכה ח , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף ב:

יב ד ה מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה י ויא' , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף כ:


דף פד עמוד אעריכה

יג א מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה ט , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלז סעיף ה , ועי"ש במגיד משנה:

יד ב מיי' פ"ד מהל' נדרים הלכה יד , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' ריג סעיף ג:

טו ג מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה יג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף טו:

טז ד מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה ז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף יב , וטור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ב:

יז ה טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף יח:

יח ו טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף יג:

יט ז מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה יא , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף יב:


דף פד עמוד בעריכה

כ א מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ח , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף יב:

כא ב מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ח , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ה:

כב ג מיי' שם וסמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף יב:

כג ד מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה ד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמז סעיף ג , ועי"ש במגיד משנה ובכסף משנה:


דף פה עמוד אעריכה

כד א ב מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה ד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמז סעיף ב:

כה ג ד ה מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה ה , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קלז סעיף ב:

כו ו ז ח ט י מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' קלז סעיף ג:

כז כ מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה ו:

כח ל מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה ו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלז סעיף ג:

כט מ מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכו סעיף מא:


דף פה עמוד בעריכה

ל א מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ג , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מא:

לא ב מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלו סעיף ד:

לב ג מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ג , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מג:

לג ד מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קלו סעיף ד:

לד ה מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה א , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף מג:

לה ו מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה א , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף פ:

לו ז ח מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה יג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכו סעיף ט:

לז ט מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה יג , טור ושו"ע אה"ע סי' קכו סעיף יג:

לח י מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קכו סעיף יג:

לט כ מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קכו סעיף י:

מ ל מ מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' קכו סעיף יא:

מא נ מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' קכו סעיף טו:

מב ס ע מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה יב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנד סעיף קא בהגה"ה‏[1]:


דף פו עמוד אעריכה

מג א מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה ט , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלז סעיף ה:

מד ב מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה יד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ב:

מה ג מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כח , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קכז סעיף א:

מו ד מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה טו , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קלו סעיף א:

מז ה מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כד , ומיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלו סעיף א:

מח ו מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה יד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף כ:


דף פו עמוד בעריכה

מט א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה יד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף כ:

נ ב מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ז , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף ו:

נא ג מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה יד , ומיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכז סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' קנ סעיף א:

נב ד מיי' פ"ט מהל' פרה אדומה הלכה יב , סמ"ג עשין רלג:

נג ה מיי' פ"יא מהל' מלוה ולוה הלכה ב , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מ סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' נא סעיף ז:

נד ו מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה יב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלב סעיף ג:

נה ז מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ט:

נו ח מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ט , וטור ושו"ע אה"ע סי' קלג סעיף א:

נז ט מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ט:


דף פז עמוד אעריכה

נח א ב מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה כה , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ג:

נט ג מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה כה , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ט ובהג"ה:

ס ד ה ו מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה יט , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ט וסעיף י:

סא ז טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ט:

סב ח ט מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ח:

סג י מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף יב:

סד כ מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ח:


דף פז עמוד בעריכה

סה א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף א:

סו ב מיי' פ"כז מהל' מלוה הלכה ד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מה סעיף יד:

סז ג מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה כד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ז:

סח ד מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ד:

    (ד) מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה כג

סט ה מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ה:

ע ו מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף יד:

עא ז (מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה יב) , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף יא:

עב ח מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה יג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכט סעיף א(יא?):


דף פח עמוד אעריכה

עג א מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה כד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ז:

עד ב מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה כז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף יח:


דף פח עמוד בעריכה

עה א מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה כ , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ה:

עו ב מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ח:

עז ג מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ט:

עח ד מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ז:

עט ה מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף ח:

פ ו מיי' פ"כו מהל' סנהדרין הלכה ז , סמ"ג עשין קז , טור ושו"ע חו"מ סי' כו סעיף א:

פא ז מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' א סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' קלד סעיף ה:

פב ח מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' א סעיף א:

פג ט מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה כב , ומיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כ , ומיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה כ , סמ"ג עשין מח' ונ' , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ה , וטור ושו"ע אה"ע סי' מו סעיף ז:

פד י מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כ , ומיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה כ , סמ"ג עשין מח' ונ' , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ה , וטור ושו"ע אה"ע סי' מו סעיף ז:


דף פט עמוד אעריכה

פה א מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף טז:

פו ב מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה כא:

פז ג טור ושו"ע אה"ע סי' מו סעיף א בהג"ה:

פח ד מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה כא:

פט ה מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה כ:

צ ו ז מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה כב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מו סעיף א:

צא ח מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה כג וכד' , טור ושו"ע אה"ע סי' מו סעיף ד , וטור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ה:

צב ט מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' מו סעיף ב:

צג י כ (מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה כה) , טור ושו"ע אה"ע סי' מו סעיף ד בהג"ה , וטור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ה , ועי' במיי':


דף פט עמוד בעריכה

צד א מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף נח:

צה ב מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה ו , ומיי' פ"ט מהל' אישות הלכה כב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ה , טור ושו"ע אה"ע סי' מו סעיף א:

צו ג ד מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כ , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' ? סעיף ג , טור ושו"ע אה"ע סי' מו סעיף ח:

צז ה מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה כו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מו סעיף ה:

צח ו מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה יג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ב:

צט ז ח מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה יג , מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה ד , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ב:

ק ט מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה כו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מו סעיף ה:

קא י מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה כו , סמ"ג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' מו סעיף ה , טור ושו"ע אה"ע סי' לא סעיף ד:


דף צ עמוד אעריכה

קב א מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה כז , סמ"ג עשין סח , טור ושו"ע אה"ע סי' מו סעיף ו:

קג ב מיי' פ"כד מהל' אישות הלכה כד , סמ"ג עשין סח , טור ושו"ע אה"ע סי' יא סעיף ב , וטור ושו"ע אה"ע סי' קעח סעיף ט וע"ש:

קד ג מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כא , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קיט סעיף ב:


דף צ עמוד בעריכה

קה א מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כב , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קיט סעיף ד:

קו ב מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' קיט סעיף ה:

קז ג מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' קיט סעיף ג:

קח ד מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' קיט סעיף ג בהג"ה:

  1. ^ הכוונה אל סדר הגט שנמצא בדפוס בסימן קנד ובויקיטקסט נמצא בדף נפרד - ויקיעורך