פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר קל ב

שולחן ערוך

יתחיל בראש שיטה, שלא ישאר חלק בגליון הגט לפני חתימתן:

מפרשים

באר היטב

(ג) שיטה:    גט שהניחו העדים חלק לצד ימין והיה מקום לכתוב פלו' חייב לפלו' בשעת הדחק הכשירוהו מהר"ם ורשד"ם שם כנה"ג דף קנ"ה ע"ב.▲ חזור לראש